Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Moluutwisiseza Litaba Zeñwi Cwale

Moluutwisiseza Litaba Zeñwi Cwale

Ka lilimo zeñata, mwa Tawala ya Mulibeleli kubile ni litaba zecincize kutwisiso yaluna ka za litaba zeshutana-shutana zefumaneha mwa bupolofita bwa Ezekiele. Mi buka ye ya Jehova Ulapelwa Hape ka Nzila Yelukile!, inani litaba zeñwi zecinca kutwisiso yaluna. Kana mwakona kualaba lipuzo zelatelela?

Lipata zeene za libupiwa zepila liyemelañi?

Kutwisiso yakale: Pata ni pata ya libupiwa zeene, kamba zona likerubimi, iyemela kalemeno kalikañwi kwa tulemeno totutuna totune twa Jehova.

Kutwisiso yenca: Nihaike kuli pata yeñwi ni yeñwi ya libupiwa zepila iyemela kalemeno kalikañwi kwa tulemeno totutuna totune twa Jehova, lipata zeene kaufela za likerubimi liyemela tulemeno kaufela twanani tona Jehova. Kuzwa fo, lipata zeene zeo lilutusa kuutwisisa butuna bwa maata ni kanya ya Jehova.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Mwa Bibele, nombolo ya 4 hañata iitusiswangwa kubonisa kuli nto yeñwi ikwanelezi. Kacwalo, lipata zeene kaufela za likerubimi, liyemela zeñata kufita tulemeno totune feela twa Jehova, lipata zeo liyemela tulemeno kaufela twa Jehova totumakaza. Kuzwa fo, pata ni pata ki ya sibupiwa sesiyemela kukutekeha, kutiya, ni maata. Nihakulicwalo, libupiwa zeene zemaata zeo zeyemela zebupilwe, ili zeyemelwa ki lipata zeene za kerubimi ni kerubimi, lifumaneha mwatasaa lubona lwa Jehova. Taba yeo ibonisa kuli Jehova ki Mubusi Yapahami ka Kufitisisa mwa pupo kaufela.

Muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli uyemelañi?

Kutwisiso yakale: Muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli uyemela Bakreste babatozizwe. Ka kueza musebezi wa kukutaza ni kutusa batu kuba balutiwa, babatozizwe babeya liswayo la swanisezo fa lipata za batu bababa kalulo ya “buñata bobutuna bwa batu.”—Sin. 7:9.

Kutwisiso yenca: Muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli uyemela Jesu Kreste. Ukaswaya buñata bobutuna bwa batu habakaatulwa kuli ki lingu ka nako ya “ñalelwa yetuna.”—Mat. 24:21.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Jehova ufile Mwanaa hae maata a kuatula. (Joa. 5:22, 23) Ka kuya ka liñolo la Mateu 25:31-33, Jesu ukaatula batu sina “lingu” kamba “lipuli.”

 Kana mutu ni munyanaa hae ba mahule, ili Ohola ni Oholiba, bayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste, ili kutalusa keleke ya Katolika ni likwata zenezwile mwa keleke ya Katolika ni kuba likeleke zeñwi?

Kutwisiso yakale: Ohola (Samaria, muleneñi omutuna wa Isilaele), yena yomuhulu, uyemela keleke ya Katolika; Oholiba (Jerusalema, muleneñi omutuna wa Juda), wa mwanana, uyemela likwata zenezwile mwa keleke ya Katolika ni kuba likeleke zeñwi.

Kutwisiso yenca: Ohola ni Oholiba babali mahule ba, habayemeli kalulo ifi kamba ifi ya bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Kono kuba teñi kwabona kulutusa kuziba mwaikutwela Jehova muta batu bane basepahalanga ku yena baeza lika zemaswe inze bamulapela. Ni kacenu, Jehova uikutwa bumaswe bulapeli bwa buhata habuipapata kumulapela inze bueza lika zemaswe.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Hakuna liñolo lelibonisa kuli Ohola ni Oholiba bayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Isilaele ni Juda nebaswana sina basali babasepahala ba Jehova, kono bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste bona habusika ba kale ni silikani ni Jehova. Kuzwa fo, kubapanya batu ba Mulimu babasa sepahali kwa mahule, kokubulezwi mwa likauhanyo 16 ni 23 za Ezekiele, kufa sepo ya kuli batu bao nebaka cinca ni kulukululwa. Ka kuba kalulo ya Babilona Yomutuna, bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste habuna sepo yecwalo.

Kana batu bane basasepahali ba mwa Jerusalema nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste?

Kutwisiso yakale: Batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Kacwalo, kusinyiwa kwa Jerusalema nekuswaniseza kufeliswa kwa bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste.

Kutwisiso yenca: Lika zemaswe zene baeza batu bane basasepahali mwa Jerusalema, zecwale ka kulapela milimu ya maswaniso ni kusasepahala, ki zona lika zebaeza batu mwa bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste, kono halusa bulelanga kuli batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali, nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Hakuna libaka la mwa Mañolo lelikona kutahisa kuli lubulele kuli batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali, nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Ka kushutana ni Jerusalema wa kwaikale, bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste bwali kuba bulapele Jehova ka nzila yelukile. Kuzwa fo, Jehova naaswalezi batu ba mwa Jerusalema ka nakonyana, kono bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste habuna feela kuswalelwa.

Litaba za mwa pono ya musindi onani masapo aomile nelitalelelizwe cwañi?

Kutwisiso yakale: Ka silimo sa 1918, Bakreste babatozizwe bane banyandisizwe, nebakenyizwe mwa buhapiwa bwa Babilona Yomutuna, mi nekuswana feela inge kuli nebashwile. Buhapiwa bone butandile nako yekuswani bo, nebufelile ka silimo sa 1919 muta Jehova naatusize Bakreste babatozizwe bao kuzwelapili kushaela za Mubuso hape.

Kutwisiso yenca: Bakreste babatozizwe nebali mwa buhapiwa ka nako yetelele mi nebakeni mwa buhapiwa bo pili silimo sa 1918 sisika fita kale. Buhapiwa bo, nebukalile mwa lilimo za ma 100 C.E. mi nebufelile ka silimo sa 1919 C.E., mi butelele bwa nako yeo buswana ni taba ya nako yetelele yanaabulezi Jesu mwa nguli ya buloto ni mufuka zeneka hulelela hamoho.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Isilaele wa kwaikale naali mwa buhapiwa ka nako yetelele, ili kuzwa ka silimo sa 740 B.C.E. kuto fita ka 537 B.C.E. Bupolofita bwa Ezekiele butalusa za masapo ‘anaaomile’ kamba ‘anaaomile hahulu,’ ili kutalusa kuli batu bane baswanisezwa ki masapo ao, nebashwile ka nako yetelele hahulu. Bupolofita bo, bubonisa kuli masapo ao naakakutisezwa kwa bupilo hanyinyani-hanyinyani, mi nekuka tanda nako yetelele.

 Kukopanyiwa kwa milamu yemibeli kutalusañi?

Kutwisiso yakale: Bakreste babatozizwe babasepahala nebasa swalisani ka nako ya Ndwa ya Lifasi Yapili, kono hamulaho wa nakonyana, Bakreste bao nebakalile kuswalisana hape, ili ka silimo sa 1919.

Kutwisiso yenca: Bupolofita bo, bubonisa kuli Jehova naakaswalisanisa balapeli bahae. Hamulaho wa silimo sa 1919, Bakreste babañata babanani sepo ya kuto pila fa lifasi nebazwelapili kuswalisana ni Bakreste babatozizwe. Batu bao kaufela balapela Jehova hamoho sina sikwata silisiñwi.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Bupolofita bo, habubuleli za mulamu ulimuñwi one ulobehile mi hamulaho kihona ukopanyiwa kuba ulimuñwi hape. Kacwalo, bupolofita bo, habubuleli kuli sikwata silisiñwi nesiikabile, mi hamulaho kihona siswalisana hape. Kono butalusa mo likwata zeshutana nelika swalisanela kuba sikwata silisiñwi.

Ki mañi Gogo wa kwa Magogo?

Kutwisiso yakale: Gogo wa kwa Magogo ki libizo leliitusisizwe mwa litaba za bupolofita kuama ku Satani hasaa lunduzwi kwa mahalimu.

Kutwisiso yenca: Libizo la Gogo wa kwa Magogo liama kwa linaha zekakopana hamoho kulwanisa balapeli ba niti babasepahala ka nako ya ñalelwa yetuna.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Litaba zebulezwi mwa bupolofita bwa Gogo ka za kuli Gogo naakafiwa sina sico sa linyunywani ni kuli naakafiwa libita fa lifasi, libonisa kuli Gogo haki sibupiwa sa moya. Kuzwa fo, taba ya kuli Gogo naakalwanisa batu ba Mulimu, iswana ni taba yebulezwi mwa libuka za Daniele ni Sinulo ka za linaha za lifasi zeneka lwanisa batu ba Mulimu.—Dan. 11:40, 44, 45; Sin. 17:14; 19:19.

Kana tempele yanaaboni ni kupotiswa ku yona Ezekiele ki yona tempele yetuna ya kwa Moya yanaatalusize muapositola Paulusi hasamulaho?

Kutwisiso yakale: Tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono ki yona tempele yanaabulezi zayona muapositola Paulusi.

Kutwisiso yenca: Tempele yanaaboni Ezekiele nesi tempele ya kwa moya yene tilo ba teñi ka silimo sa 29 C.E., kono naaboni pono yenebonisa mo taba ya kulapela Mulimu ka nzila yelukile yebulezwi mwa Mulao wa Mushe, neika talelelezwa hamulaho wa kuzwa mwa buhapiwa. Mwa litaba zanaañozi Paulusi ka kususumezwa ki moya ili za tempele ya kwa moya, naakoñomekile za musebezi wanaaezize Jesu ka kuba Muprisita Yapahami ka Kufitisisa, kuzwa ka silimo sa 29 kuto fita ka 33 C.E. Mwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele, mokusika bulelwa za muprisita yapahami, kubulezwi za kulapela Jehova hape ka nzila yelukile kone kutilo kala hape ka silimo sa 1919 C.E. Kacwalo, haluna kubulela kuli nto ni nto yebulezwi mwa pono yeo, ni kumishala kokubulezwi, liyemela nto yeñwi. Kono lukanyakisisa zeluituta kwa pono yanaaboni Ezekiele ka za likuka za Jehova zebaswanela kulatelela batu babamulapela ka nzila yelukile.

Libaka halucincize kutwisiso yaluna: Tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono ishutana ni tempele ya kwa moya mwa linzila zetuna. Ka mutala, mwa tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono, nekufilwe matabelo amañata, kono mwa tempele ya kwa moya mona, nekufilwe feela sitabelo silisiñwi, “hañwi feela.” (Maheb. 9:11, 12) Ka lilimo zeñata pili Kreste asika taha kale, nako ya Jehova ya kupatulula litaba za niti ka za tempele ya kwa moya neisika fita kale.