Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 2

Mulimu ki Mañi?

Mulimu ki Mañi?

1. Ki kabakalañi haluswanela kulapela Mulimu?

Mulimu wa niti ki yena Mubupi wa lika kaufela. Hana makalelo mi hana mafelelezo. (Samu 90:2) Ki yena Musimululi wa taba yende yefumaneha mwa Bibele. (1 Timotea 1:11) Bakeñisa kuli Mulimu ulufile bupilo, ki yena feela yeluswanela kulapela.Mubale Sinulo 4:11.

2. Mulimu ucwañi?

Hakuna mutu yakile abona Mulimu bakeñisa kuli Mulimu ki Moya, ili kutalusa kuli bupilo bwahae buipitezi hahulu kufita bupilo bwa libupiwa kaufela zepila fa lifasi. (Joani 1:18; 4:24) Nihakulicwalo, lwakona kulemuha tulemeno twa Mulimu kuzwelela kwa lika zabupile. Ka mutala, halubona mifuta-futa ya litolwana ni lipalisa, lulemuha lilato la Mulimu ni butali bwahae. Butuna bwa pupo kaufela bulubonisa maata ahae.Mubale Maroma 1:20.

Mane lwakona kuituta hahulu tulemeno twa Mulimu ka kubala Bibele. Ka mutala, Bibele ilubulelela zatabela Mulimu ni zatoile, mwaswalisanelanga ni batu, ni mwaezezanga mwa miinelo yeshutana-shutana.Mubale Samu 103:7-10.

3. Kana Mulimu unani libizo?

Jesu naabulezi kuli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, libizo la hao li keniswe.” (Mateu 6:9) Nihaike kuli Mulimu unani malumbatina amañata, unani feela libizo lililiñwi. Mubizezo walona washutana-shutana ka kuya ka puo ni puo. Mwa Silozi kamita lumubizanga kuli “Jehova.”Mubale Isaya 12:2.

Libizo la Mulimu lizwisizwe mwa Libibele zeñata mi liyolisizwe ka malumbatina acwale ka Mulena kamba Mulimu. Kono Bibele hane iñozwi, libizo la Mulimu nelifumaneha mwateñi ibato ba ha 7,000.  Jesu naazibahalize libizo la Mulimu hanaaluta batu ka za Mulimu.Mubale Joani 17:26.

4. Kana Jehova walutokomela?

Sina ndate yo yalilato, muhato waanga Mulimu uka lutusa ka nako yetelele

Kana manyando aatile hahulu abonisa kuli Jehova ki Mulimu yasina taba ni luna? Batu babañwi babulelanga kuli Mulimu ki yena yalutahisezanga manyando kuli alulike, kono taba yeo haki ya niti.Mubale Jakobo 1:13.

Mulimu ukutekile batu ka kubafa maata a kuiketela lika zebatabela. Kaniti, lwaitebuha tukuluho yelunani yona ya kuiketela kusebeleza Mulimu. (Joshua 24:15) Kono batu babañata baiketelanga kueza lika zemaswe ku babañwi, ki lona libaka manyando haatile hahulu. Jehova waikutwanga bumaswe habona lika zecwalo haliezahala.Mubale Genese 6:5, 6.

Jehova ki Mulimu yalutokomela. Ubata kuli luikole bupilo. Hona cwale-cwale fa, ukafeza manyando kaufela ni baba atahisa. Kono ka nako ya cwale, Mulimu unani libaka hatuhelezi manyando ka nakonyana. Mwa Tuto ya bu 8, lukaituta za libaka leo.Mubale 2 Pitrosi 2:9; 3:7, 13.

5. Lukona kusutelela cwañi ku Mulimu?

Jehova ulumema kusutelela ku yena ka kulapelanga ku yena. Waiyakatwa mañi ni mañi waluna. (Samu 65:2; 145:18) Walata kuswalela. Walemuhanga buikatazo bwaluna bwa kubata kumutabisa nihaike kuli fokuñwi lwapalelwanga kueza cwalo. Kamukwaocwalo, kusina taba ni kuli halusika petahala, lwakona luli kubani silikani sesinde ni Mulimu.Mubale Samu 103:12-14; Jakobo 4:8.

Bakeñisa kuli Jehova ulufile bupilo, luswanela kumulata kufita molulatela mutu ufi kamba ufi. (Mareka 12:30) Hamunze mubonisa lilato lamina ku Mulimu ka kuituta hahulu zahae ni ka kueza zatokwa, mukasutelela hahulu ku yena.Mubale 1 Timotea 2:4; 1 Joani 5:3.