Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Libaka Ha Mu Swanela Ku Ambuka Tumelo ya Mioya

Libaka Ha Mu Swanela Ku Ambuka Tumelo ya Mioya

 Ka ku ya ka Bibele

Libaka Ha Mu Swanela Ku Ambuka Tumelo ya Mioya

MWA naha ye ñwi ya kwa Asia, sikwata sa batu si ikola mukiti wa ku lumbeka balimu. Mukiti wo u fita fa masetela ka nako ye ku ketiwa basali ba babeli ba ba kenwi ki mioya. Meto a bona a bindukela mwahali, mi basali bao ba kala ku tukuka.

Mwa naha ya Puerto Rico, mulauli (santero) u eza mukopano kuli a ambole ni Changó, ili mulimu wa mishika. Mulauli yo u taluseza batu bao za sweli ku bona, mi batu kaufela ba ba mwa ndu yeo ba kala ku tukuka inge ba ba kenwi ki mioya.

Kacenu, tumelo ya mioya i atile hahulu mwa linaha ze ñata. Batu se ba lumela hahulu mwa lika ze m’ata ze sabisa hahulu, mi ba bañata se ba hohiwa hahulu ki tumelo ye. Libuka, lipapali, lika ze buhiswa fa TV, ni mafilimu a bonisa badimona, buloi, ni lika ze ñwi ze m’ata ze sabisa, se li atile hahulu ni ku fita.

Niteñi, Bibele i luta kuli, ku abana mwa nto ifi kamba ifi ye ama badimona, ki tumelo ya mioya. Tumelo ya mioya ha i si ka luka mi ya holofaza. Tumelo ya mioya haki ku batisisa fela lika ze sa zibahali. Ki ku swalisana ni badimona, ili mangeloi a maswe a na kwenuhezi Mulimu.—Sinulo 12:9, 12.

Niti kikuli, tumelo ya mioya i tusa badimona sina mandui mo ba tusezwa ki lika ze ba itusisa kwa ku swasa litapi. Ndui u itusisanga lika ze ñata kwa ku swasa litapi za mifuta-futa. Ka ku swana, mioya ye maswe i itusisanga mifuta ye shutana-shutana ya tumelo ya mioya kuli i yembulule batu kaufela. Mueteleli wa badimona u bizwa “mulimu wa lifasi [le li maswe] le.” U sweli ku foufaza kutwisiso ya batu ba ba sa lumeli kuli ba si ke ba utwisisa niti ya Linzwi la Mulimu ni mulelo wa Mulimu.—2 Makorinte 4:4.

Ko I Libisa Tumelo ya Mioya

Ka bukuswani, mulelo wa mioya ye maswe ki wo: I bata ku lu lyanganisa ni ku lu palelwisa ku swalisana ni Mubupi wa luna. Mioya ye maswe i kukueza batu kuli ba tuhele ku latelela likuka ze nde za Mulimu ka bomu kamba ka ku sa ziba. Kacwalo, tumelo ya mioya i libisa batu kwa ku sa tabelwa ki Mulimu, kwa ku tokwa sepo, mi mane ni kwa ku yo timezwa.—Sinulo 21:8.

Bo Luis ba ba simuluha kwa naha ya Puerto Rico, ba li: “Ku zwa fela kwa bwanana bwa ka, lubasi lwa hesu ne lu abana mwa tumelo ya mioya. Tumelo ya mioya ne li kalulo ya bulapeli ni  mupilelo wa luna wa ka zazi ni zazi. Ne ni nahananga kuli buikoneli bwa ka bwa ku zibela cimo za kwapili ni bwa ku itusisa makadi a mabibo kwa ku taluseza batu ze ka ezahala ku bona, ne li bwa ku pepwa ni bona. Hañata ne ni nopanga linombolo ze swanela ni ku tusa batu ku wina masheleñi. Buikoneli bo, ne bu ni palelwisa fela ku fumana zibo ye mwa Bibele ni ku ba ni swalisano ni Mulimu.”—Joani 17:3.

Batu ba bañata ba kana ba ikutwa kuli ku swalisana ni mioya ha ku koni ku tahisa kozi, kono kwa tusa. Ba kana ba bulela za mioya ye twi ki ye minde kamba ba kana ba ipapata kuli ku abana mwa likezo za tumelo ya mioya kwa kona ku fa mutu butali, sifumu, kamba tabo. Taba yeo i kona ku utwahala inge kuli ki ya niti. Bo Luis ba li: “Kamita mutu u na ni ku eza nto ye ñwi ye maswe kuli a fumane nto ya bata.”

Mutangana ya bizwa Chad na kalile ku bonanga lipono ze sabisa ni ku ziyeleha bakeñisa ku pasumunwanga fa buloko ka nako kaufela. U bulela kuli: “Madimona na kalile ku ni katazanga ni ku ni nyandisanga busihu ni busihu.” Lu kona ku silelezwa cwañi kwa madimona kuli a si ke a lu kataza?

Mo Lu Fumanela Silelezo

Kuli lu isileleze, lu tokwa ku ambuka nto ifi kamba ifi ye ama tumelo ya mioya. (Magalata 5:19-21) Kona libaka Jehova Mulimu ha laela batanga ba hae ku ambuka likezo ze latelela: “Ku si ke kwa fumanwa haenu . . . mulauli ya nz’a laula, kamba sinuhi se si nze si nuha, kamba wa mabibo, kamba muloi; Kamba wa liunduma, nihaiba ya buza balimu ni baloi, kamba ya pumbula mutu ku mu eza silumba, kamba ya buza ba ba shwile. Kakuli batu kaufela ba ba eza litaba zeo ki ba masila ku [Muñ’a] Bupilo.”—Deuteronoma 18:10-12.

Ka ku lumelelana ni manzwi ao, batu ba bañata ba ngile mihato ya ku isileleza ka ku yumba libuka kaufela ni lika ze ñwi za tumelo ya mioya. Bo Ken ba ne ba konile ku tuhela tumelo ya mioya, ba li: “Ne ni fafatile mwa libyana za ka kaufela ni ku sinya nto kaufela ye ne ni bona kuli ki ye maswe.”—Mu bone Likezo 19:19, 20.

Silelezo ye tuna ka ku fitisisa ki ku swalisana hahulu ni Mulimu wa niti, Jehova. Mu lemuhe ze lu swanela ku eza sina ka mo li taluselizwe kwa liñolo la Jakobo 4:7, 8: “Hakulicwalo, mu ipeye kwatas’a Mulimu; mu hanele Diabulosi, mi u ka saba ku mina. Mu sutelele ku Mulimu mi u ka sutelela ku mina. Mina baezalibi mu tapise mazoho a mina; ni mina ba lipilu ze peli, mu kenise lipilu za mina.”

Jehova Mulimu u luta ni ku sileleza batu ba ba sutelela ku yena. Batu bao ba ‘ziba milelo ya Satani’ mi ha ba konwi ku yembululwa ki buhata bwa hae. (2 Makorinte 2:11; 11:14) Hape Jehova ki Mulimu Ya M’ata Ote. Haiba batu ba ba katazwa ki mioya ye maswe ba biza Jehova ka tumelo, u ka ba lamulela. Chad, ya sa bulezwi kale, u li: “Se ne si tisize kuli butata bwa ka bu fele, ne li ku lemuha ko ne bu simuluha ni ku kupa Jehova Mulimu kuli a ni sileleze.”—Samu 91:1, 2.

Kaniti, batu ba lipilu ze nde ba kona ku ba ba ba tabile bakeñisa ku silelezwa ki Mulimu ni ku lemuha kuli ona cwale-cwale fa, madimona a ka sinyiwa hamohocwalo ni batu kaufela ba ba tabela ku zamaiswa ki ona. Ha mu nahane fela tabo ni kozo ye ka ba teñi fa lifasi muta batu kaufela ba ka lukululwa kwa matata a tiswa ki tumelo ya mioya!—Isaya 11:9; Sinulo 22:15.

KANA MU KILE MWA IPUZA KULI:

Ki likezo mañi za tumelo ya mioya ze ba swanela ku ambuka Bakreste?Deuteronoma 18:10-12; Sinulo 21:8.

Ki bomañi ba ba fuzelela tumelo ya mioya?2 Makorinte 2:11; 11:14; Sinulo 12:9, 12.

Lu kona ku isileleza cwañi kwa mioya ye maswe?Jakobo 4:7, 8.

[Siswaniso se si fa likepe 11]

Niti kikuli, tumelo ya mioya i tusa badimona sina mandui mo ba tusezwa ki lika ze ba itusisa kwa ku swasa litapi