Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 7

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

1. Mubuso wa Mulimu ki nto mañi?

Ki lika mañi zetahisa kuli Jesu abe yena Mulena yaswanela?—MAREKA 1:40-42.

Mubuso wa Mulimu ki mulonga wa kwa lihalimu. Mulonga wo ukayola milonga yemiñwi kaufela mi ukatahisa kuli tato ya Mulimu iezwe kwa lihalimu ni fa lifasi. Taba ya kuli Mulimu ukaitusisa Mubuso wahae kueza tato yahae, ki taba yende. Hona cwale-cwale fa, Mubuso wa Mulimu ukataleleza takazo ya batu ya kuba ni mulonga omunde. Ukatahisa kuli batu kaufela babaka pila fa lifasi baswalisane hamoho.Mubale Daniele 2:44; Mateu 6:9, 10; 24:14.

Mubuso ulukela kuba ni mulena. Jehova naaketile Mwanaa hae, yena Jesu Kreste, kuba Mulena wa Mubuso wahae. Mubale Sinulo 11:15.

2. Ki kabakalañi Jesu hali yena Mulena yaswanela?

Mwanaa Mulimu ki yena Mulena yaswanela bakeñisa kuli unani sishemo, mi uyemela zelukile. (Joani 1:14) Hape unani maata a kutusa batu kakuli ukabusa lifasi kuzwelela kwa lihalimu. Hamulaho wa kuzusiwa kwa bafu, Jesu naakambamezi kwa lihalimu ni kuyo ina kwa lizoho la Jehova labulyo, kulibelela kufiwa Mubuso. (Maheberu 10:12, 13) Hamulaho wa nako, Mulimu amufa maata a kukala kubusa.Mubale Daniele 7:13, 14.

3. Ki bo mañi babaka busa ni Jesu?

Sikwata sa “ba ba kenile” sikabusa hamoho ni Jesu kwa lihalimu. (Daniele 7:27) Batu bapili ku babakenile bao bane baketilwe, neli baapositola ba Jesu babasepahala. Jehova uzwezipili kuketa baana ni basali babasepahala sina batu babakenile kufitela cwale. Sina Jesu, ni bona bazusiwa inze banani mibili ya moya.Mubale Joani 14:1-3; 1 Makorinte 15:42-44.

 Ki batu babakai babaya kwa lihalimu? Jesu naababizize kuli ki “mutapinyana.” (Luka 12:32) Palo yabona kaufela ikaba 144,000. Bakabusa lifasi hamoho ni Jesu.Mubale Sinulo 14:1.

4. Ki sika mañi sene siezahalile Jesu hakala kubusa?

Mubuso wa Mulimu neukalile kubusa ka 1914. * Nto yapili yanaaezize Jesu haaba Mulena neli kunepela Satani ni madimona ahae fa lifasi. Satani naafilikani hahulu mi akala kutahisa butata mwa lifasi kaufela. (Sinulo 12:7-10, 12) Kuzwa feela ka yona nako yeo, butata bobakopana ni bona batu buekezehile hahulu. Lindwa, tala, matuku ayambukela, ni lizikinyeho za lifasi, kaufelaa zona ki kalulo ya “sisupo” sesibonisa kuli Mubuso wa Mulimu utuha ukala kubusa lifasi kaufela.Mubale Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Mubuso wa Mulimu upetañi?

Mubuso wa Mulimu seukalile kale kukopanya batu babañata-ñata babazwa mwa macaba kaufela, mi ueza cwalo ka musebezi wa kukutaza oeziwa mwa lifasi kaufela. Batu ba bañata-ñata babaishuwa basweli kuba babusiwa ba Mubuso wa Mulimu obusiwa ki Jesu. Mubuso wa Mulimu uka babukeleza hauka sinya lifasi lelimaswe le. Ka mukwa ocwalo, batu kaufela bababata kutusiwa ki Mubuso wa Mulimu baswanela kuituta kuba babusiwa babautwa Jesu.Mubale Sinulo 7:9, 14, 16, 17.

Mwa lilimo ze 1,000, Mubuso wo ukapeta zanaalelile Mulimu kuezeza batu kwa makalelo. Lifasi kaufela likaba paradaisi. Kwa mafelelezo, Jesu ukakutiseza Mubuso wo ku Ndatahe. (1 Makorinte 15:24-26) Kana kunani mutu yomuñwi yemuziba yene mukatabela kutaluseza za Mubuso wa Mulimu?Mubale Samu 37:10, 11, 29.

 

^ para. 6 Kuli mubale litaba zeñata ka za bupolofita bwa Bibele bobubulela zeneka ezahala ka silimo sa 1914, mubone makepe 215-218 a buka ya Bibele I Lutañi Luli?