Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Matata E mu Kopana ni Ona ki Koto ye Zwa ku Mulimu?

Kana Matata E mu Kopana ni Ona ki Koto ye Zwa ku Mulimu?

 Ka ku ya ka Bibele

Kana Matata E mu Kopana ni Ona ki Koto ye Zwa ku Mulimu?

Musali yo muñwi wa mwa lilimo za ma-50 ha naa zibile kuli naa kula butuku bwa kansa, naa bulezi kuli: “Ni ikutwa inge kuli na otiwa.” Ha hupula ka za bufosi bwa kile a eza mwa lilimo za kwamulaho, u talusa kuli: “Ku bonahala kuli ye ki nzila ya Mulimu ya ku ni taluseza ka yona kuli ni ezize sibi.”

BATU ba bañwi ha ba kopananga ni matata, ba ikutwanga kuli Mulimu wa ba ota bakeñisa bufosi bo ne ba kile ba eza kwamulaho. Haiba ba kena mwa matata ka sipundumukela, ba kona ku bulela kuli: “Ni shwelañi? Kiñi se ni fosize kuli ni kenelwe ki matata a?” Kana lwa swanela ku nahana kuli ha lu ba mwa matata ki sisupo sa kuli Mulimu wa lu ota? Kana luli matata aa lu unjama, ki koto ye zwa ku Mulimu?

Balapeli ba ba Sepahala ne ba Bile Mwa Matata

Ha mu nahane taba ya mwa Bibele ya za muuna ya bizwa Jobo. Naa sinyehezwi ki sifumu sa hae kaufela ka sipundumukela. Ku zwa fo, bana ba hae ba lishumi ne ba bulailwe ki liñungwa. Nakonyana feela hamulaho, a nyandiswa maswe ki butuku bo bu nyenyisa. (Jobo 1:13-19; 2:7, 8) Matata ao naa tahisize kuli Jobo a bulele kuli: “Lizoho la Mulimu li ni natile.” (Jobo 19:21) Ku bonahala kuli Jobo naa ikutwile kuli Mulimu naa mu ota sina mo ba ikutwelanga batu ba bañata kacenu.

Kono Bibele i talusa kuli pili litiko za Jobo li si ka kalisa kale, Mulimu yena ka sibili naa talusize kuli Jobo ne li ‘munna ya lukile hahulu, ya sepahala, mutu ya saba Mulimu, ya ipabalezi kwa bumaswe kaufela.’ (Jobo 1:8) Bakeñisa kuli Mulimu naa bonisize kuli naa tabela mikwa ya Jobo, kwa iponahaza hande kuli matata a Jobo ne si koto ye zwa ku Mulimu.

Taba ya niti kikuli, Bibele i na ni litaba ze ñata za batu ba ba lukile ba ne ba kopani ni matata. Nihaike kuli naa li mutangaa Mulimu ya sepahala, Josefa naa itiisize ka lilimo za naa  lengilwe mwa tolongo ka mulatu wa ku hapelezwa. (Genese. 39:10-20; 40:15) Timotea Mukreste ya sepahala naa nyandile kabakala ku “kuma-kuma kwa [hae].” (1 Timotea 5:23) Nihaiba Jesu Kreste, ya naa si ka eza mafosisa ni a makana, naa nyandisizwe maswe pili a si ka shwa kale lifu le li butuku hahulu. (1 Pitrosi 2:21-24) Kacwalo ki mafosisa ku nahana kuli ha lu ba mwa matata ki sisupo sa kuli Mulimu u lu nyemezi. Kono haiba Mulimu hasi yena ya tisa matata, ki mañihe yaa tisa?

Ya lu Tiseza Matata

Bibele i bonisa kuli Satani Diabulosi ki yena ya naa labuzi litiko za Jobo. (Jobo 1:7-12; 2:3-8) Mi hape i talusa kuli Satani ki yena sihulu ya lu tahiseza matata kacenu, ha i bulela kuli: “Mu na ni bumai mina ba ba yahile mwa lifasi ni mwa liwate! kakuli Diabulosi u shetumukezi ku mina a halifile maswe, ka ku ziba kuli nako ya hae ki ye nyinyani.” (Sinulo 12:12) Ka ku ba yena “mulena wa lifasi le,” Satani u kukuelize batu ba bañata kuli ba eze likezo ze maswe ze tahisize liziyezi ni manyando a mañata.—Joani 12:31; Samu 37:12, 14. *

Kono ha lu swaneli ku matukela ku atula kuli Diabulosi ki yena ya tahisa matata kaufela e lu kopana ni ona. Bakeñisa sibi ni ku sa petahala ko lu hozize, lu na ni mukwa wa ku no ezanga likatulo ze maswe ze kona ku lu kenya mwa matata. (Samu 51:5; Maroma 5:12) Ka mutala, mu nahane za mutu ya sa keti hande lico za ca kamba ya sa lobali ka lihora ze swanela. Haiba ku eza cwalo ku mu tahiseza makulanu hamulaho, kana wa lukela ku nyaza Diabulosi? Batili, mutu ya cwalo u kutuzi lika ze maswe bakeñisa katulo ya hae ye si ka luka. (Magalata 6:7) Se si tahezi mutu yo, si lumelelana feela ni se li bulela lishitanguti la mwa Bibele le li li: “Butanya bwa mutu bu mu kenya mwa nzila ye maswe.”—Liproverbia 19:3.

Taba ya mafelelezo kikuli, lu swanela ku lemuha kuli buñata bwa matata a tiswa ki “linako . . . ni ki bushiko kamba bumai.” (Muekelesia 9:11) Mu nahane ka za mutu ya nelwa ki ñundupula ka ku sa libelela. Se si ka tahisa kuli mutu yo a kolobe hanyinyani kamba hahulu, ki ko i ka mu fumanela pula yeo. Ka ku swana, mwa “linako ze tata” ze, miinelo ye sa bonahali hande i kona ku tahisa matata a matuna. (2 Timotea 3:1-5) Hañata mo lu amelwa ki butata, ku itingile ka nako ye bu ezahala butata bo ni miinelo ye li teñi, mwendi ye lu sa koni ku cinca ka maata a luna. Kana fo ku talusa kuli lu ka zwelapili ku unjamwa ki matata?

Matata Kaufela A Tuha A Fela

Nto ye tabisa kikuli, Jehova Mulimu u ka felisa matata kaufela ona cwale-cwale fa. (Isaya 25:8; Sinulo 1:3; 21:3, 4) Ka nako ya cwale, u bonisa kuli wa lu babalela luli ka ku “lu luta” ni ka ku lu ‘tiisa ni ku lu kutaza ka Mañolo’ ilikuli lu kone ku tiyela litiko ka nako ya cwale, ha lu nze lu libelela nako ye tabisa ye li kwapilinyana feela. (Maroma 15:4; 1 Pitrosi 5:7) Ka nako yeo, batu ba ba lukile fapilaa Mulimu ba ka ikola bupilo bo bu sa feli mwa lifasi le linca, mi ha ku sa na ku ba ni matata.—Samu 37:29, 37.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 10 Mu bone taba ye li, “The Bible’s Viewpoint: Who Is Satan? Is He Real?” mwa Mu Zuhe! ya Sikuwa ya February 2007.

KANA MU KILE MWA IPUZA KULI:

▪ Kana ki lifosi feela ba ba tahelwanga ki matata?Jobo 1:8.

▪ Kana Diabulosi ki yena ya tisa matata kaufela e lu kopana ni ona?Magalata 6:7.

▪ Kana matata a ka zwelapili ku ba teñi?Sinulo 21:3, 4.

[Manzwi a fa likepe 30]

“Mutu ni mutu u tamwa ki linako z’a pila ka zona, ni ki bushiko kamba bumai bwa hae.”—Muekelesia 9:11