Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 3

“Nakala Kubona Lipono Zezwa ku Mulimu”

“Nakala Kubona Lipono Zezwa ku Mulimu”

EZEKIELE 1:1

ZEKANYAKISISWA: Litaba ka bukuswani ka za pono ya Ezekiele ya koloi ya kwa lihalimu

1-3. (a) Mutaluse zabona ni kuutwa Ezekiele. (Mubone siswaniso sesi fahalimu.) (b) Ki maata afi anaatahisize kuli Ezekiele abone pono, mi Ezekiele naaikutwile cwañi?

EZEKIELE utalimezi inze ali kwahule, watalimisisa mwabuse bwa libala lelituna lelinani mushabati. Uitima hanyinyani kwa meeto mi kihona alutula meeto ahae. Ezekiele hautwisisi zabona. Ulemuha kuli kunani liñungwa lelitaha. Kono leo ki liñungwa lelituna hahulu. Moya wo ki omaata hahulu kuli mane ufukisa milili ni liapalo zahae mi hamulaho ubona lilu lelituna ili lelitelele. Mwahalaa lilu leo nekuzwa mamonyi a mulilo mi mubenyezo walona neubonahala inge sipi yetiile yeshengunukisizwe mwa mulilo. * Lilu leo hane linze lisutelela bukaufi ni Ezekiele, kwautwahala mulumo one usweli kuekezeha hahulu ili one utwahala inge wa mpi ya masole babazamaya.—Ezek. 1:4, 24.

2 Ezekiele ubona pono yapili kwa lipono zeñata zekomokisa inze anani lilimo zebato ba ze 30. Uikutwa kuli “lizoho la Jehova” li fahalimwaa hae, ona maata amatuna a moya okenile wa Jehova. Moya wo ukatahisa kuli abone ni kuutwa lika zemakaza, zefitela kwahule filimu ifi kamba ifi yeipitezi yeezizwe ki bapangi  ba mafilimu kacenu. Pono yabona Ezekiele ikatahisa kuli awele fafasi ka pata, kabakala kukomoka hahulu.—Ezek. 1:3, 28.

3 Nihakulicwalo, Jehova naasika bonisa Ezekiele pono yeo ka mulelo feela wa kuli amukomokise. Ka kuswana ni lipono zeñwi kaufela zeñozwi mwa buka ye ya bupolofita, mulelo wa pono yapili ye yanaaboni Ezekiele neli wa kumutusa ni kutusa batanga ba Jehova babasepahala babapila mwa linako zaluna. Ka mukwa ocwalo, halunyakisiseñi ka tokomelo lika zabona ni kuutwa Ezekiele.

Litaba Zeñwi

4, 5. Ki litaba lifi zeñwi zeama nako yanaaboni Ezekiele pono?

4 Mubale Ezekiele 1:1-3. Halukaleñi ka kunyakisisa litaba zeñwi zeama nako yanaabona pono yeo Ezekiele. Neli ka silimo sa 613 B.C.E. Sina moluitutezi mwa kauhanyo yefelile, Ezekiele naali mwa Babilona, mwanaapila ni bana bahabo yena bane bahapilwe, ili bane bali mwa sibaka sene sili bukaufi ni nuka ya Kebare. Kubonahala kuli nuka ya Kebare yeo neli liabwa leliyepilwe ki batu kuzwa mwa nuka ya Eufrati ni kuto kena hape mwa nuka ya Eufrati.

Ezekiele naapilile ni bahapiwa babañwi mwa sibaka sene sili bukaufi ni nuka ya Kebare (Mubone Paragilafu 4)

5 Jerusalema kone basimuluha bahapiwa bao, neifumaneha likilomita zebato ba ze 800 kuzwa mwa Babilona. * Batu nebakalile kuezeza lika zemaswe ni kulapela milimu ya maswaniso kwa tempele, ili sibaka sanaasebelezanga ku sona ndatahe Ezekiele sina muprisita. Lubona lwa mwa Jerusalema ili mwanaabuselize Davida ni Salumoni nelufetuhile nto yeswabisa. Mulena Joyakini yasina tumelo ni yena naali mwa Babilona ni bahapiwa. Zedekia  yanaamuyolile fa bulena naazamaiswa ki mulena wa Babilona mi neeli mutu yamaswe.—2 Mal. 24:8-12, 17, 19.

6, 7. Ki kabakalañi Ezekiele hanaaikutwile kuli naapila mwa linako zetaata?

6 Ezekiele, muuna yanaanani tumelo, naali mwa muinelo otaata hahulu lika zeo hane lisweli kuezahala. Babañwi kwa bahapiwa banaali ni bona mwendi nebaipuzize kuli: ‘Kana Jehova uluyubekile? Kana mubuso omaswe wo wa Babilona ni milimu yaona yemiñata ya buhata ikatuhelisa batu kulapela Jehova ka nzila yelukile ni kufelisa bubusi bwahae mwa lifasi?’

7 Kulikana ni litaba zese lunyakisisize, hamueza tuto ya ka butu, mwakona kukala ka kubala mwataluselize hande Ezekiele pono yahae yapili. (Ezek. 1:4-28) Hamunze mueza tuto yeo, mueze inge kuli ki mina Ezekiele, mi musweli mwabona lika zanaaboni ni kuutwa.

Nuka ya Eufrati Bukaufi ni Karikemishi (Mubone Paragilafu 5 kuisa 7)

Mota Yeipitezi

8. Ezekiele naaboniñi mwa pono, mi nto yeo neiyemelañi?

8 Ki lika mañi zanaaboni Ezekiele? Naaboni nto yebonahala sina mota yetuna yemakaza, ili yetalusizwe kuli ki koloi. Koloi yeo neinani mawili amane amatuna hahulu, anaazamaelela ni libupiwa za moya zeene zemakaza, ili zeo hasamulaho nelitalusizwe kuli ki likerubimi. (Ezek. 10:1) Fahalimwaa libupiwa zeo, nekunani bulilo  bobutuna bone bubonahala sina sikoto sa mezi, mi fateñi nekunani lubona lwa Mulimu lwa kanya, ili mwanaainzi Jehova! Kono cwale koloi yeo neiyemelañi? Pono ya Ezekiele ikona kuyemela feela nto iliñwi, ili kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova yenani kanya. Ki kabakalañi halubulela cwalo? Munyakisise mabaka amalaalu atahisa kuli lubulele cwalo.

9. Taba yeama mwasebelisanela Jehova ni libupiwa zahae za kwa lihalimu ilumelelana cwañi ni zanaatalusize Ezekiele ka za mota?

9 Mwasebelisanela Jehova ni libupiwa zahae za kwa lihalimu. Mulemuhe kuli mwa pono ye, lubona lwa Jehova luinzi fahalimwaa likerubimi. Mañolo amañwi abonisa kuli Jehova uinzi fa lubona lolu fahalimwaa likerubimi kamba mwahalaa zona. (Mubale 2 Malena 19:15; Exo. 25:22; Samu 80:1) Taba yeo haitalusi kuli Jehova uinzi fahalimwaa likerubimi luli, inge kuli ubata kuli ananulwangwe ki libupiwa zemaata zeo za moya, mi hatokwi kuzamaya mwa koloi luli. Nihakulicwalo, likerubimi zeo zalata bubusi bwahae, mi wakona kuliluma kai kamba kai mwa pupo yahae kuli liyopeta tato yahae. Ka kuswana sina mangeloi akenile a Mulimu, likerubimi libeleka sina likombwa kamba bayemeli ka kupeta milelo ya Jehova. (Samu 104:4) Ka nzila yeo, Jehova “uinzi” fahalimwaa zona kaufela, kulizamaisa ka kuba mubusi wazona, mi liswana sina mota iliñwi yetuna.

10. Ki nto mañi yebonisa kuli koloi ya Jehova ya kwa lihalimu iyemela zeñata kwandaa likerubimi zeene feela?

 10 Mota yeo iyemela zeñata kwandaa likerubimi zeene feela. Likerubimi zanaaboni Ezekiele ki zeene. Hañata palo yeo iitusiswangwa mwa Bibele kubonisa kuli nto yeñwi ikwanelezi, kamba kutalusa nto yeñwi yeama batu kaufela. Kabakaleo, lwakona kubulela kuli likerubimi zeene zeo liyemela bana ba Jehova ba moya babasepahala kaufela. Mulemuhe hape kuli mawili ni likerubimi kaufela linani meeto kai ni kai, ili kubonisa kuli libupiwa za moya kaufela ili zeyemelwa ki likerubimi zeene, zabona mi liitukiselize. Ezekiele hape utalusa kuli mota yeo neli yetuna hahulu, ili kutahisa kuli likerubimi zeo libonahale kuba zenyinyani. (Ezek. 1:18, 22; 10:12) Ka mukwa ocwalo, kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova ki yetuna hahulu kufita likerubimi zeene.

Ezekiele naakakamalisizwe ki pono ya koloi ya Jehova ya kwa lihalimu (Mubone Paragilafu 8 kuisa 10)

11. Ki pono ifi yanaaboni Daniele yeswana ni yanaaboni Ezekiele, mi itahisa kuli lubuleleñi?

11 Pono yeswana ya mwa lihalimu yanaaboni Daniele. Daniele naapilile nako yetelele mwa muleneñi wa Babilona mwa buhapiwa, mi ni yena naabonisizwe pono ya mwa lihalimu. Mwa pono yeo, Daniele ni yena naaboni lubona lwa Jehova lolunani mawili. Pono yanaaboni Daniele neibonisa butuna bwa lubasi lwa Jehova lwa mwa lihalimu. Daniele naaboni ‘likiti-kiti ni likiti zemashumi halitaimiswa ka likiti zemashumi’ za bana ba Mulimu ba moya babayemi fapilaa Jehova. Nebainzi mwa Kuta ya mwa lihalimu mi kubonahala kuli yomuñwi ni yomuñwi naainzi mwa sibaka safilwe kuina ku sona. (Dan. 7:9, 10, 13-18) Kacwalo, lwakona kubulela kuli pono yanaaboni Ezekiele iyemela sikwata sanaaboni Daniele mwa pono, ili sa libupiwa za moya zenani kanya, zekopani hamoho.

12. Kuituta litaba za buka ya Ezekiele ka za koloi ya kwa lihalimu kulusileleza cwañi?

12 Jehova waziba kuli kuisa mamelelo kwa ‘lika zesabonahali’ kwalusileleza. Libaka? Ka kuba libupiwa za nama ni mali, lunahananga hahulu “lika zebonahala,” ili kubilaezwa ki lika za kwa mubili, zeina nakonyana. (Mubale 2 Makorinte 4:18.) Ka kuziba moluinezi, Satani ulukukuezanga kuli luise hahulu pilu kwa lika za kwa mubili. Jehova ka lilato ulufile litaba zeñata ze cwale ka bupolofita bo bwa Ezekiele kuli bulutuse kuhanyeza Satani, mi litaba zeo liluhupulisa ka za lubasi lolunde hahulu lwa Jehova lwa kwa lihalimu!

“Mawili!”

13, 14. (a) Ezekiele naatalusize cwañi mawili anaaboni? (b) Ki kabakalañi hakuswanela kuli koloi ya Jehova inani mawili?

13 Kwa makalelo, Ezekiele naaisize hahulu mamelelo kwa likerubimi zeene, mi mwa Kauhanyo 4 ya buka ye, lukabona zelukona kuituta ka za Jehova kwa libupiwa zeo ni ponahalo yazona. Nihakulicwalo, Ezekiele naaboni mawili amane kwatuko a likerubimi zeo luli ili kwa maneku amane, ili kupanga nto ya makona amane. (Mubale Ezekiele 1:16-18.) Mawili ao naabonahala kuli aezizwe fa licwe la krisolito, ili licwe la butokwa hahulu lelibonahala  sina gilasi yebelela ya mubala wa ñandatalukeke kamba wa butala bobukopani ni ñandatalukeke. Mawili ao naabenya hahulu.

14 Pono ya Ezekiele italusa hahulu za mawili a koloi. Halusika twaela kubona lubona lolunani mawili. Mwendi lukona kuunga kuli lubona lubanga feela fa sibaka silisiñwi, kakuli mane malena fa lifasi babanga ni maata mwa sibaka silisiñwi feela. Kono bubusi bwa Jehova bushutanela kwahule ni lipuso za batu. Lika zanaatuha aituta Ezekiele libonisa kuli maata a Jehova a kubusa haana maciñekelo. (Neh. 9:6) Niti kikuli, Mubusi yo wakona kuitusisa maata ahae kai ni kai mwa pupo kaufela!

15. Ezekiele naalemuhileñi ka za butuna bwa mawili ni mwabupehezi?

15 Ezekiele naakakamalile hahulu kabakala butuna bwa mawili ao. Naañozi kuli: “Bingelengele byaona neli byebitelele hahulu kuli mane nebikakamalisa.” Lwakona kubona Ezekiele hainula toho yahae ni kutalima hape kwa bingelengele byebituna byebibenya byeo hane binze binamuluhela mwa mbyumbyulu. Ezekiele uzwelapili kutalusa lika zekomokisa zeo ka kubulela kuli: “Bingelengele bya mawili kaufela amane nebitezi meeto kai ni kai.” Mwendi nto yene mukomokisize hahulu neli mwanaabupehezi mawili ao. Naatalusize kuli: “Mawili ao ni ponahalo yaona nelibonahala inge kuli liwili leliñwi likeni mwa liwili leliñwi.” Taba yeo neitalusañi?

16, 17. (a) Koloi neinani mawili mwahalaa mawili ka mukwa ufi? (b) Mawili ao abonisañi ka za moikona kuzamaela mota ya Jehova yeo?

16 Fa liwili ni liwili lanaaboni Ezekiele, nekunani mawili amabeli akopanyizwe hamoho, mi mawili ao naalikanelela. Ki lona libaka hanaazamaya ka mwanaataluselize Ezekiele kuli: “Hane lizamaya, nelikona kuya kwa lineku lifi kamba lifi mwa maneku kaufela amane lisafetuhi.” Mawili ao abonisañi ka za mota ya mwa lihalimu yanaaboni Ezekiele?

17 Mawili amatelele cwalo akona kukwahela sibaka sesituna hahulu nihaiba feela hapotoloha hañwi. Mane pono yeo ibonisa kuli mota yeo neimata ka lubilo lwa lumonyi! (Ezek. 1:14) Kutuha fo, mubupehelo wa mawili akomokisa ao aakona kuliba kwa lineku lifi kamba lifi ka bubebe, ubonisa kuli hakuna bomanjinela babakona kupanga mawili aswana ni ao. Mota yeo yakona kuya kwa lineku lifi kamba lifi isa kutisi kwa lubilo kamba kufetuha! Kono haiezi cwalo ka kusalela. Meeto amañata ainzi fa bingelengele abonisa hande kuli mota ye yaziba lika zeezahala mwa maneku kaufela.

Mawili ayona neli amatuna hahulu mi naamata ka lubilo lolukomokisa (Mubone Paragilafu 17)

18. Luitutañi kwa butuna bwa mawili ni meeto aona amañata?

18 Jehova naalutañi Ezekiele ni batu kaufela babasepahala ka za kalulo ya kwa lihalimu ya kopano yahae? Munahanisise zese lunyakisisize. Mubenyezo wa mawili ni butuna bwaona libonisa kuli kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova inani kanya mi yamakaza. Koloi yeo yaziba lika kaufela, bakeñisa kuli mawili ayona anani meeto kai ni kai. Meeto a Jehova abona lika kaufela.  (Liprov. 15:3; Jer. 23:24) Kuzwa fo, Jehova unani mangeloi amañata asweli kumusebeleza, ili alumanga kai ni kai mwa pupo kaufela, mi mangeloi ao atalimisisanga lika ka tokomelo ni kukutisa piho ku Mubusi waona.—Mubale Maheberu 1:13, 14.

Ponahalo ya mawili ao neibonisa kuli aezizwe ka mukwa omunde hahulu (Mubone Paragilafu 17 ni 19)

19. Lubilo lwa koloi ya Jehova ni moizamaela lilulutañi ka za Jehova ni kalulo ya kwa lihalimu ya kopano yahae?

19 Hape luboni kuli koloi yeo inani lubilo lolutuna hahulu mi ikona kuliba kai kamba kai. Munahane feela shutano yemwahalaa kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova ni mibuso kamba likopano za batu! Ka kushutana ni kalulo yeo ya kopano ya Jehova, mibuso ni likopano za batu halikoni kufelisa miinelo yetaata mwa lifasi, mi lipalezwi kueza lika ka kuya ka moicinceza miinelo, kabakaleo halikoni kukondisa mi likasinyiwa. Kono koloi ya Jehova ibonisa hande kuli Mulimu yaizamaisa unani kutwisiso mi wakona kueza licinceho hakutokwahala. Sina feela moliboniseza libizo lahae, wakona kuba nto ifi kamba ifi yetokwahala kuli apete mulelo wahae. (Exo. 3:13, 14) Ka mutala, wakona kucinca kuba Ndwalume yalwanela batu bahae, kono hape wakona kucinca ka bubebe ni kuba Mulimu Yaswalela libi ili yababalela ni kutiisa lipilu zelobehile za baezalibi bababakile.—Samu 30:5; Isa. 66:13.

20. Ki kabakalañi haluswanela kukuteka hahulu koloi ya Jehova?

20 Kulikana ni zese lunyakisisize, pono ya Ezekiele yakona kulususueza kuipuza kuli: ‘Kana luli nakuteka koloi ya Jehova?’ Luswanela kuhupula kuli koloi ya Jehova isweli yazamaya. Lusike lwanahananga kuli Jehova, Mwanaa hae, ni mangeloi kaufela amaata, hababoni miinelo yetaata yelukopana ni yona. Mi haluswaneli kubilaela kuli Mulimu waluna haana kuunga kapili muhato kuli alutuse, kamba kuli mwendi kopano yahae nako yeñwi ikapalelwa kueza licinceho zetokwahala kuli itiyele miinelo yetaata ya mwa lifasi lelimaswe le. Luhupulange kuli kopano ya Jehova ipatehile, isweli yazamaya. Ezekiele mane naautwile linzwi lene lizwa kwa lihalimu lelili: “Mawili!”—mwendi yeo neli taelo ya kuli mawili ao akale kuzamaya. (Ezek. 10:13) Kusina kukakanya, luswanela kunahanisisa mo Jehova azamaiseza kopano yahae. Mi taba yeo iswanela kulususueza kukuteka hahulu Jehova.

Yaizamaisa

21, 22. Ki nto mañi yeswalisanisa likalulo za koloi ya Jehova?

21 Ezekiele cwale utalimisisa fahalimwaa mawili, ili fabona “nto yenebonahala inge bulilo bone bupazima sina mezi akangezi akomokisa.” (Ezek. 1:22) Bulilo bo nebubenya hahulu fahalimwaa litoho za likerubimi. Taba ye, ikona kukomokisa mutu yaziba hande moisebeleza mishini, mi ikona kutahisa kuli aipuze lipuzo zeñata hahulu ka za mota yeo. Ka mutala, babañwi bakona kuipuza kuli: ‘Ki nto mañi yesweli bulilo bo, bobuli fahalimwaa mawili? Mi mawili ao akona kusebeza cwañi kusina sipi faapikuluhela?’ Muhupule kuli mota ye haiswani ni limota zeluziba, kakuli  yona ki ya swanisezo feela, yelubonisa zeezahala mwa lihalimu. Kuzwa fo, Bibele ibulela kuli: “Moya one uzamaisa libupiwa zepila ki ona hape one uli mwa mawili.” (Ezek. 1:20, 21) Ki moya ufi one uzamaisa likerubimi ni mawili ao?

22 Kusina kukakanya, ki moya okenile wa Jehova, ona maata amatuna mwa pupo kaufela. Maata a Jehova ao ki ona aswalisanisize mota ye hamoho, ki ona atiisize mota ye, ni kuitusa kuli izamaye ka nzila yeipitezi. Kulikana ni taba yeo, halunyakisiseñi zabona Ezekiele hanze atalima yazamaisa koloi yeo.

Ezekiele naaezize buikatazo kuli afumane manzwi a kuitusisa kuli ataluse lika zeneli taata kulibulela

23. Ki lipulelo mañi zaitusisa Ezekiele kuli ataluse mwainezi Jehova, mi ki kabakalañi?

23 Mubale Ezekiele 1:26-28. Ezekiele hanaatalusa pono ye, naaitusisize lipulelo zecwale ka “nelibonahala,” “yenebonahala inge,” “sina,” ni “neiswana sina.” Kono Ezekiele uitusisa hahulu lipulelo zeo mwa litimana 26 kuisa 28. Pono yeo imakaza hahulu kuli mane Ezekiele upalelwa kufumana manzwi aswanela kuli ataluse hande zabona. Naaboni “nto yenebonahala inge licwe la safiro, mi neiswana sina lubona.” Munahane feela mone lubonahalela lubona lolucakuzwi fa licwe lelituna la safiro, la mubala wa ndilu otibile! Mi mwa lubona lo nekuinzi mutu wa butokwa hahulu, ili “yanaanani sibupeho sesiswana ni sa mutu.”

24, 25. (a) Nambwamutalati yapotolohile lubona lwa Jehova uluhupulisañi? (b) Lipono zecwalo nelitusanga cwañi batu bane banani tumelo?

 24 Ezekiele naasakoni kubona luli mutu wa butokwa yo, kakuli nekunani liseli la kanya ya Jehova lene lizwelapili kumyamyata kuzwa fa teka kuisa kwatasi. Munahanisise mwanaaikutwela mupolofita yo hanze atalimisisa ka kuitima-tima kwa meeto ni kubeya lizoho lahae fahalimwaa meeto ahae, kuli abone mutu yo yanani kanya. Kuzwa fo, Ezekiele ubona nto yekomokisa: “Mwa matuko ahae kaufela nekunani liseli lelituna lene liswana sina liseli la nambwamutalati ye mwa lilu fa lizazi la pula.” Kana hamutabangi hahulu hamubona nambwamutalati? Nambwamutalati uluhupulisanga kanya ya Mubupi waluna! Nambwamutalati yomunde yo yabonahalanga mwa lihalimu, hape uluhupulisa za tumelelano ya kozo yanaaezize Jehova hamulaho wa Muunda wa Nuwe. (Gen. 9:11-16) Nihaike kuli Mulimu ki yamaata kaufela, hape ki Mulimu wa kozo. (Maheb. 13:20) Unani kozo mi ni batu babamulapela ka busepahali ni bona bapila ka kozo.

Nambwamutalati yepotolohile lubona lwa Jehova uluhupulisa kuli lusebeleza Mulimu wa kozo (Mubone Paragilafu 24)

25 Ki nto mañi yeneezahalile Ezekiele hasaaboni liseli la kanya ya Jehova Mulimu? Ezekiele naatalusize zeneezahalile hanaañozi kuli: “Hani libona, nawela fafasi ka pata.” Bakeñisa kuli naasabile hahulu mi naakuteka hahulu Mulimu, Ezekiele awela fafasi. Bapolofita babañwi hane babonanga lipono zezwa ku Jehova, nibona nebawelanga fafasi; zene baboni neli bakomokisize hahulu. (Isa. 6:1-5; Dan. 10:8, 9; Sin. 1:12-17) Kono hamulaho wa nako, baana bao nebatiisizwe hahulu ki lika zanaa bapatululezi Jehova. Ezekiele ni yena naatiisizwe luli. Lukona kutusiwa cwañi halubala litaba za mwa Mañolo zeswana sina ze?

26. Pono ya Ezekiele mwendi neimutiisize cwañi?

26 Haiba kuli Ezekiele naakakanyize ni kuzwafiswa ki muinelo one bali ku ona batu ba Mulimu mwa Babilona, uzibe naatiisizwe hahulu ki pono yanaaboni. Ka niti, batu ba Mulimu babasepahala nebakona kuba mwa Jerusalema kamba mwa Babilona, kamba kwa sibaka sifi kamba sifi. Koloi ya Jehova yekomokisa neikona kubaetelela kai kamba kai kone bakafumaneha! Satani haana maata akulwanisa Mulimu yazamaisa kalulo ya kopano ya kwa lihalimu yekanya yeo. (Mubale Samu 118:6.) Ezekiele hape naaboni kuli mota ya kwa lihalimu yeo neili fakaufi ni batu, kakuli mawili ayona naahatile fa lifasi! (Ezek. 1:19) Ka mukwa ocwalo, Jehova naaiyakatwa hahulu batanga bahae babasepahala bane bali mwa buhapiwa. Jehova naakazwelapili kubababalela ka kuba Ndataa bona ya lilato!

Moimituseza Koloi

27. Pono ya Ezekiele ilutusa cwañi kacenu?

27 Kana pono ya Ezekiele yakona kulutusa kacenu? Eni! Muhupule kuli Satani uzwelapili kulwanisa taba ya kuli Jehova alapelwe ka nzila yelukile. Ubata kuli lulumele kuli Ndataa luna wa kwa  lihalimu ni kopano yahae baluyubekile, ni kuli habakoni kulutusa. Musike mwayembululwa ki litaba za buhata zecwalo! (Samu 139:7-12) Ka kuswana ni Ezekiele, ni luna luswanela kubonisa likute ku Mulimu. Halutokwi kuwela fafasi ka pata sina mwanaaezelize Ezekiele. Nihakulicwalo, luswanela kukomokiswa ki maata, lubilo, ni kucinca-cinca kokuipitezi kwa kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova hamoho cwalo ni kanya yayona.

28, 29. Ki nto mañi yebonisa kuli koloi ya Jehova izwezipili kuzamaya mwa lilimo zefitelela 100 zefelile?

28 Hape muhupule kuli fa lifasi, kunani kalulo yeñwi ya kopano ya Jehova. Niti kikuli, batu baba mwa kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova habasika petahala. Kono munahane feela zapetile Jehova fa lifasi! Mwa lifasi kaufela, Jehova utusize batu kueza lika zene basike bakona kueza. (Joa. 14:12) Litaba ze mwa buka ya God’s Kingdom Rules! zakona kulutusa kubona moupetezwi hahulu musebezi omutuna wa kukutaza mwa lilimo zefitelela 100 zefelile. Hape likalutusa kubona zwelopili yesweli kuezahala mwa kopano ya Jehova mwa litaba zeama kuluta Bakreste ba niti, kuwina mizeko, mane ni kuitusisa lipangaliko za miteñi ye kwa kueza tato ya Mulimu!

29 Halunyakisisa lika kaufela zeezizwe zeama kulapela Jehova hape ka nzila yelukile mwa mazazi amaswe a, a mafelelezo, lwaiponela hande kuli koloi ya Jehova izwezipili kuzamaya kuzwa feela kwamulaho. Ki tohonolo yetuna luli kuba mwa kopano ya Jehova ni kusebeleza Mubusi yo!—Samu 84:10.

Kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova izwelapili kuzamaya (Mubone Paragilafu 28 ni 29)

30. Lukanyakisisañi mwa kauhanyo yetatama?

30 Nihakulicwalo, kunani lika zeñata hahulu zelukona kuituta kwa pono ya Ezekiele. Mwa kauhanyo yetatama, lukanyakisisa litaba zeama “libupiwa zepila” zeene za mwa pono yeo, ili likerubimi. Libupiwa zeo likona kululutañi ka za Mubusi waluna yanani kanya yo, yena Jehova Mulimu?

^ para. 1 Ezekiele naabulezi za sipi yezwakani, ili yepangilwe fa silivera ni gauda.

^ para. 5 Yeo neli nzila yepuma, kono nzila yene baitusisize bahapiwa bao neli yetelele hahulu.