Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Kwa Batu Kaufela Babalata Jehova:

Batu bane bafumanehile kwa Mukopano wa Sikiliti one unani toho ya taba yeli, “Libizo la Mulimu,” ili one ubile teñi ka silimo sa 1971, nebatabile hahulu kuamuhela lihatiso zenca zeshutana-shutana. Batu nebasika libelela kuli nebaka amuhela lihatiso zeo. Muzwale yomuñwi hanaabulela ka za hatiso yeñwi yenezwile fa mukopano wo, naaize: “Kwa lihatiso zese luamuhezi zebonisa lika zekaezahala kwapili, hatiso ye ki yeñwi ya lihatiso zende hahulu!” Ki hatiso mañi yanaatalusa? Neli buka yenani toho ya taba yeli, “The Nations Shall Know That I Am Jehovah”—How? (“Macaba Akaziba Kuli ki na Jehova”—Ka Mukwa Ufi?) Kono ki kabakalañi batu hane batabezi buka yeo? Kakuli mwa buka yeo nekunani likutwisiso zenca ka za bupolofita bobu mwa buka ya mwa Bibele ya Ezekiele, ili bupolofita bobubulela zekaezahala kwa batu kwapili.

Lilimo zeñata kuzwa foizwisezwa buka yeo, palo ya batanga ba Mulimu iekezehile hahulu. Ka mutala, nekubanga ni batanga ba Mulimu bababato eza 1.5 milioni, kono kacenu le, batanga ba Mulimu sebafitelela 8 milioni. (Isa. 60:22) Batanga ba Jehova babañata bao, babulela lipuo zeshutana-shutana zefitelela 900. (Zak. 8:23) Buñata bwabona habasikaba ni kolo ya kuituta buka yetalusa hande litaba za bupolofita, ili zeñozwi ki mupolofita Ezekiele ka kususumezwa ki moya.

Taba yeñwi hape ki ya kuli, kuzwa feela ka silimo sa 1971, kutwisiso yaluna mwa litaba zeñata za niti ya mwa Bibele icincize hahulu liseli halinze lizwelapili kubenya. (Liprov. 4:18) Ka silimo sa 1985, nelulemuhile mo batu babali “lingu zeñwi” babeelwa babalukile ka kuba balikani ba Mulimu. (Joa. 10:16; Maro. 5:18; Jak. 2:23) Mi hape ka silimo sa 1995, neluutwisisize lwapili kuli “lingu” ni “lipuli” likaatulwa lwa mafelelezo ka nako ya “ñalelwa yetuna” yetaha. (Mat. 24:21; 25:31, 32) Licinceho zeo zeama litaba zelulumela litahisize kuli lucince moluutwisiseza litaba ze mwa buka ya Ezekiele.

“Mwanaa mutu, utalimisise hande, uteeleze ka tokomelo, mi uise pilu kwa lika kaufela zeni kubonisa, kakuli ki zona zeutiselizwe kwanu.”​—EZEKIELE 40:4

Mwa lilimo za cwanoñu fa, liseli hape lizwezipili kubenya hahulu. Munyakisise lituto zelufumana kwa liswanisezo zanaaitusisize Jesu. Ka nako ya cwale, lwautwisisa hande buñata bwa lituto zeo. Buñata bwa liswanisezo zeo liama kwa likezahalo zekaezahala ka nako ya ñalelwa yetuna yefakaufi hahulu. Ka nzila yeswana, kutwisiso yaluna ka za bupolofita bobuñwi bobufumaneha mwa buka ya Ezekiele icincize. Bupolofita bo, bukopanyeleza bupolofita bwa Gogo wa kwa Magogo (kauhanyo 38 ni 39), bupolofita bwa muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli (kauhanyo 9), bupolofita bwa musindi wa masapo aomile ni bupolofita bwa kukopanyiwa kwa milamu yemibeli ka swanisezo (kauhanyo 37). Kutwisiso yenca yeo iyola litaba zefumaneha mwa buka yeneñozwi lilimo zeñata kwamulaho, yenezwisizwe fa mukopano yeo.

Taba yeo itahisize kuli batanga ba Jehova babañata babuze kuli, “Lukaamuhela lili buka yetalusa hande litaba zefumaneha mwa bupolofita bwa Ezekiele?” Buka ye ya Jehova Ulapelwa Hape ka Nzila Yelukile! ki yona yenani litaba zetalusa hande bupolofita bwa Ezekiele. Hamunze mubala ni kunahanisisa litaba ze mwa likauhanyo ze 22 za buka ye, mukalemuha kuli neluezize lipatisiso ka tokomelo buka ye hane inze ilukiswa. Nelukuta-kutezi kulapela kuli luzibe hande libaka Jehova hanaalukisize kuli buka ya Ezekiele yenani litaba  zende iñolwe. Hape nelunyakisisize ka tokomelo lipuzo zecwale ka ze: Ki lituto mañi ze mwa buka ya Ezekiele zene tusize batu ba mwa linako za Ezekiele ili zelutusa ni luna kacenu? Ki bupolofita mañi bobubulela za lika zekaezahala kwapili? Kana mwa bupolofita bwa Ezekiele kunani lika zeswaniseza nto yeñwi ni lika zeswanisezwa ki nto yeñwi? Likalabo kwa lipuzo zeo likalutusa kuutwisisa hande litaba zende zefumaneha mwa buka ya mwa Bibele ye.

Hamunze mubala buka ya Ezekiele kuzwa kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo, mukaituta litaba zende ka za kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova. Taba yeñwi hape yetabisa ki kuziba kuli, Jehova ufile likuka zepahami kwa libupiwa ze kwa lihalimu ni ze fa lifasi zebata kumulapela ka nzila yatabela. Buka ye, ikalutusa kuitebuha hahulu zeo Jehova aezelize batu bahae ni zakabaezeza ona cwale-cwale fa. Mwa buka ye, mukalemuha kuli kukoñomekwa litaba zetuna zepeli ka kukuta-kutela. Taba yapili ki ya kuli, haiba lubata kutabisa Jehova, luswanela kumuziba ni kulumela kuli ki yena Mubusi wa Pupo Kaufela. Taba yabubeli ki ya kuli, luswanela kulapela Jehova ka nzila yatabela, ili kupila ka kulatelela likuka zahae zepahami.

Haike buka ye imituse kuzwelapili kulapela Jehova ka nzila yebonisa kuli mwakuteka libizo lahae lelituna ili lelikenile. Kuzwa fo, haike imisusueze kuzwelapili kulibelela nako yeo macaba kaufela akaziba kuli ki yena Jehova.—Ezek. 36:23; 38:23.

Haike Ndataa luna yalilato, yena Jehova, amifuyaule hahulu ni kumitusa kuutwisisa buka yanaañozi Ezekiele ka kususumezwa ki moya.

Ki luna mizwale bamina,

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova