Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 19

Muzwelepili Kuba Bukaufi ni Jehova

Muzwelepili Kuba Bukaufi ni Jehova

1, 2. Lukona kufumana kai silelezo kacenu?

MUUNGE kuli musweli kuzamaya ka lizazi lekufuka moya omutuna. Kwahalimu kukalisa kuunsufala, mi mamonyi akalisa kubenya, mi kuutwahala mishika. Mi hasamulaho, pula yakala kunela. Mukalisa kubata sibaka kwa kuiyaama. Hase mufumani sibaka sesiomile sa kuyaama ku sona, muba ni tabo yetuna!

2 Ni luna lu mwa muinelo oswana kacenu. Miinelo ya lifasi izwelapili kuba yemaswe hahulu ni kufita. Mukana mwaipuza kuli, ‘Nikona kufumana kai silelezo?’ Muñoli yomuñwi wa buka ya Bibele ya Lisamu naañozi kuli: “Nikali ku Jehova: ‘Ki wena masabelo aka ni musilelezi waka, Mulimu waka yenisepile.’” (Samu 91:2) Kaniti, Jehova wakona kululamulela kwa matata elukopana ni ona kacenu, mi ulufa sepo yende ya lika za kwapili.

3. Lutokwa kuezañi kuli Jehova abe masabelo aluna?

3 Jehova ukona kulusileleza cwañi? Wakona kulutusa kutatulula butata bufi kamba bufi bolukana lwatalimana ni bona, mi unani maata amatuna kufita mutu ufi kamba ufi yakana alela kulueza maswe. Nihaike kuli lika zemaswe zakona kuluezahalela kacenu, lunani buikolwiso bwa kuli Jehova ukafelisa lika zemaswe kaufela kwapili. Bibele ilususueza kuli: “Muzwelepili kuba mwa lilato la Mulimu.” (Juda 21) Lutokwa kuzwelapili kuba bukaufi ni Jehova kuli lutusiwe haluli mwa linako zetaata. Kono lukona kueza cwañi cwalo?

 MUITEBUHE LILATO LA MULIMU

4, 5. Jehova ubonisize cwañi lilato lahae ku luna?

4 Kuli lube bukaufi ni Jehova, lutokwa kulemuha lilato lelituna labonisize ku luna. Munahane feela lika zeñata zaluezelize Jehova. Ulufile lifasi lelinde, mokutezi limela zende ni lifolofolo zebuheha. Hape ulufile lico zetabusa ni mezi amande akenile akunwa. Mwa Bibele, Jehova ulutaluselize libizo lahae ni tulemeno twahae totunde. Mi fahalimwaa zeo, Jehova ubonisize lilato lahae ku luna, ka kuluma Mwanaa hae, yena Jesu, kutaha fa lifasi kuto lushwela. (Joani 3:16) Mi kabakala sitabelo seo, lunani sepo yende ya kwapili.

5 Jehova ulukisize Mubuso wa Mesia, ona mubuso o kwa lihalimu, otuha ufelisa manyando kaufela. Mubuso wo, ukafetula lifasi kuba paradaisi, ili mo mañi ni mañi ukaikola kozo ni tabo kuya kuile. (Samu 37:29) Nzila yeñwi yabonisize ka yona lilato ku luna Jehova, ki ka kululuta molukona kupilela bupilo bobunde cwale. Hape ulumema kuli lulapelange ku yena, mi uitukiselize kuutwa litapelo zaluna ka nako kaufela. Jehova ubonisize lilato lahae ku mañi ni mañi waluna.

6. Ki sika mañi semuswanela kueza kabakala lilato lamibonisize Jehova?

6 Ki sika mañi semuswanela kueza kabakala lilato lamibonisize Jehova? Mulukela kubonisa kuli mwaitumela ku yena kabakala lika kaufela zamiezelize. Ka bumai, batu bañata kacenu habana buitumelo. Nekuli cwalo ni ka nako yanaali fa lifasi Jesu. Muta omuñwi, Jesu naafolisize baana baalishumi bane bakula mbingwa, kono ku bona bao neli alimuñwi feela yanaabonisize buitumelo ku yena. (Luka 17:12-17) Lubata kuba sina muuna yani yanaabonisize buitumelo ku Jesu. Lubata kubonisanga buitumelo ku Jehova ka nako kaufela.

7. Lukona kubonisa cwañi kuli lunani lilato lelituna ku Jehova?

 7 Ni luna lutokwa kubonisa kuli lwalata Jehova. Jesu naabulelezi balutiwa bahae kuli baswanela kulata Jehova ka pilu yabona kaufela, ka moyo wabona kaufela, ni ka munahano wabona kaufela. (Mubale Mateu 22:37.) Taba yeo italusañi?

8, 9. Lukona kubonisa cwañi Jehova kuli lwamulata?

8 Kana kulikani kubulela feela kuli lwalata Jehova? Batili. Haiba lwalata Jehova ka pilu yaluna kaufela, ka moyo waluna, ni ka munahano, lukabonisa kuli lwamulata ka likezo zaluna. (Mateu 7:16-20) Bibele ibonisa hande fokusweu kuli haiba lwalata Mulimu, lukamamela milao yahae. Kana kueza cwalo kutaata? Batili, bakeñisa kuli milao ya Jehova “haiimezi.”—Mubale 1 Joani 5:3.

9 Haiba luutwa Jehova, lukaba ni tabo mi lukaikola bupilo bobunde. (Isaya 48:17, 18) Kono ki nto mañi yekona kulutusa kuba bukaufi ni Jehova? Haluboneñi.

MUZWELEPILI KUBA BUKAUFI NI JEHOVA

10. Ki kabakalañi hamuswanela kuzwelapili kuituta ka za Jehova?

10 Nekutile cwañi kuli mube mulikanaa Jehova? Ka kuituta Bibele, mufitile fakuziba hahulu Jehova, mi kueza cwalo kumitusize kutiisa silikani samina ni yena. Silikani seo siswana sina mulilo omubata kuli uzwelepili kutuka. Sina feela mulilo hautokwa likota kuli uzwelepili kutuka, mutokwa kuzwelapili kuituta ka za Jehova kuli mutiise silikani samina ni yena.—Liproverbia 2:1-5.

Sina feela mulilo hautokwa likota kuli uzwelepili kutuka, mutokwa kuzwelapili kuituta ka za Jehova kuli lilato lamina lisike lafola

11. Litaba zemuituta mwa Bibele lika miama cwañi?

11 Hamunze muzwelapili kuituta Bibele, mukafumana litaba zeka mifita kwa pilu luli. Mulemuhe mone baikutwezi balutiwa ba Jesu hanaa bataluseza bupolofita bobuñwi bwa mwa Bibele. Nebaize: “Kana lipilu zaluna nelisa tuki hanaabulela ni luna mwa nzila, inze alutaluseza hande Mañolo?”—Luka 24:32.

12, 13. (a) Ki sika mañi sesikona kuezahala kwa lilato laluna ku Mulimu? (b) Lutokwa kuezañi kuli lilato laluna ku Jehova lisike lafola?

 12 Sina balutiwa ba Jesu hane bafitilwe kwa lipilu hase bautwisisize Mañolo, mwendi ni mina nemubile ni cisehelo yetuna hane mukalisize kuutwisisa Bibele. Taba yeo nei mitusize kuziba Jehova ni kumulata. Musike mwatuhelela lilato leo kufola.—Mateu 24:12.

13 Musaaba feela mulikanaa Mulimu, mutokwa kueza ka taata kuli silikani samina ni yena sizwelepili kutiya. Muswanela kuzwelapili kuituta ka za Jehova ni Jesu, kunahanisisa litaba zemuituta, ni kubona momukona kusebeliseza litaba zeo mwa bupilo bwamina. (Joani 17:3) Hamubala kamba kuituta Bibele, muipuzange kuli: ‘Taba ye, inilutañi ka za Jehova Mulimu? Ki kabakalañi haniswanela kumulata ka pilu yaka kaufela ni ka moyo waka kaufela?’—1 Timotea 4:15.

14. Tapelo ikona kulutusa cwañi kutiisa lilato laluna ku Jehova?

 14 Hamunani mulikani yomuñwi yomuutwana hahulu ni yena, mukaambolanga ni yena ka nako kaufela, mi kueza cwalo kukatiisa silikani samina ni yena. Ka nzila yeswana, haiba luambola ni Jehova mwa tapelo kamita, lilato laluna ku yena likatiya. (Mubale 1 Matesalonika 5:17.) Tapelo ki mpo yende hahulu yalufile Ndataa luna wa kwa lihalimu. Luswanela kuambolanga ku yena kamita, kuzwelela kwatasaa pilu. (Samu 62:8) Haluswaneli kupetanga litapelo zaluna, kono luswanela kubulelanga litaba zezwelela kwatasaa pilu. Kaniti, haiba luzwelapili kuituta Bibele ni kulapelanga kuzwelela kwatasaa pilu, lilato laluna ku Jehova likatiya.

MUTALUSEZE BABAÑWI KA ZA JEHOVA

15, 16. Muunga cwañi musebezi wa kukutaza?

15 Taba yeñwi yekona kulutusa kuba bukaufi ni Jehova ki kutaluseza batu babañwi ka za litaba zelulumela. Lufilwe tohonolo yende hahulu ya kutaluseza babañwi ka za Jehova. (Luka 1:74) Mi Jesu naafile Bakreste ba niti kaufela kupeta buikalabelo bo. Mañi ni mañi waluna uswanela kukutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu. Kana mukalisize kueza cwalo?—Mateu 24:14; 28:19, 20.

16 Muapositola Paulusi naangile musebezi wa kukutaza kuba wa butokwa hahulu; naaubizize kuli ki “bufumu.” (2 Makorinte 4:7) Kutaluseza babañwi ka za Jehova ni mulelo wahae ki ona musebezi wa butokwa hahulu omukona kueza. Ki yona nzila yemukona kusebeleza Jehova ka yona, mi waitebuha lika zemu muezeza. (Maheberu 6:10) Musebezi wa kukutaza hape wakona kumitusa ni kutusa batu babateeleza kwa lushango lwamina, kabakala kuli hamukutaza, mutusa babañwi ni mina bañi kuba bukaufi ni Jehova, mi kwapili mukafumana bupilo bobusa  feli. (Mubale 1 Makorinte 15:58.) Hakuna musebezi omuñwi okona kumifa tabo yecwalo!

17. Ki kabakalañi musebezi wa kukutaza hauswanela kuezwa kapili-pili?

17 Musebezi wa kukutaza uswanela kuezwa kapili-pili. Luswanela ‘kukutaza linzwi” ni kueza cwalo “kapili.” (2 Timotea 4:2) Batu batokwa kuutwa za Mubuso wa Mulimu. Bibele ili: “Lizazi la Jehova lelituna lifakaufi! Lifakaufi mi liakufa ka lubilo lolutuna!” Mafelelezo a lifasi ‘haana kuliyeha!’ (Zefania 1:14; Habakuki 2:3) Kaniti, hona cwale-cwale fa, Jehova ukafelisa lifasi lelimaswe la Satani. Nako yeo isika fita kale, batu batokwa kulemuswa ka za taba yeo ilikuli baiketele kusebeleza Jehova.

18. Ki kabakalañi haluswanela kulapela Jehova hamoho ni Bakreste babañwi ba niti?

18 Jehova ubata kuli lumulapele hamoho ni Bakreste babañwi ba niti. Bibele ili: “Luisezane pilu kuli lususuezane kuba ni lilato ni misebezi yeminde, lusike lwakeshebisa kukopana hamoho, sina babañwi habanani mukwa wo, kono lususuezane, mi lueze cwalo sihulu hamubona kuli lizazi lisutelezi.” (Maheberu 10:24, 25) Luswanela kueza ka molukonela kaufela kuli lufumanehange kwa mikopano kaufelaa yona. Mikopano yeo, ilufa kolo ya kususuezana ni kutiisana yomuñwi ni yomuñwi.

19. Ki nto mañi yekona kulutusa kulata mizwale ni likaizeli baluna ba Sikreste?

19 Hamufumaneha kwa mikopano, mukakopana ni balikani babande babaka mitusa kulapela Jehova. Mukakopana ni mizwale ni likaizeli babashutana-shutuna, ili babaeza buikatazo bobuswana ni bomueza kuli balapele Jehova. Ni bona habasika petahala mi baezanga mafosisa sina mina. Haiba bamifoseza, mubaswalele. (Mubale Makolose 3:13.) Kamita muise pilu kwa tulemeno totunde tobanani tona mizwale ni likaizeli bamina ba Sikreste, mi kueza cwalo kukatahisa  kuli mubalate mi kuka mitusa kuba bukaufi ni Jehova.

BUPILO SAKATA

20, 21. “Bupilo sakata” ki nto mañi?

20 Jehova ubata kuli balikani bahae kaufela baikole bupilo bobunde. Bibele iluluta kuli bupilo bwaluna bwa kwapili bukashutana hahulu ni bupilo bolupila kacenu.

Jehova ubata kuli muikole “bupilo sakata.” Mina bo?

21 Kwapili, lukapila kuya kuile, isiñi feela ka lilimo ze 70 kamba ze 80, sina mokuinezi kacenu. Lukaikola “bupilo bobusa feli” inze lunani mibili yeiketile hande, mi lukapila mwa kozo ni kuikola tabo mwa paradaisi yende. Bo ki bona bupilo boibiza Bibele kuli “bupilo sakata.” Jehova ulusepisa kulufa bupilo sakata, kono luswanela kueza molukonela kaufela kuli lukone “kuswala ka taata” bupilo bo.—1 Timotea 6:12, 19.

22. (a) Lukona ‘kuswala cwañi ka taata’ “bupilo sakata”? (b) Ki kabakalañi bupilo bobusa feli habusa koni kuba tifo ya misebezi yaluna?

22 Lukona ‘kuswala cwañi ka taata’ “bupilo sakata”? Luswanela ‘kusebeza zende’ ni ‘kufuma mwa misebezi yeminde.’ (1 Timotea 6:18) Taba yeo italusa kuli luswanela kusebelisa lika zeluituta mwa Bibele. Nihakulicwalo, bupilo sakata habusika itinga kwa buikatazo bolueza. Bupilo bobusa feli haki nto yelukona kufumana sina tifo ya misebezi yaluna. Ki mpo yafa Jehova kwa batanga bahae babasepahala, ili taba yebonisa “sishemo sa Mulimu.” (Maroma 5:15) Ndataa luna ya kwa lihalimu ubata luli kufa batanga bahae babasepahala mpo yeo.

23. Ki kabakalañi hamutokwa kueza liketo zeswanela ka nako yacwale?

23 Muipuze kuli, ‘Kana nilapela Mulimu ka nzila yeswanela?’ Haiba mulemuha kuli mutokwa kueza licinceho zeñwi, muswanela kulieza honafa. Haiba luitinga ku Jehova ni kueza molukonela kaufela kumuutwa, Jehova ukaba  masabelo aluna. Ukasileleza batu bahae babasepahala haaka yundisa lifasi lelimaswe la Satani. Mi Jehova ukabona teñi kuli lwapila mwa Paradaisi kuya kuile, sina feela mwanaasepiselize. Kaniti, haiba mueza liketo zeswanela ka nako yacwale, mukafumana bupilo sakata!