Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 21

“Muleneñi Ukabizwa Jehova U Mwateñi”

“Muleneñi Ukabizwa Jehova U Mwateñi”

EZEKIELE 48:35

ZEKANYAKISISWA: Zeutalusa muleneñi ni sibaka sa nubu

1, 2. (a) Ki sibaka sañi sesisiyelwa mulelo oipitezi? (Mubone siswaniso sesi fa kava.) (b) Pono yabona Ezekiele ifa bahapiwa sepo mañi?

MWA pono ya mafelelezo, Ezekiele ubona sibaka sa naha sesiswanelwa kusiiwa ka mulelo omuñwi oipitezi. Sibaka seo hasifiwi sina saanda kwa masika a Isilaele, kono sifiwa sina nubu ku Jehova. Ezekiele hape ubona muleneñi omakaza ili onani libizo lelinde hahulu. Litaba zeo za mwa pono litusa bahapiwa kuba ni sepo ya kuli: Jehova ukabatusa habaka kutela kwa naha yahabo bona yebalata hahulu.

2 Ezekiele ulubulelela litaba zeñata ka za sibaka sa nubu seo. Halunyakisiseñi litaba zeo, ili litaba zekalutusa ka kuba balapeli ba niti ba Jehova.

“Nubu Yekenile Hamoho ni . . . Muleneñi”

3. Ki libaka lifi zeketalizoho zanaabulezi Jehova kuli libeiwe kwatuko, mi mulelo wa libaka zeo neli ufi? (Mubone mbokisi yeli, “Sibaka sa Nubu Semuka Siya.”)

3 Sibaka sa butokwa seo nesieza likilomita ze 13 kuzwa kwa mutulo kuya kwa mboela mi hape nesieza likilomita ze 13 kuzwa kwa upa kuisa kwa wiko. Sibaka seo sa maneku amane alikanelela nesibizwa kuli “sibaka kaufela sa nubu.” Nesiabilwe mwa likalulo zetaalu. Kalulo ya fahalimu neli ya Malivi, kalulo ya fahali neli  ya tempele ni baprisita. Likalulo zepeli zeo kona zene bizwa kuli “nubu yekenile.” Kalulo yenyinyani ye kwatasi, kamba “sibaka sesisiyezi,” neli “sa batu kaufela.” Neli sa batu ba mwa muleneñi.—Ezek. 48:15, 20.

4. Lukona kuitutañi kwa taba ya sibaka sesifiwa sina nubu ku Jehova?

4 Luitutañi kwa taba ya sibaka sa nubu sesifiwa ku Jehova? Ka kubeya kwatuko pili sibaka sene sikafiwa sina nubu yeipitezi, mi hamulaho kona kuabela masika a Isilaele naha sina saanda, Jehova naatusize batu kulemuha kuli nebaswanela kuisa hahulu pilu pili kwa sibaka seo sene sifilwe sina nubu ku yena. (Ezek. 45:1) Kusina kukakanya, bahapiwa nebaitutile zeñata ka za lika zene baswanela kuunga kuba za butokwa mwa musebezi wa kuaba naha. Nebaswanela kuisa pilu kwa kulapela Jehova pili kufita nto ifi kamba ifi. Ka nzila yeswana, ni luna kacenu luisa hahulu pilu kwa lika zecwale ka kuituta Bibele, kufumanehanga kwa mikopano ya Sikreste, ni kukutaza taba yende ya Mubuso. Haiba lulikanyisa Jehova ka kuisa pilu kwa lika za butokwa, lukabonisa kuli sa butokwa hahulu mwa bupilo bwaluna ki kulapela Jehova.

“Muleneñi ukaba fahalaa sona”

5, 6. (a) Muleneñi wanaaboni Ezekiele mwa pono neli wa bo mañi? (b) Muleneñi wo neusa yemeli nto mañi, mi ki kabakalañi halubulela cwalo?

5 Mubale Ezekiele 48:15. “Muleneñi” ni sibaka sene siupotolohile neliyemelañi? (Ezek. 48:16-18) Jehova naabulelezi Ezekiele mwa pono kuli: “Saanda sa muleneñi . . . sikaba sa ba ndu ya Isilaele kaufela.” (Ezek. 45:6, 7) Kacwalo, muleneñi ni sibaka sene siupotolohile nesi kalulo ya “sibaka sa nubu yekenile” sene ‘sikasiyelwa Jehova.’ (Ezek. 48:9) Kulikana ni taba yeo, halunyakisiseñi litaba ka za muleneñi wo kuli lubone zelukona kuituta kwateñi.

6 Kuli luzibe zelukona kuituta kwa muleneñi wo, lutokwa pili kuziba zeusa yemeli muleneñi wo. Muleneñi wo haukoni kuyemela muleneñi wa Jerusalema oyahilwe sinca ni tempele yaona. Libaka? Mwa muleneñi wanaaboni Ezekiele mwa pono, nekusike kwaba ni tempele mwateñi. Kuzwa fo, muleneñi wo neusa yemeli muleneñi ufi kamba ufi wa mwa naha ya Isilaele yene bakutezi ku yona bahapiwa. Libaka ki lifi? Libaka ki la kuli bahapiwa bane bakutezi kwa naha yahabo bona kamba bana babona, bali kuba bayahe muleneñi one unani likalulo zetalusizwe mwa pono yeo. Mi hape muleneñi wo neusakoni kuyemela muleneñi wa kwa lihalimu. Kabakalañi? Kakuli muleneñi wo neuyahezwi fa “sibaka sa batu kaufela” ili sibaka sene sishutana ni sibaka sene sifilwe sina nubu ku Mulimu.—Ezek. 42:20.

7. Muleneñi wanaaboni Ezekiele neli ocwañi, mi mwendi muleneñi wo uyemelañi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 218.)

7 Kacwalo, muleneñi wanaaboni Ezekiele wo ki nto mañi? Muhupule kuli Ezekiele naaboni muleneñi wo mwa pono yeswana mwanaaboni naha. (Ezek. 40:2; 45:1, 6) Linzwi la Mulimu libonisa  kuli naha yeo ki naha ya kwa moya, kacwalo muleneñi wo ulukela kuba muleneñi wa kwa moya. Halunyakisiseñi pili selitalusa linzwi la “muleneñi”? Linzwi leo liama kwa batu babapila hamoho sina sikwata, ili sibaka mokupila batu babañata molionga-ongilwe hande lika. Kacwalo, kubonahala kuli muleneñi oonga-ongilwe hande wanaaboni Ezekiele, ili one unani maneku amane alikanelela, uyemela zamaiso yeonga-ongilwe hande.

8. Zamaiso yeo iezeza kai musebezi wayona, mi ki kabakalañi halubulela cwalo?

8 Baba mwa zamaiso yeo baezeza kai musebezi wabona? Pono ya Ezekiele ibonisa kuli muleneñi wo uezeza misebezi yaona mwa naha ya kwa moya. Kacwalo, baba mwa zamaiso yeo baezeza musebezi wabona mwahalaa batu ba Mulimu. Kono taba ya kuli muleneñi wo uyahilwe fa sibaka sa batu kaufela, kamba fa sibaka sesisika fiwa sina nubu ku Mulimu ibonisañi? Taba yeo iluhupulisa kuli muleneñi wo hauyemeli zamaiso ya kwa lihalimu, kono uyemela zamaiso ya fa lifasi, ili yetusa batu kaufela babapila mwa paradaisi ya kwa moya.

9. (a) Ki bo mañi baba mwa zamaiso ya fa lifasi kacenu? (b) Jesu ukaezañi ka nako ya Puso ya Lilimo ze 1,000?

9 Ki bo mañi baba mwa zamaiso ya fa lifasi? Mwa pono ya Ezekiele, mutu yanaaetelela mwa muleneñi naabizwa kuli ki “nduna.” (Ezek. 45:7) Mutu yo naali muokameli wa batu ba Mulimu, kono nesi muprisita kamba Mulivi. Buikalabelo bwanaanani bona nduna yo bwaswana ni buikalabelo bobanani bona baana-bahulu babasika toziwa, baba mwa liputeho kacenu. Balisana ba kwa moya babalilato bao ili babali “lingu zeñwi,” bayemela ka buikokobezo Mubuso wa kwa lihalimu wa Kreste. (Joa. 10:16) Ka nako ya Puso ya Kreste ya Lilimo ze 1,000, Jesu ukaketa baana-bahulu, kamba manduna “mwa lifasi kaufela,” ili babakwanisize zetokwahala. (Samu 45:16) Ka kuetelelwa ki Mubuso wa kwa lihalimu, baana-bahulu bao bakababalela batu ba Mulimu ka nako yeo.

“Jehova U Mwateñi”

10. Ki lifi libizo la muleneñi, mi libizo leo lifa sepo mañi?

10 Mubale Ezekiele 48:35. Libizo la muleneñi wanaaboni Ezekiele ki “Jehova U Mwateñi.” Libizo leo lilukolwisa kuli Jehova naakatusa muleneñi wo. Ka kubonisa Ezekiele muleneñi wo, kuswana feela inge kuli Jehova naabulelezi bahapiwa kuli: ‘Nikamitusa!’ Yeo neli sepiso yende luli!

11. Luitutañi kwa muleneñi wanaaboni Ezekiele mwa pono ni taluso ya butokwa ya libizo laona?

11 Luitutañi kwa litaba zeo za bupolofita bwa Ezekiele? Ka kuba batanga ba Mulimu, libizo la muleneñi wo lilukolwisa kuli Jehova u mwahalaa batanga bahae babasepahala kacenu, mi ukaba ni bona kuya kuile. Libizo leo lelinani taluso ya butokwa hape lilutusa kuutwisisa taba ya niti ye: Mulelo wa muleneñi wo haki wa kufa maata ku mutu ufi kamba ufi, kono ki wa kutusa batu kulatelela zatokwa Jehova. Ka mutala, ka mubulelelo omuñwi, Jehova hasikafa zamaiso ya fa lifasi yeo maata a kuaba naha,  kushutana ni mobakona kunahanela batu. Kono Jehova ubata kuli batu baba mwa zamaiso yeo bakuteke buikalabelo bwafile kwa batanga bahae, kukopanyeleza cwalo ni ‘babotana.’—Liprov. 19:17; Ezek. 46:18; 48:29.

12. (a) Ki nto mañi yemakaza ka za muleneñi wanaaboni Ezekiele mwa pono, mi taba yeo ibonisañi? (b) Taba ya mwa pono yeo iluta baana-bahulu ba Sikreste tuto mañi ya butokwa?

12 Ki nto mañi yeñwi yemakaza ka za muleneñi wo, obizwa kuli “Jehova U Mwateñi”? Nihaike kuli mileneñi ya kwaikale neibanga ni mamota asileleza mileneñi yeo mi hape neibanga ni minyako yeminyinyani, muleneñi wo, ona unani minyako ye 12! (Ezek. 48:30-34) Minyako yemiñata yeo (ili minyako yemilaalu kwa lineku ni lineku la muleneñi) ibonisa kuli baeteleli ba muleneñi wo, baatumeleha mi baitatela kutusa batanga ba Mulimu kaufela. Kuzwa fo, minyako ye 12 ya muleneñi wo ibonisa kuli mañi ni mañi wa “ba ndu ya Isilaele kaufela” ulukuluhile kuitusisa minyako yeo. (Ezek. 45:6) Taba ya minyako yemiñata yeo iluta baana-bahulu ba Sikreste tuto ya butokwa. Jehova ubata kuli baokameli bao babe babaatumeleha ni kuli baitatele kutusa batu kaufela babapila mwa paradaisi ya kwa moya.

Baokameli ba Sikreste ki batu babaatumeleha mi batabela kutusa ka nako kaufela (Mubone Paragilafu 12)

Batu ba Mulimu ‘Bataha Kuto Lapela’ ni Kuto ‘Sebeza Mwa Muleneñi’

13. Jehova naabulezi kuli batu nebaka eza misebezi mañi yeshutana-shutana?

13 Halunyakisiseñi hape zeneezahezi mwa linako za Ezekiele kuli lubone litaba zeñwi zanaañozi ka za pono ya kuaba naha. Jehova naabulezi za batu babaeza misebezi yeshutana-shutana. Baprisita, “babasebeleza mwa sibaka sesikenile,” nebatokwa kufa matabelo ni kuatumela Jehova kuli bamusebeleze. Mi Malivi, “babasebeleza mwa tempele,” nebatokwa “kuli baeze sebelezo ya kwateñi ni lika kaufela zeswanela kuezwa mwateñi.” (Ezek. 44:14-16; 45:4, 5) Kuzwa fo, nekukaba ni babeleki bane bakasebeleza bukaufi ni muleneñi. Babeleki bao ki bo mañi?

14. Musebezi obaeza babeleki babasebeleza bukaufi ni muleneñi uswana ni musebezi mañi?

14 Babeleki bao bazwa “mwa masika kaufela a Isilaele.” Baeza misebezi yetusa Baprisita ni Malivi. Musebezi wabona ki wa kucala licalo zekabeya ‘lico za babasebeza mwa muleneñi.’ (Ezek. 48:18, 19) Musebezi wo, waswana ni musebezi olueza kacenu. Kacenu, batu kaufela babapila mwa paradaisi ya kwa moya banani tohonolo ya kutusa banyani ba Kreste babatozizwe ni kutusa babañwi kwa “lingu zeñwi,” ili babaketilwe ki Jehova kuli baetelele batu bahae. (Sin. 7:9, 10) Nzila yelukona kubonisa ka yona kuli lwatusa babaketilwe bao, ki kuitatela kulatelela ketelelo yelufiwa ki mutanga yasepahala.

15, 16. (a) Ki taba mañi yeñwi ye mwa pono ya Ezekiele? (b) Ki misebezi mañi yelukona kueza yeswana ni yebulezwi mwa pono ya Ezekiele?

15 Mwa pono ya Ezekiele hape kunani taba yeñwi yekona kululuta tuto ya butokwa ka za bukombwa bwaluna. Ki taba mañi? Jehova ubulela kuli batu babasi ba masika a 12 a Malivi nebaka sebeleza mwa libaka zepeli: mwa lapa la tempele ni mwa mafulisezo  a muleneñi. Ki misebezi mañi yene bakaeza mwa libaka zeo? Mwa lapa la tempele, batu ba masika kaufela ‘bataha kuto lapela’ ka kufa matabelo ku Jehova. (Ezek. 46:9, 24) Kono haili mwa mafulisezo a muleneñi mona, batu ba masika kaufela bataha kuto tusa mwa musebezi wa kulima. Lukona kuitutañi kwa babeleki bao?

16 Kacenu, buñata bobutuna bwa batu banani tohonolo ya kueza misebezi yeswana ni yene baeza batu ba mwa pono ya Ezekiele. Balapela Jehova “mwa tempele yahaeka kufa matabelo a milumbeko. (Sin. 7:9-15) Bafa matabelo ao ka kukutaza taba yende ni kualaba habali kwa mikopano ya Sikreste. Ka kueza cwalo, babonisa kuli kulapela Mulimu ki yona nto ya butokwa hahulu mwa bupilo bwabona. (1 Makol. 16:29) Kuzwa fo, batanga ba Mulimu babañata batusa kopano ya Mulimu mwa linzila zeñata. Ka mutala, batusa mwa musebezi wa kuyaha ni kubabalela Mandu A Mubuso ni mitai, mi hape batusa mwa misebezi yemiñwi yemiñata yeezwa mwa kopano ya Jehova. Babañwi batusa mwa misebezi yeo ka kufa linubu. Ka mubulelelo omuñwi, baeza musebezi wa kulima, ‘kuli Mulimu akanyiswe ka ona.’ (1 Makor. 10:31)  Baeza musebezi wo ka tukufalelo ni ka tabo kakuli baziba kuli Jehova “utabiswa ki matabelo acwalo.” (Maheb. 13:16) Kana mwaeza momukonela kaufela kutusa mwa misebezi yeo?

Lukona kuitutañi ku zanaabulezi Ezekiele ka za misebezi yeeziwa mwa muleneñi ni yeeziwa bukaufi ni minyako ya muleneñi? (Mubone Paragilafu 14 kuisa 16)

“Kunani Mahalimu Amanca ni Lifasi Lelinca Zelulibelezi”

17. (a) Pono ya Ezekiele ikatalelezwa cwañi ka nzila yetuna kwapili? (b) Ki bo mañi babaka tusiwa ki zamaiso yeswana sina muleneñi ka nako ya Puso ya Kreste ya lilimo ze 1,000?

17 Kana lukaiponela bupolofita bwa Ezekiele bobubulela za sibaka sa nubu habuka talelezwa ka nzila yetuna kwapili? Eni! Munyakisise taba ye: Ezekiele naaboni kuli sibaka sene sibizwa kuli “nubu yekenile” nesili fahalaa naha. (Ezek. 48:10) Ka nzila yeswana, hamulaho wa Armagedoni, Jehova ukaba ni luna kusina taba ni kolupila. (Sin. 21:3) Ka nako ya Puso ya Kreste ya Lilimo ze 1,000, zamaiso yeswana sina muleneñi, ili kutalusa batu ba fa lifasi babaka ketiwa kuli bababalele batu ba Mulimu, bakaetelela batu kaufela babaka pila mwa “lifasi lelinca,” ili batu babalukile.—2 Pit. 3:13.

18. (a) Ki kabakalañi halukona kukolwa kuli baba mwa zamaiso yeswana sina muleneñi bakazwelapili kuetelela batu ka kuya ka mwatokwela Mulimu? (b) Libizo la muleneñi lilutusa kuba ni buikolwiso mañi?

18 Ki kabakalañi halukona kukolwa kuli batu baba mwa zamaiso yeswana sina muleneñi bakazwelapili kuetelela batu ka kuya ka mwatokwela Mulimu? Libaka ki la kuli Linzwi la Mulimu libulela kuli muleneñi wa fa lifasi wo, onani minyako ye 12, ueza lika inge mouezeza muleneñi wa kwa lihalimu onani minyako ye 12 ili Jerusalema Yomunca, ona muleneñi oswaniseza ba 144,000 babakabusa ni Kreste. (Sin. 21:2, 12, 21-27) Taba yeo ibonisa kuli baba mwa zamaiso ya fa lifasi yeo, bakaeza lika ka kulumelelana ni likatulo zekaeziwa ki Mubuso wa Mulimu mwa lihalimu. Libizo la muleneñi wo la “Jehova U Mwateñi,” likolwisa mañi ni mañi waluna kuli lukazwelapili kulapela Mulimu ka nzila yelukile kuya kuile mwa Paradaisi. Kaniti luli, lukato ikola lika zende hahulu kwapili!