Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 9

Kana Mafelelezo A Lifasi A Fakaufi?

Kana Mafelelezo A Lifasi A Fakaufi?

1. Lukona kufumana kai litaba zetalusa lika zekaezahala kwapili?

KANA mukile mwabuha makande fa TV ni kuipuza kuli, ‘Lifasi le, liya kai?’ Mwa lifasi kacenu kutezi likozi ni likezo zesituhu, zetahisa kuli batu balumele kuli mafelelezo a lifasi le, a fakaufi. Kana taba yeo ki ya niti? Kana kunani zekona kulutusa kuziba zekaezahala kwapili? Eni liteñi. Nihaike kuli batu habakoni kuziba zekaezahala kwapili, Jehova Mulimu yena waziba. Mwa Bibele, Jehova ulubulelela lika zekaezahala ku luna ni zekaezahala kwa lifasi le.—Isaya 46:10; Jakobo 4:14.

2, 3. Balutiwa ba Jesu nebabata kuzibañi, mi Jesu naabaalabile cwañi?

2 Bibele haibulela za mafelelezo a lifasi, haitalusi kuli Lifasi mubu luli ki lona lelika sinyiwa, kono zekafeliswa ki bumaswe bobu mwateñi. Jesu naalutile batu kuli Mubuso wa Mulimu neuka busa lifasi. (Luka 4:43) Balutiwa bahae nebabata kuziba kuli Mubuso wa Mulimu neuka taha lili, mi nebabuzize Jesu kuli: “Haku lutaluseze, lika zeo likaezahala lili, mi ki sifi sesikaba sisupo sa kubateñi kwahao ni sa nako ya kufela kwa lifasi?” (Mateu 24:3) Jesu naasika bataluseza lizazi luli fone likafelela lifasi, kono naababulelezi lika zeneka ezahala, pili mafelelezo a lifasi le asika taha kale. Lika zanaabulezi Jesu kuli nelika ezahala, lisweli zaezahala kacenu.

3 Mwa kauhanyo ye, lukanyakisisa bupaki bobubonisa kuli lupila mwa nako ya mafelelezo a lifasi. Sapili, lukaituta za ndwa yenebile teñi kwa lihalimu kuli luutwisise libaka lika halili zemaswe hahulu mwa lifasi kacenu.

 NDWA MWA LIHALIMU

4, 5. (a) Ki lika mañi zeneezahalile mwa lihalimu Jesu amano ba Mulena? (b) Ka kuya ka Sinulo 12:12, ki lika mañi zeneka ezahala mwa lifasi Satani hasaanepezwi mwateñi?

4 Mwa Kauhanyo 8 ya buka ye, neluitutile kuli Jesu naakalile kubusa sina Mulena ka 1914. (Daniele 7:13, 14) Buka ya Sinulo ilubulelela zeneezahezi, ili: “Kwazuha ndwa mwa lihalimu: Mikaele [ili kutalusa Jesu] ni mangeloi ahae balwana ni drakoni [Satani], mi drakoni ni mangeloi ayona balwana ni bona.” * Satani ni badimona bahae batulwa mwa ndwa yeo mi banepelwa fa lifasi. Munahane feela tabo yetuna yene babile ni yona mangeloi! Kono kucwañi ka za batu fa lifasi? Bibele ibulela kuli batu fa lifasi nebaka talimana ni matata. Kabakalañi? Kabakala kuli Diabulosi uhalifile hahulu, “ka kuziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani.”—Sinulo 12:7, 9, 12.

5 Diabulosi ueza mwakonela kaufela kutahisa matata mwa lifasi. Uhalifile hahulu kakuli waziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani pili Mulimu asika muyundisa kale. Halunyakisiseñi zanaabulezi Jesu kuli nelika ezahala mwa mazazi a mafelelezo.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 24.

MAZAZI A MAFELELEZO

6, 7. Manzwi anaabulezi Jesu ka za lindwa ni tala asweli kutalelezwa cwañi kacenu?

6 Lindwa. Jesu naabulezi kuli: “Sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi, ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi.” (Mateu 24:7) Batu babañata kacenu bashwile hahulu kabakala lindwa kufita nako ya kwamulaho. Kopano yeñwi yebatisisanga za likezahalo za mwa lifasi, ibonisa kuli  kuzwa ka 1914, batu babafitelela 100 milioni bashwile kabakala lindwa. Batu bane bashwile kabakala lindwa kuzwa ka 1900 kuisa 2000 neli babañata hahulu kufita batu bane bashwile pili silimo sa 1900 sisika fita kale. Munahane feela manyando ni butuku bobutuna bone baikutwile batu babañata-ñata kabakala lindwa!

7 Tala. Jesu naaize: “Lico likataela.” (Mateu 24:7) Nihaike kuli lico zeñata lisweli zalimiwa kacenu kufita nako ifi kamba ifi, batu babañata habana hande lico. Kabakalañi? Kabakala kuli batu habana hande masheleñi kuli bakone kuleka lico kamba mubu wa kulima. Batu babañata banani feela masheleñi amanyinyani abaipilisa ka ona zazi ni zazi. Liluko lelitalima za buiketo bwa batu mwa lifasi, litalusa kuli banana babañata babafitelela 1 milioni bashwanga ka silimo, sihulu bakeñisa kuli habana hande lico za kuca zekona kubatusa kuli babe ni buiketo bobunde.

8, 9. Ki lika mañi zebonisa kuli bupolofita bwa Jesu ka za lizikinyeho za lifasi ni matuku butalelelizwe?

8 Lizikinyeho za lifasi. Jesu naapolofitile kuli: “Kukaba ni lizikinyeho zetuna.” (Luka 21:11) Silimo  ni silimo kulibelelwanga kuli kukaba ni lizikinyeho za lifasi zetuna. Kuzwa ka silimo sa 1900, batu babafitelela 2 milioni bashwile kabakala lizikinyeho za lifasi. Mi nihaike kuli kacenu kuezizwe zwelopili yetuna yenesiyo kwamulaho, ya kulukisa lipangaliko zetusa licaziba kuzibela cimo kuli kukaba ni lizikinyeho za lifasi, batu babañata basashwa.

9 Matuku. Jesu naapolofitile kuli kukaba ni “matuku ayambukela.” Matuku amatuna naakayamba kapili ni kubulaya batu babañata. (Luka 21:11) Nihaike kuli baalafi baitutile mwa kualafela matuku amañata, kusanani matuku asakoni kualafiwa. Mane piho yeñwi ibonisa kuli silimo ni silimo, batu babañata babulaiwanga ki matuku acwale ka TB, malaria, ni kolera. Mi kunani matuku amañwi a 30 ebafumani baalafi, mi amañwi ku ona haana likalafo.

MOBAKA BELA BATU MWA MAZAZI A MAFELELEZO

10. Liñolo la 2 Timotea 3:1-5 lisweli kutalelezwa cwañi kacenu?

10 Kwa 2 Timotea 3:1-5, Bibele ili: “Mwa mazazi a mafelelezo kukataha linako zetaata, zeziyeza.”  Muapositola Paulusi naatalusize mone baka bela batu babañata mwa mazazi a mafelelezo. Naabulezi kuli batu nebaka

  • ba baitati

  • lata masheleñi

  • ba babasa utwi bashemi

  • ba babasa sepahali

  • ba babasina lilato kwa mabasi abona

  • ba babasina buiswalo

  • ba bababuhali

  • lata minyaka kufita kulata Mulimu

  • eza inge babalata Mulimu kono inze bahana kumuutwa

11. Ka kuya ka Samu 92:7, ki lika mañi zekaezahala kwa batu babamaswe?

11 Kana batu babañata ki mona mobainezi cwalo mwa sibaka semupila ku sona? Batu babañata ki mona mobainezi cwalo mwa lifasi kaufela. Kono hona cwale-cwale fa, Mulimu atuha aanga muhato. Usepisa kuli: “Babamaswe habahula inge bucwañi ni batu kaufela babaeza zemaswe habakondisa,  kikuli bayundiswe [kamba batimezwe] kuya kuile.”—Samu 92:7.

TABA YENDE MWA MAZAZI A MAFELELEZO

12, 13. Jehova ululutileñi mwa mazazi a mafelelezo?

12 Bibele neipolofitile kuli mwa mazazi a mafelelezo, lifasi likatala lika zeutwisa butuku ni manyando. Kono hape Bibele ibulela kuli ka nako yeswana yeo, kunani lika zende zekaezahala.

“Taba yende ye ya Mubuso ikakutazwa mwa lifasi kaufela.”—Mateu 24:14

13 Kuutwisisa Bibele. Mupolofita Daniele naabulezi za lika zeneka ezahala mwa mazazi a mafelelezo. Naaize: “Zibo yaniti ikaata.” (Daniele 12:4) Mulimu naakatusa batu bahae kuutwisisa hande Bibele kufita haisali. Jehova uezize cwalo sihulu kuzwa ka silimo sa 1914. Ka mutala, ululutile libaka kuitusisa libizo lahae hakuli kwa butokwa, libaka hanaabupile lifasi, niti ka za tiululo, zeezahalanga kwa batu habashwa, ni ka za zuho ya bafu. Luitutile kuli ki Mubuso wa Mulimu feela okona kutatulula matata aluna kaufela. Hape luitutile molukona kubela ni tabo, ni molukona kupilela ka nzila yetabisa Mulimu. Kono batanga ba Mulimu baitusisanga cwañi zebaitutile? Bupolofita bobuñwi bulufa kalabo.—Mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 21 ni 25.

14. Taba yende ya Mubuso ikutazwa kai, mi ki bo mañi baba ikutaza?

14 Musebezi wa kukutaza mwa lifasi kaufela. Jesu hanaabulela ka za mazazi a mafelelezo, naaize: “Taba yende ye ya Mubuso ikakutazwa mwa lifasi kaufela.” (Mateu 24:3, 14) Taba yende ya Mubuso isweli yakutazwa mwa linaha zefitelela 230 ni mwa lipuo zefitelela 700. Ki niti, mwa lifasi kaufela Lipaki za Jehova babazwa mwa “macaba kaufela ni mishobo” basweli batusa batu kuutwisisa kuli Mubuso wa Mulimu ki nto mañi ni kuli Mubuso wo ukaezezañi batu. (Sinulo 7:9) Mi baezanga cwalo  basatokwi kulifiwa sesiñwi. Nihaike kuli batoilwe mi banyandiswanga ki batu babañata, hakuna yakona kupaleliswa musebezi wa kukutaza, sina mwanaapolofitezi Jesu.—Luka 21:17.

MUKAEZAÑI?

15. (a) Kana mwalumela kuli lupila mwa mazazi a mafelelezo, mi ki kabakalañi hamualaba cwalo? (b) Ki lika mañi zekaezahala kwa batu babautwa Jehova ni babasa muutwi?

15 Kana mwalumela kuli lupila mwa mazazi a mafelelezo? Bupolofita bwa Bibele bobuñata bobubulela ka za mazazi a mafelelezo busweli bwatalelezwa. Hona cwale-cwale fa, Jehova ukayemisa musebezi wa kukutaza taba yende, mi ki hona “mafelelezo” akataha. (Mateu 24:14) Mafelelezo ki nto mañi? Ki nako yeo Mulimu akafelisa bumaswe kaufela fa Armagedoni. Jehova ukaitusisa Jesu ni mangeloi ahae amaata kuli ayundise batu kaufela babahana kumuutwa ni kuutwa Mwanaa hae. (2 Matesalonika 1:6-9) Hamulaho wa fo, Satani ni badimona bahae habana kuba ni maata akupuma batu. Batu kaufela babatabela kuutwa Mulimu ni kuzamaiswa ki Mubuso wahae, bakabona lisepiso kaufela za Mulimu halitalelezwa.—Sinulo 20:1-3; 21:3-5.

16. Bakeñisa kuli mafelelezo a fakaufi hahulu, mutokwa kuezañi?

16 Lifasi le, lelibusiwa ki Satani lituha liyundiswa. Kacwalo, ki kwa butokwa hahulu kuipuza kuli, ‘Ki sika mañi seniswanela kueza?’ Jehova ubata kuli mueze ka momukonela kaufela kuituta zeñata mwa Bibele. Mutokwa kuisa hahulu pilu ku zemuituta. (Joani 17:3) Lipaki za Jehova babanga ni mikopano sunda ni sunda yetusa batu kuutwisisa Bibele. Mufumanehange kamita kwa mikopano yeo. (Mubale Maheberu 10:24, 25.) Haiba mulemuha kuli mutokwa kueza licinceho mwa bupilo  bwamina, musike mwasaba kueza cwalo. Kueza licinceho zeo, kukatahisa kuli silikani samina ni Jehova sitiye hahulu.—Jakobo 4:8.

17. Ki kabakalañi batu babañata habaka patiswa mafelelezo haakataha?

17 Muapositola Paulusi naatalusize kuli sinyeho ya babamaswe ikapatisa batu babañata, “sina lisholi mwahalaa busihu.” (1 Matesalonika 5:2) Jesu naapolofitile kuli batu babañata habana kuisa pilu kwa bupaki bobubonisa kuli lupila mwa mazazi a mafelelezo. Naaize: “Sina mwanaainezi mazazi a Nuwe, nako ya kubateñi kwa Mwanaa mutu [kamba, mazazi a mafelelezo] ni yona ikaba cwalo. Kakuli sina mone kuinezi mwa mazazi ale Muunda usika taha kale, batu nebaca, nebanwa, baana nebanyala, basali nebanyaliswa, kufitela lizazi lakena Nuwe mwa aleka, mi nebasika lemuha sesiñwi kufitela Muunda utaha ni kubakukisa kaufelaa bona, ni nako ya kubateñi kwa Mwanaa mutu ikaba cwalo.”—Mateu 24:37-39.

18. Ki temuso mañi yanaa lufile Jesu?

18 Jesu naalulemusize kuli lusike lwayembululwa ki “kuca maswe, kunwa maswe, ni lipilaelo za bupilo.” Naabulezi kuli mafelelezo nakataha ka sipundumukela “sina sikwela.” Hape naabulezi kuli ‘naakatela batu kaufela babayahile mwa lifasi.’ Kihona aekeza kuli: “Muzwelepili kutona, munze mufitisa likupo [kamba, mulapele habuniti] ku Mulimu ka nako kaufela kuli mukone kubanduka kwa lika zeo kaufela zekaezahala ni kuyema fapilaa Mwanaa mutu.” (Luka 21:34-36) Ki kabakalañi kumamela temuso ya Jesu yeo hakuli kwa butokwa hahulu? Kabakala kuli hona cwale-cwale fa, lifasi la Satani likayundiswa. Batu babaeza zetabelwa ki Jehova ni Jesu ki bona feela babaka punyuha mafelelezo a lifasi ni kupila kuya-kuile mwa lifasi lelinca.—Joani 3:16; 2 Pitrosi 3:13.

^ para. 4 Mikaele ki libizo leliñwi la Jesu Kreste. Kuli muzibe litaba zeñata ka za taba yeo, mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 23.