Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukopano omutuna onobile teñi ka silimo sa 1919, neufile bupaki bobutuna bwa kuli batu ba Mulimu nebalukuluzwi kwa Babilona Yomutuna

 MBOKISI 9B

Silimo sa 1919?

Silimo sa 1919?

Ki kabakalañi halubulela kuli batu ba Mulimu nebalukuluzwi kwa butanga bwa Babilona Yomutuna ka silimo sa 1919? Lubulela cwalo bakeñisa bupolofita bobushutana-shutana bwa mwa Bibele ni litaba za niti zeezahezi kwamulaho.

Bupolofita bobushutana-shutana bwa mwa Bibele ni litaba za niti zeezahezi kwamulaho, lilukolwisa kuli Jesu naakalile kubusa sina Mulena mwa lihalimu ka silimo sa 1914, ili fanaakalezi mazazi a mafelelezo a lifasi la Satani. Jesu naaezize lika mañi hamulaho feela wa kuba Mulena? Kana naalukuluzi batanga bahae fa lifasi kwa butanga bwa Babilona Yomutuna honafo feela? Kana naaketile “mutanga yasepahala yanani kutwisiso” ka silimo sa 1914 ni kukalisa kueza musebezi wa kukutula?—Mat. 24:45.

Hakubonahali cwalo. Muhupule kuli muapositola Pitrosi naasusumelizwe kuñola kuli katulo ‘neika kalisa ka ba ndu ya Mulimu.’ (1 Pit. 4:17) Mupolofita Malaki hape ni yena naapolofitile ka za nako yeo Jehova naakataha mwa ndu yahae ya milapelo inze ali ni “numwana wa tumelelano,” yena Mwanaa Mulimu. (Mala. 3:1-5) Yeo neikaba nako ya kukenisa ni kulikiwa. Kana litaba zeezahezi kwamulaho zalumelelana ni bupolofita bo?

 Eni! Kuzwa ka silimo sa 1914 kuisa kwa makalelo a silimo sa 1919, Baituti ba Bibele, ili mone babizezwa Lipaki za Jehova ka nako yeo, nebatalimani ni muinelo otaata one ulikile tumelo yabona ni kubakenisa. Ka silimo sa 1914, batu ba Mulimu babañata fa lifasi nebaikutwile hahulu bumaswe lifasi hane lisika fela sina mone bahupulela. Ka silimo sa 1916, maswabi abona naaekezehile hahulu hasamulaho wa lifu la Charles T. Russell, yanaaetelela batu ba Mulimu. Batu babañwi bane balata hahulu Muzwale Russell nebahanile kuetelelwa ki Muzwale Joseph F. Rutherford, yanaayolile Muzwale Russell. Batu bakala kusalumelelana mi nto yeo neibatile kutahisa likauhano mwa kopano ka silimo sa 1917. Mi mwendi ka kukukuezwa ki baeteleli ba bulapeli, Muzwale Rutherford ni babañwi ba 7 banaabelekisana ni bona nebazekisizwe, kutamelezwa mulatu, ni kulengiwa mwa tolongo ka silimo sa 1918 ki muuso. Ofisi Yezamaisa Musebezi wa Lipaki za Jehova mwa Brooklyn yakwaliwa. Kusina kukakanya, batu ba Mulimu nebasika lukululwa kale kwa Babilona Yomutuna!

Kono ki lika mañi zeneezahezi ka silimo sa 1919? Lika nelicincize ka sipundumukela! Kwa makalelo a silimo seo, muzwale Rutherford ni banaabelekisana ni bona nebalukuluzwi mwa tolongo. Hasamulaho wa kulukuluha, bakalisa musebezi wabona! Mwahalaa nako yekuswani, nekulukisizwe mukopano omutuna, mi magazini ya The Golden Age, (yebizwa cwale kuli Muzuhe!) nese ikalile kuhatiswa. Magazini yenca yeo neilukiselizwe kuitusiswa mwa musebezi omutuna wa kukutaza fa nyangela. Hape, mwa puteho ni puteho nekuketilwe muokameli kuli aonga-onge ni kuzwisezapili musebezi wa kukutaza. Ka silimo sesiswana seo, hatiso ya Bulletin (yebizwa cwale kuli Bupilo Bwaluna Bwa Sikreste ni Bukombwa—Buka ya Mukopano) neikalile kuhatiswa kuli ituse kwa kuonga-onga musebezi wa kukutaza.

Lika zeo nelibonisañi? Kusina kukakanya, Kreste naalukuluzi batu bahae mwa buhapiwa bwa Babilona Yomutuna, mi naaketile mutanga yasepahala yanani kutwisiso. Musebezi wa kukutula nese ukalisize. Kuzwa feela ka silimo sa butokwa seo sa 1919, musebezi wo uzwezipili hahulu.