Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 19A

Linuka Zefa Limbuyoti Zezwa ku Jehova

Linuka Zefa Limbuyoti Zezwa ku Jehova

Halunyakisiseñi litimana zeñwi za mwa Bibele zeitusisa manzwi a kuli “nuka” ni “mezi” kutalusa limbuyoti zeñata zezwa ku Jehova. Halubala litimana zeo kaufela, lususuezwa hahulu kubona mwalufuyaulela Jehova. Ka mukwa ufi?

JOELE 3:18 Bupolofita bo, bubonisa liweluwelu lelizwa mwa sibaka sesikenile sa tempele. Liweluwelu leo lizwelapili kububa ni kuyo selaela “Musindi wa Likota za Akeshya” oomile. Kacwalo, Joele ni Ezekiele babona nuka yepilisa sibaka sesiomile. Nuka ye mwa bupolofita bwa Joele ni Ezekiele neizwelela mwa ndu ya Jehova, kamba mwa tempele.

ZAKARIA 14:8 Mupolofita Zakaria ubona “mezi apilisa” abuba kuzwa mwa muleneñi wa Jerusalema. Hafu ya mezi ao ibubela kwa liwate la kwa upa, kamba kwa Liwate Lelishwile, mi hafu yeñwi yona ibubela kwa liwate la kwa wiko, kamba Liwate la Mediteranea. Jerusalema neli ona “muleneñi wa Mulena yomutuna,” yena Jehova Mulimu. (Mat. 5:35) Kupundiwa kwa muleneñi wo ki Zakaria kulutusa kulemuha kuli kwapili, Jehova ukabusa lifasi kaufela. Kuzwa feela kwamulaho, luutwisisa kuli mezi abulezwi mwa bupolofita bo abonisa kuli mwa Paradaisi, Jehova ukafuyaula likwata zepeli za batu babasepahala, ili babakapunyuha ñalelwa yetuna ni babakazusiwa kwa bafu.

SINULO 22:1, 2 Muapositola Joani ubona nuka ya swanisezo yeswana hahulu ni nuka yanaaboni Ezekiele. Nihakulicwalo, nuka yeo haizwi kwa tempele, kono izwa kwa lubona lwa Jehova. Kacwalo, ka kuswana ni pono ya Zakaria, kubonahala kuli pono ye, ikoñomeka za limbuyoti zebaka ikola batu ka nako ya Puso ya Kreste ya Lilimo ze 1,000.

Kunani shutano yenyinyani feela mwahalaa limbuyoti zetiswa ki kubusiwa ki Jehova ni limbuyoti zeyemelwa ki nuka yanaaboni Ezekiele mwa pono. Limbuyoti zeo kaufela lizwa ku Jehova mi lifiwa kwa batu kaufela babasepahala.

SAMU 46:4 Timana iliñwi ye, ibulela za kulapela Jehova ni taba ya bubusi bwahae. Timana ye ibonisa kuli nuka itabisa “muleneñi wa Mulimu,” ili nto yekona kutalusa Mubuso wa Mulimu ni puso yahae, ni kutabisa “tabernakele yekenile, yekateleha, ya Yapahami ka Kufitisisa,” ili nto yekona kutalusa kulapela Jehova ka nzila yelukile.

Halubala litimana zeo kaufela, luba ni buikolwiso bwa kuli Jehova ukafuyaula batu babasepahala mwa linzila zepeli. Sapili, lukatusiwa kuya kuile ki bubusi bwahae, mi sabubeli, lukatusiwa ki tukiso yaezize ya kumulapela ka nzila yelukile. Kacwalo, haike luikatulele kuzwelapili kukupa Jehova Mulimu ni Mwanaa hae kuli balufe “mezi apilisa,” ili lika zelutusa kuli luto pila bupilo bobusa feli!—Jer. 2:13; Joa. 4:10.