Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Libaka le lu Pilela

Libaka le lu Pilela

 Libaka le lu Pilela

BIBELE i patulula kuli Mubupi wa luna, Jehova Mulimu, ha ezangi lika ku si na mulelo. Ka mutala, mu nyakisiseñi mupotoloho wa mezi wa na bupile ili wo konisa kuli fa lifasi ku be ni bupilo. Bibele i talusa mupotoloho wa mezi wo ka toko, kono ili ka ku nepahala, kuli: “Linuka kaufela li bubiseza mezi mwa liwate, ibo liwate ha li tali; mi linuka li nze li isa mezi mo li se li a isize.”—Muekelesia 1:7.

Bibele i bonisa kuli lisepiso za Mulimu ki za niti sina mupotoloho wo talusizwe fahalimu. Sina mo lu zibela kacenu, ku cisa kwa lizazi ku tahisanga kuli mezi a mwa mawate ni mwa masa a felele mwa moya, mi hamulaho mezi ao, a nelanga  sina pula. Jehova u ama ku ona mutololoho wa mezi wo mi u talusa kuli: “Ki mo ku inezi ni kwa linzwi la ka, le li zwa mwa mulomo wa ka; ha li na ku kutela ku Na mukungulu, li si ka sebeza se si latwa ki Na, ni ku eza ze ni li lumezi.”—Isaya 55:10, 11.

Mezi a mande ha nela ku zwa kwahalimu, a konisa kuli fa lifasi ku be ni bupilo. Ka ku swana, ‘linzwi le li zwa mwa mulomo wa Mulimu’ la kona ku kolwisa takazo ye mwa lipilu za luna ya ku lapela. Ku swana fela ni sa na talusa Jesu Kreste ha na ize: “Mutu h’a na ku pila buhobe fela, kono u ka pila ni ona manzwi kaufela a’ zwa mwa mulomo wa Mulimu.”—Mateu 4:4.

Ku ituta za Mulimu, ku lu konisa ku pila ka ku lumelelana ni mulelo wa hae. Kono pili lu si ka eza kale cwalo, lu tokwa ku utwisisa mulelo wa Mulimu. Ka mutala, ki kabakalañi Mulimu ha na bupile lifasi? Mi mulelo wa hae ka za lifasi u lu ama cwañi? Ha lu boneñi.

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi

Bakeñisa kuli Mulimu u bata kuli batu ba ikole bupilo, na beile munna ni musali ba pili, bo Adama ni Eva mwa Edeni, ili simu ye ne li paradaisi. Mi kihona a ba laela kuli ba pepe bana, a li: ‘Mu tahise lusika, mu ate, mu tale mwa lifasi, mu buse fahalimw’a lona, mi mu buse litapi za mwa liwate, ni ze fufa mwa mbyumbyulu kaufela, ni ze pila kaufela, ni ze zamaya ka mba fafasi.’—Genese 1:26-28; 2:8, 9, 15.

Ki taba mañi ye lu lemuha mwa litaelo zeo? Kana ha ku iponahazi hande kuli Mulimu na bata kuli batu ba lime lifasi kaufela ku fitela li ba lihae la batu le li li paradaisi? Linzwi la hae li bulela kuli: ‘Haili mahalimu, ki mahalimu a [Muñ’a] Bupilo, mi lifasi u li file bana ba batu.’Samu 115:16.

Kono kuli batu ba tusiwe ki mulelo wa Mulimu wa kuli ba ikole ku pila ku ya ku ile fa lifasi, ba swanela ku kuteka Jehova ka ku ipeya ku mu utwa. Kono kana Adama na ezize cwalo? Batili, na ezize sibi ka ku sa utwa Mulimu. Ki lifi ze ne zwile mwateñi? Bana ba Adama kaufela, ku kopanyeleza cwalo ni luna, lu hozize sibi ni lifu, sina fela Bibele ha i bulela kuli: “Sibi sina ha si keni mwa lifasi ka mutu a li muñwi, mi ka sibi ku keni lifu, kamukwaocwalo lifu li tile kwa batu kaufela kakuli ba ezize sibi kaufela.”—Maroma 5:12.

Ka lona libaka leo, batu kaufela ba shwa, mi lifasi ha li si ka ba kale paradaisi. Kacwalo kana kikuli mwendi mulelo wa Mulimu ka za lifasi u cincize?

Kutokwa, kakuli mu hupule kuli Mulimu na ize: “Linzwi la ka, le li zwa mwa mulomo wa ka; ha li na ku kutela ku Na mukungulu, li . . . [ka] eza ze ni li lumezi.” Hape Mulimu na sepisize kuli: “Ni ka eza se ni lata kaufela.” (Isaya 45:18; 46:10; 55:11) Mulelo wa Mulimu kikuli lifasi le kaufela li be paradaisi ye tezi batu ba ba mu sebeleza ka tabo ku ya ku ile, sina mwa na lelezi kwa makalelo.—Samu 37:29; Isaya 35:5,  6; 65:21-24; Sinulo 21:3, 4.

Mulelo wa Mulimu U Talelelizwe—Ka Mukwa Ufi?

Jehova na bonisize butali bwa hae bo butuna ni lilato la hae le lituna ka ku eza tukiso ya ku yangwela batu ku zwa kwa sibi ni ze tiswa  ki sona—ona ku sa petahala mi hamulaho ni lifu. Na ezize cwalo ka ku lukisa kuli ku pepiwe mwana wa mushimani ya na si ke a ba ni sibi se ba hozize batu kaufela ku mutu wa pili, Adama. Tukiso ye i bizwa tiululo, mi ne i filwe kuli batu ba ba pila ka likuka za Mulimu ba be ni bupilo bo bu sa feli. (Mateu 20:28; Maefese 1:7; 1 Timotea 2:5,  6) Tiululo ne i filwe cwañi?

Lingeloi la Jehova le li bizwa Gabriele la taluseza mwalyanjo ya bizwa Maria za kuli u ka pepa mwana ka makazo, mi la talusa mwa na ka konela ku pepela mwana nihaike kuli na sa “zibi munna.” Makazo ya na ezize Mulimu ne li ya ku shimbululela bupilo bwa Mwan’a hae wa libanda ku zwa mwa halimu ni ku bu kenya mwa selusi ya mwa mba ya Maria. Kacwalo, Maria a itwala bakeñisa kuli moya o kenile wa Mulimu ne u shulumukezi fahalimw’a hae.—Luka 1:26-35.

Hamulaho wa likweli ze bat’o ba 9, Jesu a pepwa inz’a li ya petehile sina mwa na inezi mutu wa pili, Adama. Jesu, ha sa hulile, a fana bupilo bwa hae bo bu petehile ka ku shwa lifu la sitabelo. Ka ku eza cwalo, Jesu a ba sina ‘Adama wa bubeli’ mi kacwalo a ba yena mutomo wa kuli batu kaufela ba ba sepahala ku Mulimu ba liululwe kwa sibi ni lifu.—1 Makorinte 15:45, 47.

Kaniti luli, lilato-tuna le, la lu bonisize Mulimu li swanela ku lu susueza ku mu lata. Bibele i bulela kuli: “Mulimu u latile lifasi hahulu, mane u li file Mwan’a hae wa libanda, kuli mutu ufi kamba ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” (Joani 3:16) Kono cwale puzo ki ya kuli: Lu tokwa ku ezañi bakeñisa lilato la lu bonisize Mulimu? Kana ha lu swaneli ku bonisa buitumelo bakeñisa mpo ye ya lu file? Ha mu nyakisise mitala ya batu ba ba bonisize buitumelo bo bu cwalo.

 Ku Pila Bupilo bo bu Tabisa

Bo Denise, ba ba bulezwi mwa taba ye felile, ne ba lemuhile kuli ku kuteka Mulimu ka ku mamela milao ni litaelo za hae, ne ku tahisize kuli ba pile bupilo bo bu tabisa ni ku ziba mulelo wa bupilo. Ba kandeka kuli: “Ne ni itutile mwa Bibele kuli kwand’a ku ba ni mulelo ka za batu o ka talelezwa kwapili, Mulimu u na ni musebezi o ba swanela ku peta batu ba ba mu lapela. Ha ni sepi kuli na kona ku pila bupilo bo bu tabisa hahulu haiba ni sa itusisi tukuluho ye ni na ni yona kwa ku mu lumbeka ni kwa ku pila ka ku lumelelana ni mulelo wa hae.”

Ni luna lwa kona ku eza cwalo, ka ku ituta mulelo wa Mulimu ni ku u eza. Ki niti kuli ha lu si ka tusiwa kale ka ku tala ki sitabelo sa tiululo, ili se si ka lu konisa ku ba ba ba petehile mwa lifasi le linca la ku luka. Kono ka nako ya cwale, lu swanela ku kolwisa takazo ya lu bupile ni yona Mulimu, ili ya ku lapela.

Bo Dave ba ba bulezwi mwa taba ya makalelo ya litaba ze, ki ba bañwi ba batu ba ba kolwisize takazo ya bona ya ku bata ku lapela Mulimu. Ne ba fumani likalabo kwa lipuzo za bona ka za mulelo wa bupilo. Ba bulela kuli: “Ha ni iheta kwamulaho, ni lemuha kuli bupilo bwa ka pili ni si ka ituta kale za mulelo wa Mulimu ne li bupilo bwa mbango fela. Ne ni si ka lemuha cwalo ka nako yeo, kono kanti ku sa ba ni mwangalwa ko ne ni ikutwa, ne li ka libaka la kuli ne ni si ka kolwisa takazo ya ka ya mwa pilu, ili ya ku lapela Mulimu. Ka nako ye ha ni ikutwi cwalo. Na ziba libaka le ni pilela mi na ziba ni mo ni swanela ku itusiseza bupilo bwa ka.”

Kaniti, ka ku sa swana ni mihupulo ya batu ba ba si ka petahala, mubonelo wa Mulimu ka za mulelo wa bupilo ka mo u taluselizwe mwa Bibele wa kolwisa luli. Lu pila bakeñisa mulelo wa na lu bupezi Jehova, ona wa kuli lu lumbeke libizo la hae, lu be ni silikani se sinde ni yena, ni kuli ka ku eza cwalo lu kolwise takazo ya luna ya ku bata ku lapela. Kacenu le hamohocwalo ni mwa linako ze sa feli, lu ka tabela ku talelezwa kwa manzwi a buyelezwi, a li: “Si filwe mbuyoti sicaba seo [Muñ’a] Bupilo a li Mulimu wa sona.”—Samu 144:15.

[Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 8]

SE SI TISIZE MANYANDO

Manyando ki a mañwi a lika ze taluswa kuli ki zona ze tisa kuli batu ba palelwe ku utwisisa libaka le lu pilela. Bo Viktor Frankl ne ba talusize kuli: “Haiba bupilo bu na ni mulelo luli, u zibe he ku swanela ku ba ni libaka manyando ha li teñi. Ha ku konahali ku felisa manyando, sina fela ha ku sa konahali ku felisa likozi ni lifu.”

B ibele i talusa libaka ha ku na ni manyando ni lifu. Haki Mulimu ya tahisa cwalo. Kono manyando ni lifu li tisizwe ki batu ba pili bakeñisa keto ya bona ye maswe ya ku bata ku iketela mwa ku pilela ba sa etelelwi ki Mubupi wa bona. Mukwa wa sibi wo u hozizwe ki batu kaufela ba ba simuluha ku bona batu ba pili bao, mi ki wona o tisa kuli batu ba nyande.

Nihaike kuli ku utwisisa libaka le lu pilela ha ku na ku felisa manyando kaufela a mwa bupilo, kono ku lu tusa ku ziba mwa ku pilela ni ona. Hape lu filwe sepo ya za kwapili, ya za nako muta manyando ni lifu li ka feliswa ku ya ku ile ki Mulimu.

[Siswaniso/Siswaniso se si fa likepe 7]

Bibele i bonisa kuli lisepiso za Mulimu ki za niti sina mupotoloho wa mezi o makaza

[Siswaniso]

(Kuli mu bone mo i hatiselizwe luli, mu bone hatiso)

Pula Mezi a felela mwa moya Mezi a felela mwa moya

↓ ↑

↓ ↑

Masa, linuka

→ → Mawate

[Siswaniso se si fa likepe 8, 9]

Ki kabakalañi ha lu kolwa kuli kwapili, lifasi li ka ba paradaisi mo ku ka pila batu ba ba tabile ni ba ba na ni buikangulo bo bunde?

[Siswaniso se si fa likepe 9]

‘Ha ni sepi kuli na kona ku pila bupilo bo bu tabisa hahulu haiba ni sa itusisi tukuluho ye ni na ni yona kwa ku sebeleza Mulimu.’—Bo Denise