Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 17

Mpo ya Tapelo

Mpo ya Tapelo

“Muezi wa lihalimu ni lifasi” ubata kuutwa litapelo zaluna.—Samu 115:15

1, 2. Ki kabakalañi halukona kubulela kuli tapelo ki mpo ya butokwa, mi ki kabakalañi halutokwa kuziba zeibulela Bibele ka za tapelo?

LIFASI ki nto yenyinyani hahulu halibapanywa kwa linaleli zeñata ze mwa mbyumbyulu. Jehova hatalima lifasi, batu kaufela baba mwa linaha kaufela babonahala inge kalotoli ka mezi kakazwa mwa sikotolo. (Samu 115:15; Isaya 40:15) Nihaike kuli lu babanyinyani hahulu halubapanywa kwa pupo yetuna, Samu 145:18, 19 ibulela kuli: “Jehova u fakaufi ni babahuweleza ku yena kaufela, u fakaufi ni babahuweleza ku yena kaufela ka niti. Ukolwisa takazo ya baba musaba; uutwa muhuwo wabona wa kuli abatuse, mi wabalamulela.” Kaniti, lunani tohonolo yetuna! Jehova, yena Mubupi yamaata kaufela, ubata kuba fakaufi ni luna, mi watabela kuteeleza kwa litapelo zaluna. Ki niti, Jehova ufile mañi ni mañi waluna mpo ya butokwa ya kulapela ku yena.

2 Kono haiba lubata kuli Jehova autwe tapelo yaluna, lutokwa kulapela ku yena ka nzila yatabela. Lukona kueza cwañi cwalo? Halunyakisiseñi zeibulela Bibele ka za tapelo.

KI KABAKALAÑI HALUTOKWA KULAPELA KU JEHOVA?

3. Ki kabakalañi hamutokwa kulapela ku Jehova?

3 Jehova ubata kuli mulapele ku yena, kamba kuli muambole ni yena. Luziba cwañi cwalo? Shangwe mubale Mafilipi 4:6, 7Munahanisise memo yende ye kwa liñolo leo. Mubupi wa pupo kaufela waiyakatwa mina luli, mi ubata kuli mumubulelele momuikutwela ni kumutaluseza matata amina.

4. Kulapelanga ku Jehova kamita kukona kutiisa cwañi silikani samina ni yena?

 4 Tapelo ilutusa kuba ni silikani sesinde ni Jehova. Bulikani bwa batu bwatiyanga haiba kamita baba ni nako ya kuambola ka za litaba zebanahana, zeebabilaeza, ni maikuto abona. Litapelo zaluna ku Jehova likona kulutusa ka nzila yeswana. Jehova uitusisa Bibele kumitaluseza mwanahanela ni mwaikutwela, mi umitaluseza zakaeza kwapili. Mwakona kumutaluseza nihaiba maikuto a kwatasaa pilu yamina, haiba mulapelanga ku yena kamita. Hamunze mueza cwalo, silikani samina ni Jehova sikatiya hahulu ni kufita.—Jakobo 4:8.

LUTOKWA KUEZAÑI KULI MULIMU AUTWE LITAPELO ZALUNA?

5. Luziba cwañi kuli Jehova haautwangi litapelo kaufela?

5 Kana Jehova wautwanga litapelo kaufela? Batili. Mwa linako za mupolofita Isaya, Jehova naabulelezi Maisilaele kuli: “Niha mukalapela litapelo zeñata, hanina kuliutwa; mazoho amina atezi mali.” (Isaya 1:15) Kacwalo, haiba  lusatokomeli, lwakona kueza lika zatoile Jehova, zekatahisa kuli asike aalaba litapelo zaluna.

6. Ki kabakalañi tumelo haili ya butokwa hahulu? Mukona kubonisa cwañi kuli munani tumelo?

6 Haiba lubata kuli Jehova autwe litapelo zaluna, luswanela kubonisa tumelo ku yena. (Mareka 11:24) Muapositola Paulusi naaize: “Hakusina tumelo hakukonahali kutabisa Mulimu, kakuli mutu kaufela yaatumela Mulimu uswanela kulumela kuli uteñi mi ki yena yafa mupuzo ku babatukufalezwi kumubata.” (Maheberu 11:6) Kono halutokwi kubulela feela kuli lunani tumelo. Lutokwa kubonisa kuli lunani tumelo luli ka kumamela litaelo za Jehova zazi ni zazi.—Mubale Jakobo 2:26.

7. (a) Ki kabakalañi haluswanela kuikokobeza ni kubonisa likute halulapela ku Jehova? (b) Lukona kubonisa cwañi kuli zelulapela lizwelela luli kwatasaa pilu yaluna?

7 Halulapela ku Jehova, luswanela kubonisa buikokobezo ni likute. Kabakalañi? Haluambola ni mulena kamba mueteleli wa naha, lutokwa kubonisa likute. Cwale Jehova ki yena Mulimu Yamaata Kaufela, kacwalo, luswanela kubonisa likute lelituna hahulu ni kufita ni buikokobezo bobutuna haluambola ku yena. (Genese 17:1; Samu 138:6) Hape halulapela ku Jehova, luswanela kutalusa luli moluikutwela kwa pilu, isiñi kukuta-kutela feela kubulela manzwi aswana ka nako kaufela.—Mateu 6:7, 8.

8. Halukupa nto yeñwi ka tapelo, ki nto mañi yeñwi yeluswanela kueza?

8 Mi halukupa nto yeñwi ka tapelo, luswanela kueza ka molukonela kaufela kuli lufumane nto yelukupile. Ka mutala, halukupa Jehova kuli alufe lika zelutokwa ka zazi, haluswaneli kunama feela wa toze ni kulibelela kuli Jehova uka lufa lika kaufela zelukupa, niha lukona kusebeza kuli lufumane lika zeo. Luswanela kubeleka ka taata ni kueza musebezi ufi kamba ufi olukona kueza kuli luipilise. (Mateu  6:11; 2 Matesalonika 3:10) Kamba haiba lukupa Jehova kuli alutuse kutuhela kueza nto yeñwi yemaswe, luswanela kuambuka miinelo yekona kutahisa kuli lukene mwa muliko. (Makolose 3:5) Halunyakisiseñi lipuzo zebabuzanga batu babañata ka za tapelo.

LIPUZO ZEBABUZANGA BATU BABAÑATA KA ZA TAPELO

9. Luswanela kulapelanga ku mañi? Joani 14:6 ilulutañi ka za tapelo?

9 Luswanela kulapelanga ku mañi? Jesu naalutile balateleli bahae kuli balapelange ku “Ndataa luna ya kwa mahalimu.” (Mateu 6:9) Hape naaize: “Ki na nzila ni niti ni bupilo. Hakuna yataha ku Ndate haisi ka na.” (Joani 14:6) Kacwalo, luswanela kulapela feela ku Jehova ka libizo la Jesu. Kulapela ka libizo la Jesu kutalusañi? Kutalusa kuli haiba lubata kuli Jehova autwe litapelo zaluna, luswanela kubonisa likute kwa musebezi oipitezi wafilwe Jesu ki Jehova. Sina moluitutezi, Jesu naatile fa lifasi kuli ato lupilisa kwa sibi ni lifu. (Joani 3:16; Maroma 5:12) Jehova hape uketile Jesu kuli abe Muprisita Yapahami ni Muatuli.—Joani 5:22; Maheberu 6:20.

Mwakona kulapela ka nako ifi kamba ifi

10. Kana luswanela kuina ka nzila yeñwi yeipitezi halulapela? Mutaluse.

10 Kana luswanela kuina ka nzila yeñwi yeipitezi halulapela? Batili, Jehova haatokwi kuli lukubame, luine, kamba luyeme halulapela. Bibele iluluta kuli lwakona kulapela ku Jehova ibe kuli luinzi, luyemi, kamba inze lukubami, haiba feela lueza cwalo ka likute. (1 Makolonika 17:16; Nehemia 8:6; Daniele 6:10; Mareka 11:25) Ku Jehova, sa butokwa haki kuina ka nzila yeñwi yeipitezi, kono ubata kuli halulapela ku yena, lubonise likute ni kubulela litaba zezwelela kwa pilu. Ibe kuli ki musihali kamba ki busihu, lwakona kulapela ka kutumusa linzwi, kamba kulapelela mwa  pilu koluinzi kaufela. Halulapela ku Jehova, lwakona kukolwa kuli uka luutwa, babañwi niha basa luutwi.—Nehemia 2:1-6.

11. Ki lika mañi zelukona kukupa ku Jehova halulapela?

11 Ki lika mañi zeluswanela kukupa halulapela? Lwakona kukupa nto ifi kamba ifi yetabisa Jehova. Bibele ili: “Halukupa nto ifi kamba ifi ka kuya ka tato yahae, waluutwa.” (1 Joani 5:14) Kana lwakona kulapela kuli lufiwe lika za ka butu? Eni, lwakona. Halulapela ku Jehova, luswanela kuikutwa inge kuli luambola ni mulikanaa luna yomutuna. Lwakona kutaluseza Jehova nto kaufela ye mwa pilu yaluna kamba yelunahana. (Samu 62:8) Lwakona kukupa kuli alufe moya wahae okenile ili omaata, kuli ulutuse kueza lika zelukile. (Luka 11:13) Hape lwakona kukupa Jehova kuli alufe butali kuli lueze likatulo zende, mi lwakona kulapela kuli alufe maata ilikuli lukone kutiyela miinelo yetaata. (Jakobo 1:5) Luswanela kukupa Jehova kuli aswalele libi zaluna. (Maefese 1:3, 7) Mi hape luswanela kulapelela babañwi, inge cwalo lubasi lwaluna ni mizwale ni likaizeli baluna ba mwa puteho.—Likezo 12:5; Makolose 4:12.

12. Ki nto mañi yeswanela kuba ya butokwa hahulu mwa litapelo zaluna?

12 Ki nto mañi yeswanela kuba ya butokwa hahulu mwa litapelo zaluna? Ki litaba zeama Jehova ni tato yahae. Luswanela kuitumela ku yena kuzwelela kwa pilu kabakala lika kaufela zaluezelize. (1 Makolonika 29:10-13) Lwaziba kuli luswanela kulapela ka za lika zeo bakeñisa kuli Jesu hanaali fa lifasi, naalutile balutiwa bahae mwakulapelela. (Mubale Mateu 6:9-13.) Naababulelezi kuli balapelange pili kuli libizo la Mulimu likeniswe, kamba liingiwe kuba lelikenile. Jesu kihona atalusa kuli luswanela kukupanga kuli Mubuso wa Mulimu utahe, ni kuli tato ya Jehova iezwe mwa lifasi kaufela. Jesu naabulezi kuli hase lulapezi ka za lika za butokwa zeo, lwakona kulapela kuli lufiwe lika zelutokwa.  Halubeya Jehova ni tato yahae mwa sibaka sapili mwa litapelo zaluna, lubonisa lika zeluunga kuba za butokwa ku luna.

13. Litapelo zaluna liswanela kuba zekuma kai?

13 Litapelo zaluna liswanela kuba zekuma kai? Bibele haibonisi kuli litapelo zaluna liswanela kuba zekuma kai. Litapelo zaluna zakona kuba zetelele kamba zekuswani, kulikana ni muinelo oluli ku ona. Ka mutala, lwakona kulapela tapelo yekuswani pili lusika ca kale sico, kono hape  lwakona kulapela tapelo yetelele haluitumela ku Jehova kamba halu mutaluseza lika zeelubilaeza. (1 Samuele 1:12, 15) Halubati kulapela litapelo zetelele ka kubata feela kuiponahalisa ku babañwi, sina mone baezeza batu babañwi mwa linako za Jesu. (Luka 20:46, 47) Jehova haatabeli litapelo za mufuta ocwalo. Jehova ubata kuli lulapelange kuzwelela kwatasaa pilu yaluna.

14. Luswanela kulapelanga hakai, mi taba yeo ilulutañi ka za Jehova?

14 Luswanela kulapelanga hakai? Jehova ubata kuli lulapelange ku yena ka nako kaufela. Bibele ibulela kuli luswanela ‘kuzwelapili kulapela,’ ‘kutundamena kulapela,’ ni kuli luswanela ‘kulapela ka nako kaufela.’ (Mateu 26:41; Maroma 12:12; 1 Matesalonika 5:17) Jehova uitukiselize kuutwa litapelo zaluna ka nako ifi kamba ifi. Lwakona kuitumela  ku yena ka zazi ni zazi kabakala lilato lahae ni bufani bwahae. Hape lwakona kumukupa kuli aluetelele, kulufa maata, ni kuluomba-omba. Haiba lwaitebuha luli mpo yelufilwe ya kulapela ku Jehova, lukaambola ku yena folubela ni kolo kaufela.

15. Ki kabakalañi haluswanela kubulelanga kuli “ameni” kwa mafelelezo a tapelo?

15 Ki kabakalañi haluswanela kubulelanga kuli “ameni” kwa mafelelezo a tapelo? Linzwi la “ameni” litalusa “kaniti” kamba “kube cwalo.” Ki nzila ya kubonisa ka yona kuli zelubulezi mwa tapelo ki za niti, ili kutalusa kuli, lizwelela kwatasaa pilu. (Samu 41:13) Bibele hape ilubulelela kuli kwa mafelelezo a tapelo ya fa nyangela, luswanela kubulelanga kuli “ameni” ibe kuli luezeza cwalo mwa pilu kamba lutumusa linzwi, kubonisa kuli lwalumelelana ni zenebulelwa.—1 Makolonika 16:36; 1 Makorinte 14:16.

MWAALABELANGA MULIMU LITAPELO ZALUNA

16. Kana luli Jehova waalabanga litapelo zaluna? Mutaluse.

16 Kana luli Jehova waalabanga litapelo zaluna? Eni, waalabanga. Bibele imutalusa kuli ki Mulimu “Yautwa litapelo.” (Samu 65:2) Jehova wautwanga ni kualaba litapelo za batu babañata-ñata, zezwelela kwatasaa pilu, mi uezanga cwalo ka linzila zeshutana-shutana.

17. Jehova ualabanga cwañi litapelo zaluna ka kuitusisa mangeloi ni batanga bahae fa lifasi?

17 Jehova ualabanga litapelo zaluna ka kuitusisa mangeloi ni batanga bahae fa lifasi. (Maheberu 1:13, 14) Ka mutala, batu babañata bakile balapela kuli batusiwe kuutwisisa Bibele, mi hamulaho wa nakonyana, bapotelwa ki yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Bibele ibonisa kuli mangeloi asweli atusa kwa kushaela “taba yende” mwa lifasi kaufela. (Mubale Sinulo 14:6.) Hape, buñata bwaluna lukile lwalapela ku Jehova ka za butata bobuñwi bone lutalimani ni bona kamba nto yeñwi yene lutokwa, mi hasamulaho,  lwatusiwa ki muzwale kamba kaizelaa luna wa Sikreste.—Liproverbia 12:25; Jakobo 2:16.

Jehova wakona kualaba litapelo zaluna ka kuitusisa Bakreste babañwi

18. Jehova ualabanga cwañi litapelo zaluna ka kuitusisa moya wahae okenile, ni Bibele?

18 Jehova hape ualabanga litapelo zaluna ka kuitusisa moya wahae okenile. Halulapela kuli lutusiwe kutiyela butata bolutalimani ni bona, Jehova wakona kuitusisa moya wahae okenile kuli uluetelele ni kulufa maata. (2 Makorinte 4:7) Mi fokuñwi, Jehova uitusisanga Bibele kualaba litapelo zaluna ni kulutusa kuli lueze likatulo zende. Halubala Bibele, lwakona kufumana mañolo akona kulutusa. Jehova hape wakona kususumeza mutu yomuñwi kwa mikopano kufa kalabo yekona kulutiisa kamba wakona kususumeza muuna-muhulu mwa puteho kulutaluseza taba yeñwi ya mwa Bibele yekona kuluomba-omba.—Magalata 6:1.

19. Ki kabakalañi hakukona kubonahala kuli Jehova haasika alaba litapelo zaluna?

19 Kono ka linako zeñwi lukana lwaipuza kuli, ‘Ki kabakalañi Jehova haasika alaba tapelo yaka ni ka nako ye?’ Muhupule kuli Jehova waziba nako yende ya kualaba litapelo zaluna, mi waziba ni mwa kulialabela. Waziba zelutokwa. Mwendi lutokwa kuzwelapili kulapela kuli lubonise Jehova kuli lwatokwa luli zelukupile ni kubonisa kuli kaniti lunani tumelo ku yena. (Luka 11:5-10) Fokuñwi, Jehova ualabanga litapelo zaluna ka nzila yelusika libelela. Ka mutala, lukana lwalapela kuli lutusiwe mwa butata boluli ku bona, kono Jehova ukona kulufa maata a kuitiisa, mwa sibaka sa kufelisa butata bo.—Mubale Mafilipi 4:13.

20. Ki kabakalañi haluswanela kulapelanga ku Jehova ka nako kaufela?

20 Kaniti, tapelo ki mpo yeipitezi yezwa ku Jehova! Lunani buikolwiso bwa kuli uka luutwa haiba lulapela ku yena. (Samu 145:18) Mi haiba luzwelapili kulapela ku Jehova kuzwelela kwatasaa pilu yaluna ka nako kaufela, silikani saluna ni yena sikatiya.