Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 4

Libupiwa Zepila Zenani Lipata Zeene” Liyemelañi?

Libupiwa Zepila Zenani Lipata Zeene” Liyemelañi?

EZEKIELE 1:15

ZEKANYAKISISWA: Libupiwa zepila ni zeluituta ku zona

1, 2. Ki kabakalañi Jehova hanaaitusisize maswaniso ka linako zeñwi kutaluseza batanga bahae ba fa lifasi litaba za niti?

MUUNGE kuli bashemi babañwi basweli baituta Bibele ni bana babona babanyinyani. Kuli ndate atuse bana bahae kuutwisisa taba yeñwi ya mwa Bibele, ubabonisa maswaniso amañwi. Bana habanze bamenya ni kutalusa mobaikutwela luli ka za taba yenyakisiswa, ki nto yebonisa kuli ndate usweli wabatusa kuituta sesiñwi. Ka kuitusisa maswaniso, ubatusa kuutwisisa hande litaba zebaituta ka za Jehova ili zene basike bautwisisa ka kuba banana.

2 Ka kuswana, Jehova uitusisize maswaniso kuli atuse bana bahae ba fa lifasi kuutwisisa lika zesabonwi zene basike bautwisisa. Ka mutala, kuli ataluse hande mwainezi, Jehova naabonisize Ezekiele pono yenani maswaniso. Mwa kauhanyo yefelile ya buka ye, lunyakisisize sesiñwi sa maswaniso acwalo. Halunyakisiseñi kalulo yeñwi kwa lika zekomokisa za mwa pono yeo ni kubona molukona kusutelelela ku Jehova haluutwisisa zeitalusa kalulo ya pono yeo.

 “Nabona . . . Zenebonahala Inge Libupiwa Zepila Zeene”

3. (a) Ka kuya ka liñolo la Ezekiele 1:4, 5, Ezekiele naaboniñi mwa pono? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 42.) (b) Muitutañi ka mo Ezekiele naañolezi litaba zahae zekomokisa?

3 Mubale Ezekiele 1:4, 5. Ezekiele utalusa “zenebonahala inge libupiwa zepila zeene” zenani sibupeho sa lingeloi, sa mutu, ni sa lifolofolo. Ezekiele hanaañola zanaaboni, naatalusize kuli naaboni “zenebonahala inge” libupiwa zepila. Hamunze mubala litaba za pono ye, ili ze kwa Ezekiele kauhanyo 1, mukalemuha kuli mupolofita yo naakuta-kutezi kuitusisa lipulelo zecwale ka “yenebonahala inge,” “nekuutwahala inge,” ni “neiswana sina.” (Ezek. 1:13, 24, 26) Ka niti, Ezekiele naalemuhile kuli maswaniso anaaboni mwa pono naayemela lika zesabonwi zefumaneha mwa lihalimu.

4. (a) Pono ya Ezekiele neimutusize cwañi? (b) Ki lika mañi zanaaziba Ezekiele ka za likerubimi?

4 Kubonahala kuli Ezekiele naakomokisizwe ki lika zanaaboni ni kuutwa mwa pono. Libupiwa zepila zeene zeo nelibonahala inge “mashala a mulilo atuka.” Mumatelo wazona neuswana inge “mamonyi amyamyata.” Mafufa azona naautwahala “inge mulumo wa mezi amañata abuba” mi hane lizamaya, “nekuutwahala inge mulumo wa mpi.” (Ezek. 1:13, 14, 24-28; mubone mbokisi yeli, “Nenitalima Libupiwa Zepila.”) Mwa pono yanaatilo bona hasamulaho, Ezekiele naatalusize kuli libupiwa zeene zeo ki “likerubimi,” kamba libupiwa zemaata, zeli mangeloi. (Ezek. 10:2) Ka kuhulisezwa mwa lubasi lwa buprisita, kubonahala kuli Ezekiele naaziba kuli likerubimi lisebeleza bukaufi ni Mulimu mi lisebeza sina likombwa.—1 Makol. 28:18; Samu 18:10.

“Sesiñwi ni Sesiñwi Nesinani Lipata Zeene”

5. (a) Likerubimi ni lipata zazona zeene nelibonisize cwañi butuna bwa maata a Jehova ni kanya yahae? (b) Ki kabakalañi kalulo ya pono ye, hailuhupulisa zelitalusa libizo la Mulimu? (Mubone litaluso ze kwatasi.)

5 Mubale Ezekiele 1:6, 8. Ezekiele hape naalemuhile kuli kerubimi ni kerubimi neinani lipata zeene, pata ya mutu, ya tau, ya poho, ni ya mbande. Ezekiele uswanela kuba yanaakomokisizwe ki butuna bwa maata ni kanya ya Jehova hamulaho wa kubona lipata kamba lifateho zeene zeo. Libaka? Kakuli pata ni pata neli ya sibupiwa sesiyemela kukutekeha, kutiya, ni maata. Tau ki folofolo yekutekeha ya mwa naheñi, poho ki folofolo yekomokisa ya mwa hae, mbande ki nyunywani yetiile, mi mutu ki yena sibupiwa sesiipitezi kwa libupiwa za Mulimu za fa lifasi, mi ki yena yabusa libupiwa zeñwi kaufela za fa lifasi. (Samu 8:4-6) Nihakulicwalo, mwa pono ye, Ezekiele naaboni kuli libupiwa zeene zemaata zeo zeyemela zebupilwe, ili zebonisizwe ki kerubimi ni kerubimi, nelili mwatasaa lubona lwa Jehova, yena Mubusi Yapahami ka Kufitisisa mwa pupo kaufela. Yeo ki swanisezo yende yebonisa kuli Jehova wakona kuitusisa pupo yahae kuli apete mulelo wahae! * Taba yeo iswalisana ni zanaabulezi walisamu ka za Jehova, hanaaize: “Bulena bwahae bu fahalimwaa lifasi ni lihalimu.”—Samu 148:13.

Libupiwa zepila zeene ni lipata zazona zeene libonisañi ka za maata, kanya, ni tulemeno twanani tona Jehova? (Mubone Paragilafu 5 ni 13)

6. Ki lika mañi mwendi zenetusize Ezekiele kuutwisisa kuli lipata zeene neliyemela lika zeñwi zeñata?

 6 Hamulaho wa nako, Ezekiele hasaa nahanisisize zanaaboni, mwendi naahupuzi kuli batanga ba Mulimu bane bapilile pili asika pepwa kale, nebabapanyanga batu kwa lifolofolo. Ka mutala, Jakobo, yanaali toho ya lusika, naabapanyize mwanaa hae Juda kwa tau, mi naabapanyize Benjamine kwa liakanyani. (Gen. 49:9, 27) Libaka? Kakuli baana bao nebakaba ni mikwa yeswana ni ya lifolofolo zeo. Kacwalo, mitala yecwalo yanaañozi Mushe ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mwendi neitusize Ezekiele kuziba kuli lifateho za likerubimi zeo neliyemela tulemeno totuñwi totuipitezi. Ki tulemeno tufi ona to?

Tulemeno Twanani Tona Jehova ni Lubasi Lwahae Lwa Kwa Lihalimu

7, 8. Lipata zeene za likerubimi liluhupulisanga tulemeno mañi?

7 Bañoli ba Bibele bane bapilile pili Ezekiele asika pepwa kale, nebabulezi kuli tau, mbande, ni poho linani mikwa yecwañi? Munyakisise lipulelo zelatelela zeitusisizwe mwa Bibele: “Muuna yabundume yanani pilu yeswana ni ya tau.” (2 Sam. 17:10; Liprov. 28:1) Hape kuitusisizwe lipulelo zecwale ka “mbande haifufela mwahalimu,” ni “meeto ayona abona ze kwahule.” (Jobo 39:27, 29) Kuzwa fo, kuitusisizwe pulelo ya kuli, “maata a pulu atahisa kutulo yetuna.” (Liprov. 14:4) Ka kuya ka mañolo ao, pata ya tau iyemela katulo yelukile yeeziwa ka bundume, pata ya mbande iyemela butali bwa kubonela lika kwahule, pata ya poho yona iyemela maata amatuna ili kulumelelana ni litaba ze mwa lihatiso zaluna.

8 Kono “pata ya mutu” yona iyemelañi? (Ezek. 10:14) Pata yeo ilukela kuyemela kalemeno kakafumaneha feela kwa batu, ili bababupilwe ka siswaniso sa Mulimu, isiñi kwa lifolofolo. (Gen. 1:27) Mulimu naakoñomekile kuli batu baswanela kubonisa kalemeno kao hanaafile taelo yeli: “Ulukela kulata Jehova Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela” ni yeli: “ulukela kulata yomuñwi mouitatela.” (Deut. 6:5; Liv. 19:18) Halumamela litaelo zeo ka kulata batu ka pilu yaluna kaufela, lulikanyisa Jehova. Sina feela mwanaañolezi muapositola Joani, “lubonisa lilato, kakuli naalulatile pili.” (1 Joani 4:8, 19) Ka mukwa ocwalo, “pata ya mutu” iyemela lilato.

9. Tulemeno totuyemelwa ki lipata za likerubimi tuboniswa ki bo mañi?

9 Ki bo mañi bababonisa tulemeno tolunyakisisize? Bakeñisa kuli lipata zeo ki za likerubimi, tulemeno to, tuboniswa ki libupiwa kaufela zeyemelwa ki likerubimi za mwa pono, ili lubasi lwa Jehova lwa kwa lihalimu lwa libupiwa zesepahala za moya. (Sin. 5:11) Kuzwa fo, bakeñisa kuli Jehova ki yena yabupile likerubimi zeo, ulibupile ni tulemeno to. (Samu 36:9) Kabakaleo, lipata za likerubimi libonisa tulemeno twanani tona Jehova. (Jobo 37:23;  Samu 99:4; Liprov. 2:6; Mika 7:18) Ki mwa linzila mañi mo Jehova abonisa tulemeno totuipitezi to?

10, 11. Lutusiwa cwañi ki Jehova hanze abonisa tulemeno twahae totutuna totune?

10 Katulo yelukile. Bakeñisa kuli ki Mulimu ‘yalata katulo yelukile,’ Jehova ‘haketululi mutu.’ (Samu 37:28; Deut. 10:17) Kabakaleo, kaufelaa luna lunani kolo ya kuzwelapili kuba batanga bahae ni kuamuhela limbuyoti zesafeli, kusina taba ni mayemo aluna mwa bupilo kamba simuluho yaluna. Butali. Bakeñisa kuli ki Mulimu “yabutali,” Jehova ulufile buka yenani likelezo ‘zebutali.’ (Jobo 9:4; Liprov. 2:7) Kulatelela likelezo zende zeo za mwa Bibele kulutusa kutiyela miinelo yetaata yelukopana ni yona ka zazi ni zazi, mi kulutusa kuikola bupilo. Maata. Ka kuba Mulimu yanani “maata amatuna,” Jehova uitusisanga moya wahae okenile kuli alufe “maata afita a butu.” Maata ao alutusa kutiyela butata kaufela bolukona kukopana ni bona.—Nah. 1:3; 2 Makor. 4:7; Samu 46:1.

11 Lilato. Bakeñisa kuli ki Mulimu ‘yatezi lilato lelisa feli,’ Jehova haayubekangi batanga bahae babasepahala. (Samu 103:8; 2 Sam. 22:26) Nihaike kuli makulanu kamba busupali likona kutahisa kuli luikutwe bumaswe kabakala kuli haluezi zeñata halunze lusebeleza Jehova sina mone luezezanga kwamulaho, kuziba kuli Jehova wahupula misebezi yene luezanga kwamulaho kwaluomba-omba. (Maheb. 6:10) Kusina kukakanya, Jehova walutusa ka kubonisa tulemeno totune totutuna to, ili katulo yelukile, butali, maata, ni lilato, mi lukazwelapili kutusiwa ki tona.

12. Luswanela kuhupulangañi ka za buikoneli bwaluna bwa kuutwisisa tulemeno twa Jehova?

12 Nihakulicwalo, luhupulange kuli ka kuba batu, zelukona kuutwisisa ka za tulemeno twa Jehova “ki ze kwa mingundo feela ya linzila zahae.” (Jobo 26:14) “Halukoni kuutwisisa Yamaata Kaufela,” kakuli “butuna bwahae habukonwi kubatisiswa.” (Jobo 37:23; Samu 145:3; Isa. 40:13) Kabakaleo, lwautwisisa kuli tulemeno twa Jehova ki totuñata hahulu. (Mubale Maroma 11:33, 34.) Mane pono ya Ezekiele ibonisa kuli tulemeno twa Mulimu hatukonwi kubalwa. (Samu 139:17, 18) Ki ifi kalulo ya mwa pono yebonisa kuli taba yeo ki ya niti?

“Lipata Zeene . . . Mafufa Amane . . . Maneku . . . Amane

13, 14. Lipata zeene za likerubimi liyemelañi, mi ki kabakalañi halubulela cwalo?

13 Mwa pono, Ezekiele naaboni kuli kerubimi ni kerubimi neinani lipata zeene. Taba yeo ibonisañi? Muhupule kuli mwa Bibele, nombolo ya 4 hañata iitusiswangwa kubonisa kuli nto yeñwi ikwanelezi. (Isa. 11:12; Mat. 24:31; Sin. 7:1) Mane mwa pono ye, Ezekiele naabulezi za nombolo ya 4 ha 11! (Ezek. 1:5-18) Kacwalo, lipata zeene liyemelañi? Sina feela likerubimi zeene haliyemela libupiwa kaufela za moya zesepahala, lipata zeene kaufela za likerubimi liyemela tulemeno kaufela twanani tona Jehova. *

 14 Ka mutala, kuli muutwisise libaka lipata za likerubimi zeene haliyemela tulemeno totuñata isiñi feela totune, mubapanye taba yeo kwa mawili amane a mwa pono ye. Liwili ni liwili lakomokisa, kono mawili amane hakopani, aba kalulo ya butokwa hahulu ya koloi yemakaza. Ka nzila yeswana, lipata zeene halikopani, liyemela tulemeno totuñata, liba kalulo ya butokwa hahulu ya tulemeno totukomokisa twa Jehova.

Jehova Ufakaufi ni Batanga Bahae Kaufela Babasepahala

15. Ki taba mañi ya butokwa yanaaitutile Ezekiele mwa pono yapili yanaabonisizwe?

15 Pono ye, neitusize Ezekiele kuituta taba ya butokwa ka za silikani sahae ni Jehova. Neli taba mañi? Taba yeo ibonisizwe mwa manzwi a makalelo afumaneha mwa buka yanaañozi mupolofita yo. Hasaatalusize kuli naainzi “mwa naha ya Makaladeya,” Ezekiele naaekelize kubulela zeneezahala ku yena kuli: “Kwateñi, lizoho la Jehova lataha ku yena.” (Ezek. 1:3) Mulemuhe kuli Ezekiele naabulezi kuli naaboni pono yeo inze ali  mwa Babilona isiñi mwa Jerusalema. * Ka mukwa ocwalo, taba yeo neitusize Ezekiele kulemuhañi? Neimutusize kulemuha kuli: Nihaike kuli naali mwa buhapiwa, mi naali kwahule ni Jerusalema ni tempele ya mwateñi, naasi kwahule ni Jehova mi naasa kona kumulapela. Kubonahala kwa Jehova ku Ezekiele mwa Babilona nekubonisize kuli mutu wakona kulapela Jehova ka nzila yelukile kusina taba ni sibaka sali ku sona kamba mayemo ahae. Sanaatokwa feela kueza Ezekiele ki kuba ni pilu yende ni takazo ya kusebeleza Jehova.

16. (a) Ki taba mañi yeomba-omba yelufumana mwa pono ya Ezekiele? (b) Ki nto mañi yemisusueza kusebeleza Jehova ka pilu yamina kaufela?

16 Ki kabakalañi taba yeo yanaaitutile Ezekiele hailuomba-omba hahulu kacenu? Yaluomba-omba kakuli haiba lusebeleza Jehova ka pilu yaluna kaufela, ukazwelapili kuba bukaufi ni luna kusina taba ni kolupila, kusina taba kuli luzwafile, kamba lukopana ni miinelo yetaata mwa bupilo. (Samu 25:14; Lik. 17:27) Jehova ulubonisanga pilu-telele kabakala kuli unani lilato lelisa feli ku mañi ni mañi yali mutangaa hae. (Exo. 34:6) Kacwalo, Jehova wakona kulubonisa lilato lelisa feli koluinzi kaufela. (Samu 100:5; Maro. 8:35-39) Kuzwa fo, pono yekomokisa ye, yebonisa bukeni bwa Jehova ni maata ahae amatuna, iluhupulisa kuli luswanela kulapela feela Jehova. (Sin. 4:9-11) Lwaitumela hahulu kuli Jehova naaitusisize lipono kuli alutuse kuutwisisa litaba zeñwi za butokwa zeama yena ni tulemeno twahae! Haiba luutwisisa hahulu tulemeno totunde twa Jehova, lukasutelela hahulu ku yena mi lukamulumbeka ni kumusebeleza ka pilu yaluna kaufela ni ka maata aluna kaufela.—Luka 10:27.

Jehova wakona kulubonisa lilato koluinzi kaufela (Mubone Paragilafu 16)

17. Ki lipuzo mañi zeluka nyakisisa mwa likauhanyo zetatama?

17 Ka bumai, mwa linako za Ezekiele, batu nebatuhezi kulapela Jehova ka nzila yelukile. Nekubile cwañi cwalo? Jehova naaezize cwañi? Mi lukona kuitutañi kwa lika zeo zeneezahezi kwamulaho? Lukanyakisisa lipuzo zeo mwa likauhanyo zetatama.

^ para. 5 Ezekiele utalusa libupiwa ze, ka nzila yeluhupulisa libizo la Mulimu, la Jehova, ili leluutwisisa kuli litalusa “Utahisa Kubateñi.” Sina feela moliboniseza libizo leo, Jehova wakona kutahisa kuli pupo yahae ibe nto ifi kamba ifi yetokwahala kuli apete mulelo wahae.—Mubone Litaba Zeekelizwe A4 mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca.

^ para. 13 Ka lilimo zeñata, mwa lihatiso zaluna kunyakisisizwe tulemeno twa Jehova totushutana-shutana totu 50.—Mubone Watch Tower Publications Index, fa linzwi la “Jehovah,” mwatasaa toho ya taba yeli, “Qualities by Name.”

^ para. 15 Hanaama kwa linzwi la “kwateñi,” caziba yomuñwi wa litaba za Bibele naabulezi kuli linzwi leo “lilutusa hahulu kuutwisisa muinelo one uliteñi ka nako yeo. . . . Mulimu u kwateñi kwa Babilona! Taba yeo yaomba-omba luli!”