Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mezi aa Fumanisa Bupilo bo bu sa Feli

Mezi aa Fumanisa Bupilo bo bu sa Feli

 Mezi aa Fumanisa Bupilo bo bu sa Feli

Jesu na fita mwa naha ya Samaria, ye kwa mutulo wa Jerusalema. Naa katezi ni ku shwa linyolwa. Ha na nze a inzi kwa lisima la mezi, a kupa musali wa Musamaria ku mu kela mezi. Musali yo na si ka libelela kuli Mujuda wa kona ku mu kupa mezi kakuli Majuda ni Masamaria ne ba sa latani.

Musali ya na komokile yo a buza Jesu kuli: “U li Mujuda, u ni kupa cwañi mezi na ni li musali wa Musamaria?”

Jesu a alaba kuli: “Kab’o zibile mpo ya Mulimu ni ya ize ku wena: Ni fe kwa mezi ni nwe, kabe ki wena ya kupile ku yena, mi n’a ka ku fa mezi a [bupilo, NW].”

Jesu a zwelapili ku taluseza musali yo kuli: “Ya nwa kwa mezi ao, u ka shwa linyolwa hape. Kono ya nwa kwa mezi a ni ka mu fa, h’a sa na ku shwa linyolwa, ku ya ku ile; mi mezi a ni ka mu fa, a ka fetuha ku yena liweluwelu la mezi a buba, ku isa kwa bupilo bo bu sa feli.”—Joani 4:1-15.

Mezi a na talusa Jesu ki afi?

BIBELE i biza Mubupi, yena Jehova Mulimu, kuli ki yena “liweluwelu la mezi.” (Jeremia 2:13) Bupilo ki mpo ye zwa ku Mulimu, mi kuli lu zwelepili ku pila, lu na ni ku nwa mezi tenyene ni ku nwa mezi a na talusa Jesu, ili lituto za Mulimu.

Kacenu lu tokwa hahulu ku etelelwa ki lituto za Mulimu ku fita nako ifi kamba ifi ya kwamulaho. Kaniti, kwa swanela ku bulela kuli lifasi la luna li ziyelizwe ki linanga la lituto za Mulimu. Batu ba nyolelwa ku fumana likalabo kwa lipuzo ze cwale ka ze li: Ba ba shwile ba kai? Kana ku na ni sepo ya ku kopana ni bona hape? Ki kabakalañi Mulimu ha tuhelela manyando? Kana nako ya kwapili i ka felisa lindwa, bukebenga, lukupwe, ni matuku? Lipaki za Jehova ba lumela kuli likalabo ze kolwisa za lipuzo zeo za kona ku fumaneha mwa “mezi” a wetulusa a mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele.

Jesu ha naa bulezi ni musali wa Musamaria  kwa lisima, sina mo ku taluselizwe kwa makalelo, naa bulezi za mezi aa isa kwa bupilo e lu kona ku fumana inge a welauka mwa Linzwi la Mulimu. Lipaki za Jehova ba mi mema ku to nwa kwa mezi a kenile a mwa Bibele. Yona memo ye i bonisizwe mwa buka ya mafelelezo mwa Bibele, kuli: “Ya shwile linyolwa a tahe; ya lata, a nge fela kwa mezi a bupilo.”—Sinulo 22:17.

Kuli mu itute ze ñata ka za mo Mubuso wa Mulimu u ka tuseza batu, mu bonane ni Lipaki za Jehova fa Ndu ya Mubuso ye fakaufi kamba mu ñolele kwa keyala ye swanela ye bonisizwe fa likepe 5 la magazini ye. Hape mwa kona ku bona litaba ze fa Intaneti ka ku itusisa keyala ya www.watchtower.org.

[Mbokisi fa likepe 16, 17]

KANA BULAPELI BU FELIZE LINYOLWA LA BATU?

Ku yanga feela kwa keleke kamba ku ipapata feela ku ba mulapeli ha ku koni ku tusa mutu ku fumana litaba ze wetulusa za niti. Niti kikuli, bulapeli bo buñata bwa kacenu bu ekelize kwa matata e ba kopana ni ona batu ku fita ku a tatulula. Ha mu nyakisise mutala u li muñwi: Mwa linako za lindwa, Makatolika ba bulaile Makatolika, Maprotestanti ba bulaile Maprotestanti—mi kaufela bona ba kupile Mulimu ku ba tusa ku tula ndwa!

Ku tuha fo, ku na ni lipiho ze ñata ka za milatu ya mwa likeleke ye ama ba bahulu ba likeleke ba ba uzwize mali kamba ba ba tulile mulao ka ku shengula banana ba ba nyinyani. Kaniti, mezi aa zwa mwa bulapeli bo buñata a silafezi. (Sinulo 17:4-6; 18:1-5) Ze ezahala li bulezwi mwa Bibele kwa Tite 1:16, kuli: “Ka mulomo ba li ba ziba Mulimu; kono ka misebezi ya bona ba mu latula.” Buñata bwa bulapeli ha ku na ze bu ezize kuli bu felise linyolwa le ba na ni lona batu mwa nako ye ya linanga la lituto za Mulimu.

[Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 17]

Buka ya Bibele I Lutañi Luli? mwa likauhanyo za yona ze 19, ni fa makepe a yona a 224, i fa likalabo ze tomile fa Bibele kwa lipuzo ze cwale ka ze latelela:

“Mulelo wa Mulimu ka za lifasi ki ufi?”

“Ba ba shwile ba kai?”

“Kana lu pila mwa ‘mazazi a maungulelo’?”

“Ki kabakalañi Mulimu ha tuhelela manyando?”

[Siswaniso se si fa likepe 17]

Mwa kona ku fumana ‘mezi a litaba za niti’ kwa Ndu ya Mubuso ye mwa silalanda sa mina