Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Lubasi

Mwa kona ku ba ni tabo mwa linyalo ni mwa lubasi haiba mu latelela likuka za mwa Bibele.

Manzwi a Makalelo

Mwa kona ku ba ni tabo mwa linyalo ni mwa lubasi ka ku latelela liakalezo ze nde za mwa Bibele ze mwa broshuwa ye.

KALULO 1

Mu Kupe Mulimu Kuli A mi Tuse ku ba ni Tabo Mwa Linyalo

Mu itusise lipuzo ze peli ze bunolo ze ka mi tusa ku tiisa linyalo la mina.

KALULO 2

Mu Sepahale ku Bakumina

Kwandaa ku ambuka bubuki, kana ku na ni lika ze ñwi ze ba swanela ku ambuka batu ba ba mwa linyalo?

KALULO 3

Mwa ku Tatululela Matata

Ku ba ni mubonelo o swanela ku kona ku tahisa kuli linyalo la mina li tiye mi ku be ni tabo ku fita ku ba ni linyalo le li fokola mo ku na ni matata.

KALULO 4

Mwa ku Itusiseza Hande Masheleñi

Ku sepana ni ku sepahala ku kona ku tusa cwañi mwa linyalo?

KALULO 5

Mo mu Kona ku Utwanela ni Bahabo Mina

Mwa kona ku kuteka bashemi ba mina mu sa tahisi butata mwa linyalo la mina.

KALULO 6

Bupilo Bwa Mwa Linyalo mo bu Cincezanga ha mu ba ni Mbututu

Kana ku ba ni mbututu kwa kona ku tiisa silikani sa mina?

KALULO 7

Mwa ku Lutela Mwanaa Mina

Ku kalimela ha ku talusi feela ku fa koto kamba ku toma milao.

KALULO 8

Ha ku Zuha Butata

Mu amuhele tuso ye mu tokwa.

KALULO 9

Mu Lapele Jehova Sina Lubasi

Mu kona cwañi ku ikola hahulu nako ya ku lapela sina lubasi?