Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mo Mu Kona ku Fumanela Bulapeli bwa Niti

Mo Mu Kona ku Fumanela Bulapeli bwa Niti

 Mo Mu Kona ku Fumanela Bulapeli bwa Niti

BA BAÑWI ba ipuzanga kuli, ‘Haiba lituto za niti ka za Mulimu li teñi luli, ki kabakalañi ha ni swanela ku ikataza ku li bata? Haiba Mulimu u na ni litaba za butokwa za bata ku taluseza batu kaufela, kana na si ke a li taluseza batu ka nzila ye ne ba ka li utwisisa ka bunolo, ku si na ku ikataza ku li batisisa?’

Niti kikuli, Mulimu u na ni m’ata a ku eza cwalo. Kono kana yeo ki yona nzila ya ketile Mulimu kuli a lute batu niti ka yona?

Mulimu Mwa Lutela Batu Niti

Mulimu u luta batu niti ka nzila ye konisa fela ba ba i batisisa luli ku i fumana. (Samu 14:2) Mu nyakisise taba ya na shaezi Mulimu ka mupolofita Jeremia kwamulaho k’o. Na zibisize batu ba hae ba baipanguli kuli Jerusalema ne i tuha i sinyiwa ki Mababilona.—Jeremia 25:8-11; 52:12-14.

Kono ka nako yeo ne ku na ni bapolofita ba bañwi hape ba ne ba ipapata ku shaela litaba za Mulimu. Hanania yena na shaezi kuli Jerusalema ne i tuha i ba mwa kozo. Lushango lo ne lu shutanela kwahule ni lwa na shaezi Jeremia. Kacwalo ki mañi ye ne ba ka kolwa batu ba mwa miteñi yeo, kana ki Jeremia kamba ki batu ba ne ba mu lwanisa?—Jeremia 23:16, 17; 28:1, 2, 10-17.

Kuli ba zibe ya na bulela niti, Majuda ba ba sepahala ne ba tokwa ku ziba mwa inezi Jehova. Ne ba tokwa ku utwisisa milao ni likuka za hae, ni mwa ngela buezalibi. Ka ku eza cwalo, ne ba ka utwisisa manzwi a Mulimu, a na bulezi Jeremia kuli ‘ne ku si na nihaiba a li muñwi ya na swabela bumaswe bwa hae.’ (Jeremia 8:5-7) Hape ne ba ka lemuha kuli Jerusalema ni batu ba yona ne i tahelwa ki bumai.—Deuteronoma 28:15-68; Jeremia 52:4-14.

Bupolofita bwa Jeremia ka za Jerusalema ne bu talelelizwe. Munzi wa Jerusalema ne u sinyizwe ki Mababilona ka 607 B.C.E.

Nihaike kuli ne ku polofitilwe cimo kuli Mulimu na ka fa koto baipanguli, batu ne ba swanela ku batisisa kuli ba zibe kuli nako ne se i fitile ya kuli Mulimu a nge muhato.

Niti Ya Na Lutile Kreste Bo?

Ku cwañi ka za niti ya na shaezi Jesu Kreste? Kana mañi ni mañi na lemuhile kuli Jesu na luta litaba ze ne zwa ku Mulimu? Batili. Jesu niha na li mwahal’a Maisilaele inz’a ba luta ni ku eza limakazo, buñata bwa batu ba ne ba mu teelelize ne ba si ka lemuha kuli ne li yena Mesiya kamba Kreste ya na polofitilwe.

Bafalisi ha ne ba buzize Jesu kuli Mubuso wa Mulimu u taha lili, na ba alabile kuli: “Mubuso wa Mulimu ha u tahi ka mukwa o lemuhiwa.” Hape na ize: “Mubuso wa Mulimu u mwahal’a mina.” (Luka 17:20, 21, NW) Mulena ya ketilwe ki Mulimu, yena Jesu, na li mwahal’a bona! Kono Bafalisi bao ne ba si ka  lumela kuli Jesu na taleleza bupolofita bo ne bu bonisa kuli ki yena Mesiya mi ne ba si ka lumela kuli ki yena “Kreste, Mwan’a Mulimu Ya-Pila.”—Mateu 16:16.

Batu ba ne ba kutalizwe ki balutiwa ba Kreste ba kwa makalelo ni bona ne ba si ka amuhela niti. Nihaike kuli limakazo ne li ba tusize ku bona kuli balutiwa bao ne ba eza lika ka tuso ya Mulimu, buñata bwa batu ne ba palezwi ku lemuha niti. (Likezo 8:1-8; 9:32-41) Jesu na laezi balutiwa ba hae kuli ba tahise balutiwa ka ku ba luta. Ka ku teeleza ni ka ku ituta Mañolo, batu ba ne ba bata ku fumana niti ne ba bile balumeli.—Mateu 28:19; Likezo 5:42; 17:2-4, 32-34.

Ki mo ku inezi ni kacenu. ‘Evangeli ya mubuso’ i sweli ya ‘bulelwa mwa lifasi kaufela, kuli ibe bupaki mwa macaba kamukana.’ (Mateu 24:14) Kono haki mañi ni mañi ya fa lifasi-mubu ya lemuha kuli Evangeli ya mubuso ki taba ye zwelela ku Mulimu. Niteñi, batu ba ba sepahala ba ba bata ku lapela Mulimu ka nzila ya tokwa, ba kona ku lemuha niti ya Mulimu.—Joani 10:4, 27.

Ku bala kwa mina hatiso ya Bibele ye ku bonisa kuli mwa tabela ku ziba niti. Mu kona ku ziba cwañi bulapeli bo bu luta niti yeo?

Mo Mu Kona Ku Zibela Bulapeli bwa Niti

Batu ba bañwi ba mwa munzi wa kwaikale wa Berea ne ba babalizwe ki muapositola Paulusi bakeñisa ze ne ba ezize ha na felize ku ba luta. Ne ba si ka lumela honafo fela za na bulela Paulusi; niteñi, ne ba mu teelelize ka likute. Lwa kona ku likanyisa mo ne ba ezelize ba kwa Berea hamulaho wa ku teeleza Paulusi.

Mu lemuhe kuli Bibele i bulela kuli: ‘Ba mwa Berea ne ba na ni lipilu ze nde ku fita ba ba mwa Tesalonika; ba amuhela Linzwi ka ku li tukufalelwa, mi ba batisisa mwa Mañolo, ka mazazi kaufela, ba lemuhe litaba ze ba bulelelwa kana ki mo li inezi. Kwa lumela ba bañata mo ku bona.’ (Likezo 17:10-12) Kacwalo ne ba sa batisisi fela fahalimu. Ne ba sa libeleli kuli ne ba ka utwisisa litaba kaufela ka ku teeleza fela hañwi kamba habeli ku Paulusi.

Mu lemuhe hape kuli ba kwa Berea ne ba ‘amuhezi Linzwi ka ku li tukufalelwa.’ Taba yeo i lu bonisa moya o ne ba na ni ona ha ne ba ituta Mañolo. Ne ba sa lumeli-lumeli fela litaba ze ne ba lutiwa kono hape ne ba sa hani fela ze ne ba lutiwa. Ne ba si na moya wa ku nyaza-nyaza fela za na bulela Paulusi ya na lumilwe ki Mulimu.

Hape mu nahane taba ye: Ba kwa Berea ha ne be teeleza litaba zeo, ne li lona lwa pili ku utwa lushango lwa Sikreste. Mwendi  ne ku li t’ata ku bona ku lumela litaba ze ne ba talusezwa kakuli ne li ze nde hahulu. Kono ku fita ku hana fela litaba zeo, ne ba tatubisisize Mañolo kuli “ba lemuhe litaba ze ba bulelelwa kana ki mo li inezi.” Hape mu lemuhe kuli batu ba kwa Berea ni ba kwa Tesalonika ba ne ba ikatalize ku batisisa Mañolo ne ba bile balumeli. (Likezo 17:4, 12) Ne ba si ka zwafa ka ku nahana kuli niti ha i koni ku fumaneha. Ne ba lemuhile bulapeli bwa niti.

Niti Mo I Tuseza Batu

Mutu ha fumana niti sina mo ne ba i fumanezi ba kwa Berea, u ka bata ku i taluseza ba bañwi ka tukufalelo. Ba bañwi ba kona ku sa tabela ku mu bona inge a taluseza ba bañwi niti yeo, ka ku nahana kuli mutu ka buikokobezo u swanela ku nahana kuli bulapeli bo buñwi ni bona bu luta litaba za niti. Niteñi, mutu a sa fumana fela niti ya Bibele, u ka kolwa luli kuli u fumani niti. Ha na ku kakanya kuli mwendi niti ha i yo kamba kuli mwendi bulapeli kaufela bwa kona ku pilisa batu. Kono kuli mutu a fumane niti, pili u na ni ku ikataza ku i batisisa, mi kuli a eze cwalo u tokwa ku ikokobeza.

Lipaki za Jehova ba ezize cwalo. Ki lona libaka ha ba lumela kuli ba fumani bulapeli bwa niti. Mi ba mi kupa kuli mu batisise mwa Mañolo kuli mu zibe kuli balapeli ba niti luli ki bomañi kacenu. Nihaike kuli mu tokwa ku nyakisisa litaba ze ñata isi fela lisupo ze kolokisizwe, mwa kona ku kala ka ku nyakisisa litaba ze mwa kambokisi ka ka fa likepe le, ka ka bulela za Bakreste ba kwa makalelo.

Ka ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova ku si na ku lifa se siñwi, mwa kona ku ituta ze ñata ka za ze i luta Bibele luli. Ha mu ka eza cwalo mu ka tusiwa ku ziba bulapeli bwa niti.

[Mbokisi fa likepe 31]

Lisupo Ze Zibahaza Bulapeli bwa Niti

Mu nyakisise likezo ni lituto za Bakreste ba kwa makalelo:

▪ Ne ba itingile fa ketelelo ya Linzwi la Mulimu.—2 Timotea 3:16; 2 Pitrosi 1:21.

▪ Ne ba luta kuli Jesu ne si Mulimu kono ne li Mwan’a Mulimu, mi na li mwatas’a Mulimu.—1 Makorinte 11:3; 1 Pitrosi 1:3.

▪ Ne ba luta kuli kwapili ba ba shwile ba ka zusiwa kwa bafu.—Likezo 24:15.

▪ Ne ba zibahala ka ku ba batu ba ne ba latana hahulu.—Joani 13:34, 35.

▪ Ne ba lapela sina liputeho mi ne ba etelelwa ki baokameli ni sitopa sa maeluda se ne si li mwatas’a Jesu, yena Toho.—Likezo 14:21-23; 15:1-31; Maefese 1:22; 1 Timotea 3:1-13.

▪ Ne ba kutaza ka tukufalelo kuli Mubuso wa Mulimu ki ona fela o ka tatulula matata a batu.—Mateu 24:14; 28:19, 20; Likezo 1:8.

[Siswaniso se si fa likepe 29]

Batu ne ba kona ku ziba cwañi kuli Jeremia ne li mupolofita wa niti, hailif’o batu ba bañwi bona ne ba mu hanyeza?

[Maswaniso a fa likepe 30, 31]

Ba kwa Berea ne ba teelelize ku Paulusi kono hape ne ba batisisize mwa Mañolo kuli ba ikolwisise kuli za na ba bulelela ne li litaba za niti luli

[Siswaniso se si fa likepe 31]

Ku ituta Bibele ka tokomelo ku ka mi tusa ku ziba bulapeli bwa niti