Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 14

“Wo ki Ona Mulao wa Tempele”

“Wo ki Ona Mulao wa Tempele”

EZEKIELE 43:12

ZEKANYAKISISWA: Zene baitutile batu mwa linako za Ezekiele kwa pono ya tempele ni zelukona kuituta kacenu

1, 2. (a) Neluitutileñi kwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele mwa kauhanyo yefelile? (b) Lukanyakisisa lipuzo mañi zepeli mwa kauhanyo ye?

EZEKIELE mwa pono naasika bona tempele yetuna ya kwa moya yanaatilo bulela Paulusi hamulaho wa lilimo zeñata-ñata. Neluitutile taba yeo mwa kauhanyo yefelile. Hape neluitutile kuli pono yeo neilukiselizwe kuluta batu ba Mulimu libaka hakuli kwa butokwa kulatelela likuka za Mulimu habanze bamulapela. Batu hane bakalatelela likuka zeo, nebaka ba ni bulikani bobunde ni Jehova hape. Kacwalo, lwakona kuutwisisa libaka mwa timana iliñwi, Jehova hanaabulezi habeli taba ya butokwa yelatelela: “Wo ki ona mulao wa tempele.”—Mubale Ezekiele 43:12.

2 Halunyakisiseñi lipuzo zeñwi zepeli. Puzo yapili: Ki lituto mañi mwendi zene baitutile Majuda ba mwa linako za Ezekiele ka za likuka za Jehova zebaswanela kulatelela batu babamulapela? Kalabo kwa puzo yeo ikatahisa kuli lubuze puzo yabubeli yeli: Pono yeo ilutusa cwañi mwa mazazi a mafelelezo a, molukopana ni miinelo yetaata?

 Batu ba Mwa Linako za Kwaikale Nebaitutileñi Kwa Pono ya Tempele?

3. Lilundu lelitelele lelibulezwi mwa pono mwendi nelisusuelize cwañi batu kuikutwa kuswaba kabakala likezo zabona zemaswe?

3 Kuli lualabe puzo yeo, halunyakisiseñi likalulo zeñwi za tempele ya mwa pono. Lilundu lelitelele. Mwendi batu nebanahanile kuli zanaaboni Ezekiele mwa pono neliswana ni zanaapolofitile Isaya ka za kukutiswa sinca kwa lika. (Isa. 2:2) Kono taba ya mwa pono ya kuli ndu ya Jehova neiinzi fa lilundu lelitelele hahulu neibalutileñi? Neibalutile kuli batu babalapela Jehova baswanela kulatelela likuka zahae zepahami hahulu. Mi basweli balatelela likuka zeo luli kakuli yatahisa cwalo ki Mulimu “yapahami kufita milimu yemiñwi kaufela.” (Samu 97:9) Kono batu nebasa lapeli Jehova ka nzila yelukile. Ka lilimo zeñata, nebakuta-kutezi kufoseza Jehova, nebamufulalezi, mi nebaeza lika zemaswe. Taba ya mwa pono yenebonisa ndu ya Mulimu ye fa lilundu lelitelele, ili kubeiwa foiswanela ni kutahisa kanya ku Jehova, neitahisize kuli batu ba lipilu zende baikutwe kuswaba kabakala likezo zabona zemaswe.

4, 5. Batu banaabulela ku bona Ezekiele nebaitutileñi ka za minyako yemitelele ya tempele?

4 Minyako yemitelele. Kwa makalelo a pono, Ezekiele naaboni lingeloi lene limuzamaisa inze limishala minyako. Minyako yeo neieza limita zebato ba ze 30 mwa butelele bwa kuya mwahalimu! (Ezek. 40:14) Fa minyako yeo, nekunani mandu a balibeleli. Minyako yemitelele ni mandu a balibeleli anaali fa minyako yeo nelitusize batu kulemuhañi? Jehova naabulelezi Ezekiele kuli: “Utokomele makenelo a tempele.” Libaka? Kakuli sicaba nesitisanga batu “babasika isa lipilu zabona ni nama yabona kwa mupato” mwa ndu ya Mulimu yekenile ya kulapelela. Ki butata bufi bone bubile teñi kabakala kutisanga batu babacwalo? Jehova naabulezi kuli batu bao ‘nebasilafaza tempele yahae.’—Ezek. 44:5, 7.

5 Batu bane ‘basika isa nama yabona kwa mupato’ nebapalezwi kulatelela taelo yeikutwahalela hande ili yenefilwe ki Mulimu mwa linako za Abrahama. (Gen. 17:9, 10; Liv. 12:1-3) Kono batu bane banani hahulu butata neli bane ‘basika isa lipilu zabona kwa mupato.’ Nebatatafalize lipilu zabona ka kukwenuhela Jehova, mi nebahanile kuetelelwa ki yena. Batu babacwalo nebasa swaneli kulumelezwa kukena mwa ndu ya Jehova yekenile ya kulapelela! Jehova utoile buipi, kono batu bahae nebazwezipili kubonisa buipi mwa ndu yahae. Minyako yemitelele ni mandu a balibeleli zanaaboni Ezekiele mwa pono nelilutile batu kuli Jehova naakafelisa mikwa yemaswe yeo. Batu bane bakakena mwa ndu ya Mulimu nebaswanela kumamela likuka zepahami. Jehova naakatabiswa feela ki bona hane bakalatelela likuka zeo.

6, 7. (a) Jehova uitusisa cwañi limota lelipotoloha sibaka sa tempele kutaluseza batu bahae lushango loluñwi? (b) Batu ba Jehova nebaezangañi kwa ndu yahae? (Mubone litaluso ze kwatasi.)

6 Limota lelipotoloha tempele. Kalulo yeñwi ya tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono neli limota lene lipotoloha tempele kaufela. Ezekiele naabulezi kuli lineku ni lineku la limota leo nelilikana  ni butelele bwa mataka a 500, kamba limita ze 1,555, ibato ba 1.6 kilomita! (Ezek. 42:15-20) Kono miyaho ya tempele ni malapa ayona naaeza liñokolwa ze 500 mwa maneku kaufela ayona amane, kamba limita ze 259, kwa lineku ni lineku. Kacwalo, nekunani sibaka sesituna fone kusina zene yahilwe fateñi sene sili mwahalaa tempele ni limota la kwande. * Sibaka seo neli sañi?

7 Jehova naabulezi kuli: “Cwale batuhele kusasepahala kwabona mi balatele litupu za malena babona kwahule ni na, mi nikaina mwahalaa bona kuya kuile.” (Ezek. 43:9) Kubonahala kuli “litupu za malena babona” neliyemela milimu ya maswaniso. Kacwalo, ka kuitusisa sibaka sesituna sene siinzi mukungulu sanaaboni Ezekiele mwa pono ya tempele, kuswana feela inge kuli Jehova naabulela kuli: “Muise kwahule lika kaufela zemasila. Musike mwalisuteleza bukaufi.” Hane bakazwelapili kulapela Jehova ka nzila yelukile, naakabafuyaula ka kuba mwahalaa bona.

8, 9. Batu mwendi nebaitutileñi kwa kelezo yanaafile Jehova kwa batu bane banani buikalabelo?

8 Kelezo yefiwa kwa baana babanani buikalabelo. Ka lilato, Jehova hape naafile kelezo kwa baana bane banani buikalabelo bobutuna. Naasikuluzi Malivi bane bamufoselize ili bane balapezi milimu ya maswaniso hape, mi naababalize bana ba Zadoki, “bane baezize sebelezo mwa sibaka [sahae] sesikenile, Maisilaele hane bakeluhile.” Naatuzi Malivi ni kushemuba bana ba Zadoki ka kuya ka likezo zabona. (Ezek. 44:10, 12-16) Manduna ba Isilaele ni bona nebasikuluzwi.—Ezek. 45:9.

9 Kacwalo, Jehova naabonisize kuli batu babanani buikalabelo kamba maata nebaka ikalabela ku yena ka mone baitusiseza maata abona. Ni bona nebaswanela kufiwa kelezo ni kusikululwa. Batu bao mane nebaswanela kutomela babañwi mutala ka kulatelela likuka za Jehova!

10, 11. Ki bupaki mañi bobubonisa kuli bahapiwa babañwi bane bakutile kuzwa mwa buhapiwa nebaitutile lituto kwa pono ya Ezekiele?

10 Kana bahapiwa bane bakutile nebasebelisize zene baitutile mwa pono ya Ezekiele? Halukoni kuziba luli mubonelo one babile ni ona baana ni basali babasepahala bao ka za pono yemakaza yeo. Nihakulicwalo, Linzwi la Mulimu lilubulelela litaba zeñata ka za lika zene baezize bahapiwa bane bakutile bao ni mubonelo one batilo ba ni ona ka za kulapela Jehova ka nzila yelukile. Kana nebasebelisize likuka za mwa pono ya Ezekiele? Nebalikile kusebelisa likuka zeo, sihulu hababapanyiwa ku bo kuku wabona bane bapilile pili basika ya kale mwa buhapiwa bwa kwa Babilona.

11 Baana babasepahala babacwale ka mupolofita Hagai ni mupolofita Zakaria, muprisita Ezira yena mukopisi ni mubusisi Nehemia, kaufelaa bona nebabelekile ka taata kuluta batu likuka zeswana ni zefumaneha mwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele. (Ezira 5:1, 2) Nebalutile batu kuli kulapela Jehova ka nzila yelukile ki kwa butokwa hahulu kufita kundongwama sifumu ni lika  za ka butu. (Hag. 1:3, 4) Nebazwezipili kutusa batu kulemuha kuli baswanela kukuteka likuka za Jehova habanze bamulapela. Ka mutala, Ezira ni Nehemia nebaelelize batu kuli baikauhanye kwa basali babona ba macaba asili ili bane bafokolisa batu kwa moya. (Mubale Ezira 10:10, 11; Neh. 13:23-27, 30) Kucwañi ka za milimu ya maswaniso yene balapelanga? Kubonahala kuli hamulaho wa buhapiwa, sicaba nesikalile kutoya sibi seo sa kulapela milimu ya maswaniso, ili sibi sene baezize ka nako yetelele. Kucwañi ka za baprisita ni manduna? Sina mone iboniselize pono ya Ezekiele, ni bona nebafilwe kelezo ki Jehova. (Neh. 13:22, 28) Mi buñata bwabona nebaamuhezi kelezo yeo.—Ezira 10:7-9, 12-14; Neh. 9:1-3, 38.

Nehemia naalutile batu kulapela Jehova ka nzila yelukile inze asebelisana ni bona (Mubone Paragilafu 11)

12. Jehova naafuyauzi cwañi bahapiwa hase bakutile?

12 Jehova naafuyauzi batu bahae kabakala kuli nebautwile kelezo yahae. Batu nebabile ni silikani sesinde ni Jehova, nebabile ni mibili yeiketile, mi nebapila mwa kozo, ili nto yene basina ka nako yetelele. (Ezira 6:19-22; Neh. 8:9-12; 12:27-30, 43) Ki kabakalañi hane baikola lika zeo? Kakuli batu nese bakalile kulatelela likuka za Jehova zelukile zebonisa mobaswanela kumulapelela. Batu ba lipilu zende nebaitutile lituto kwa pono ya tempele. Ka bukuswani, lukona kubulela kuli pono ya Ezekiele ya tempele neitusize bahapiwa mwa linzila zepeli zetuna. (1) Nebaitutile lituto za butokwa ka za likuka zebaswanela kulatelela habanze balapela Jehova,  ni mobaswanela kuezeza cwalo. (2) Pono yeo neibafile sepo ya kuli lika zene polofitilwe, nelika talelezwa. Pono yeo neibonisize kuli batu nebaka lapela Jehova hape ka nzila yelukile, mi hape neibonisize mo Jehova naakaba fuyaulela hane bakazwelapili kumulapela hape ka nzila yelukile. Kono kana pono yeo yatalelezwa mwa linako zaluna?

Zeluituta Kwa Pono ya Ezekiele Kacenu

13, 14. (a) Luziba cwañi kuli litaba za mwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele nelikatalelezwa mwa linako zaluna? (b) Pono yanaaboni Ezekiele ilutusa mwa linzila lifi zepeli kacenu? (Mubone ni mbokisi 13A yeli, “Lituto Zeshutana Zeluituta Kwa Litempele Zeshutana.”)

13 Kana lwalumela kuli pono ya tempele yanaaboni Ezekiele yalutusa ni luna kacenu? Eni! Muhupule moiswanela taba ye mwa pono yanaaboni Ezekiele yebulela za ndu ya Mulimu yekenile, ye fa “lilundu lelitelele hahulu,” ni bupolofita bwa Isaya bobubulela za “lilundu la ndu ya Jehova,” lene “likatomwa ka kutiya fahalimwaa malundu.” Isaya ulubulelela kuli bupolofita bwahae nebuka talelezwa “kwa mafelelezo a mazazi,” kamba “mwa mazazi a maungulelo.” (Ezek. 40:2; Isa. 2:2-4; litaluso ze kwatasi; mubone ni Mika 4:1-4.) Bupolofita bo, nebukalile kutalelezwa mwa mazazi a mafelelezo kuzwa feela ka silimo sa 1919, ili fo batu nebakalile kulapela Jehova hape ka nzila yelukile, ka mubulelelo omuñwi, kuswana feela inge kuli bulapeli bwabona nebutomilwe fa lilundu lelitelele hahulu. *

14 Kusina kukakanya, pono ya Ezekiele yebulela za kulapela Jehova ka nzila yelukile, yalutusa ni luna kacenu. Sina feela mone ituselize bahapiwa ba mwa linako za Ezekiele, pono yeo yalutusa ni luna mwa linzila zepeli. (1) Iluluta lituto za butokwa zebonisa moluswanela kulatelelela likuka za Jehova halunze lumulapela. (2) Pono yeo ilutusa kuba ni buikolwiso bwa kuli bupolofita bwa kuli batu nebaka lapela Jehova hape ka nzila yelukile ni kuli Jehova naakaba fuyaula, bukatalelezwa ka kutala.

Likuka za Mwa Kulapelela Jehova Kacenu

15. Luswanela kuhupulangañi halunze luituta lituto kwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele?

15 Halunyakisiseñi likalulo lisikai zefumaneha mwa pono ya Ezekiele. Muunge kuli muzamaya ni Ezekiele hanze apotiswa mwa tempele yemakaza yeo. Muhupule kuli tempele yeo, haki tempele yetuna ya kwa moya, kono ilutusa feela kuituta lituto za butokwa zeluswanela kusebelisa halunze lulapela Jehova kacenu. Ki lituto mañi zeluituta kwa tempele yeo?

16. Luitutañi kwa kumishaliwa kwa tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 148.)

16 Libaka hakubulezwi litaba zeñata ka za kumishala. Ezekiele hanze abuha zeezahala, lingeloi la sibupeho sa kopa limishala tempele, kubeya cwalo ni mamota, minyako, mandu a balibeleli, malapa, ni aletare. Kukona kumibela taata kuutwisisa hande litaba zeo. (Ezek. 40:1–42:20; 43:13, 14) Kono kunani lisupo za butokwa zelukona kuituta kwa litaba zeo. Jehova ubonisa libaka hakuli kwa butokwa kulatelela likuka zahae. Ki yena yatomile likuka zeo isiñi  batu. Batu bababulela kuli Mulimu haana taba ni mobamulapelela batu, habazibi zebabulela. Kuzwa fo, ka kumishala tempele kaufela, Jehova ulukolwisa kuli batu bakamulapela hape ka nzila yelukile, ili ka kutala. Lisepiso za Mulimu likatalelezwa sina feela mone imishalezwi tempele ka kunepahala. Kacwalo, Ezekiele ulukolwisa kuli taba ya kuli batu bakalapela Jehova hape ka nzila yelukile, ki ya niti!

Kumishala tempele ka kunepahala kumilutañi? (Mubone Paragilafu 16)

17. Butelele bwa limota lene lipotoloha tempele buluhupulisañi kacenu?

17 Limota lelipotoloha tempele. Sina molunyakisiselize, Ezekiele mwa pono naaboni limota lelipotoloha sibaka sa tempele kaufela. Limota leo nelihupulisanga batu ba Mulimu kuli nebasa swaneli kueza nto ifi kamba ifi yemaswe habanze bamulapela, ilikuli basike basilafaza ndu ya Mulimu. (Mubale Ezekiele 43:7-9.) Ni luna lutokwa kulatelela kelezo yeswana kacenu! Batu ba Mulimu hase balukuluzwi mwa buhapiwa bwa Babilona Yomutuna, ili bone buungile nako yetelele, Kreste naaketile mutanga yasepahala yanani kutwisiso ka silimo sa 1919. Sihulu kuzwa feela ka silimo seo, batu ba Mulimu nebaezize ka mone bakonela kaufela kuhana lituto za buhata ni likezo zeama kulapela milimu ya maswaniso zesi za Sikreste. Luambuka kueza lika zemaswe halunze lusebeleza Jehova ka nzila yelukile. Kuzwa fo, haluezezangi lipisinisi mwa Mandu A Mubuso aluna, ili kuambuka litaba zecwalo ka nako yelulapela Jehova.—Mare. 11:15, 16.

18, 19. (a) Luitutañi kwa minyako yemitelele ya mwa pono ya tempele? (b) Luswanela kueza cwañi batu habakeshebisa likuka za Jehova zepahami? Mufe mutala.

18 Minyako yemitelele. Luitutañi halunyakisisa minyako yemitelele yanaaboni Ezekiele mwa pono? Minyako yeo neilutile Majuda bane bahapilwe kuli Jehova unani likuka zepahami hahulu. Haiba Majuda nebatusizwe ki taba ya minyako, uzibe ni luna lwakona kuituta sesiñwi. Lulapela Jehova mwa tempele yahae ya kwa moya. Ka niti, haiba lubata kuba ni muzamao omunde otabisa Jehova, uzibe lutokwa kuambuka buipi. (Maro. 12:9; 1 Pit. 1:14, 15) Mwa mazazi a mafelelezo a, Jehova uzwezipili kuetelela batu bahae kuli balatelele likuka zahae za muzamao ka tokomelo. * Ka mutala, batu babasa bakelangi libi zabona, bazwisiwangwa mwa puteho. (1 Makor. 5:11-13) Haili mandu a balibeleli a fa minyako, aluhupulisa kuli Jehova kacenu ushemuba mutu kaufela yamulapela ka nzila yelukile. Ka mutala, muzwale kamba kaizeli yanani muzamao omaswe, wakona kutahanga kwa mikopano kono haakoni kushemubiwa ki Jehova kufitela atuhela mizamao yahae yemaswe ni kueza zalata Mulimu. (Jak. 4:8) Ka niti luli, Jehova ubata kuli lumulapele ka nzila yelukile niha lupila mwa lifasi mokutezi batu babanani mizamao yemaswe!

19 Bibele neipolofitile kuli lifasi le nelika totobela hahulu pili lisika fela kale. Lubala kuli: “Batu babamaswe ni baipumisi bakatotobela mwa bumaswe bwabona, bakeluse batu mi ni bona bakakeluswa.”  (2 Tim. 3:13) Batu babañata kacenu basweli bakeluswa, mi nto yeo itahisa kuli banahane kuli likuka za Jehova halifi batu tukuluho, ki zakale hahulu, kamba lifosahalile feela. Kana ni mina mukakeluswa? Ka mutala, haiba mutu yomuñwi alika kumikolwisa kuli likuka za Mulimu zehanisa kalombe lifosahalile, kana mukalumela? Kamba kana mukalumela zabulela Jehova Mulimu, ili yo Linzwi lahae libulela kuli batu babaeza lika zecwalo ‘baeza zeswabisa’? Mulimu ululemusa kuli luswanela kuambuka muzamao omaswe. (Maro. 1:24-27, 32) Halukopana ni miinelo yecwalo, luswanela kuhupula pono ya tempele yanaaboni Ezekiele yebulela za minyako yemitelele, ili yeluhupulisa kuli likuka za Jehova zelukile likazwelapili kuba zepahami, mi haana kulicinca ka libaka feela la kuli bumaswe buekezehile hahulu fa lifasi. Kana lwalumelelana ni Ndataa luna wa kwa lihalimu ni kuyemela lika zelukile?

Lufa “sitabelo sa milumbeko” halulapela Mulimu ka nzila yelukile

20. Ki lika mañi zesusueza “buñata bobutuna bwa batu” zanaaboni Ezekiele mwa pono?

20 Malapa. Ezekiele hanaaboni sibaka sesituna sene sili mwa lapa la kwande la tempele, kubonahala kuli naatabile hahulu ka kunahana kuli balapeli ba Jehova babañata nebakona kukubukana fa sibaka seo inze batabile. Bakreste kacenu balapelela mwa sibaka sesikenile hahulu. “Buñata bobutuna bwa batu” bwa balapeli baba mwa lapa la kwande la tempele ya kwa moya ya Jehova, basusuezwa ki zanaaboni Ezekiele mwa pono. (Sin. 7:9, 10, 14, 15) Ezekiele naaboni kuli mwa malapa a kwande ao, nekunani libaka za  macelo mone bacelanga balapeli matabelo a kuikabela ane batisanga. (Ezek. 40:17) Nekuswana feela inge kuli nebacanga sico ni Jehova Mulimu, ili nto yebonisa silikani sesinde sene baikola ni yena! Kacenu halufangi matabelo inge mone baezezanga Majuda ka kulatelela Mulao wa Mushe. Kono lufa “sitabelo sa milumbeko” halulapela Jehova ka nzila yelukile, inge cwalo ka kualaba haluli kwa mikopano, ni kubonisa tumelo yaluna ka kukutaza ku babañwi. (Maheb. 13:15) Jehova hape ulutiisa ka kulufa lico za kwa moya. Kona libaka haluikutwa inge mone baikutwezi bana ba Kora bane baopelezi Jehova kuli: “Kuina lizazi lililiñwi mwa malapa ahao ki kokunde kufita kuina mazazi a 1,000 kusili!”—Samu 84:10.

21. Bakreste babatozizwe bakona kuitutañi kwa taba ya baprisita yanaaboni Ezekiele mwa pono?

21 Buprisita. Ezekiele naaboni kuli minyako yene bakenelanga ku yona baprisita ni Malivi kuli bakene mwa lapa la mwahali, neiswana ni minyako yene baitusisanga batu bane basazwi mwa lusika lwa baprisita kuli bakene mwa lapa la kwande. Taba yeo neihupulisanga batu ba lusika lwa baprisita kuli nebaswanela kulatelela likuka za Jehova hane banze bamulapela. Kacenu bo? Kacenu hakuna lusika lwa baprisita mwahalaa batu ba Mulimu, kono Bakreste babatozizwe babulelelwa kuli: “Mu ‘lusika loluketilwe, mu buprisita bwa silena.’” (1 Pit. 2:9) Baprisita ba mwa Isilaele wa kwaikale, nebalapelelanga mwa lapa lisili. Kacenu, Bakreste babatozizwe habasika kauhanyiwa kwa balapeli babañwi, kono baikola silikani sesinde ni Jehova ka kuba bana bahae babaañuzwi. (Magal. 4:4-6) Babatozizwe hape bakona kutusiwa ki zanaaboni Ezekiele mwa pono. Ka mutala, baziba kuli baprisita nebafiwangwa kelezo ni kusikululwa. Bakreste kaufela baswanela kuhupulanga kuli lu mwa “mutapi ulimuñwi,” oetelelwa ki “mulisana alimuñwi.”—Mubale Joani 10:16.

22, 23. (a) Baana-bahulu bakona kuitutañi kwa mutala wa nduna yatalusizwe mwa pono ya Ezekiele? (b) Ki lika mañi mwendi zekaezahala kwapili?

22 Nduna. Mwa pono ya Ezekiele, nduna ubonisizwe kuli ki mutu wa butokwa. Hayo mwa lusika lwa baprisita, mi ku bane basebelezanga kwa tempele, naaipeyanga kwatasaa baprisita. Nihakulicwalo, nduna naaetelelanga batu ni kubatusa habatisa matabelo. (Ezek. 44:2, 3; 45:16, 17; 46:2) Kacwalo, nduna ukona kubapanywa kwa Bakreste babanani buikalabelo mwa puteho kacenu. Baana-bahulu, kubeya cwalo ni baokameli ba maeto, baswanela kuutwa mutanga yasepahala. (Maheb. 13:17) Baana-bahulu basebeza ka taata kutusa batu ba Mulimu kufa matabelo a milumbeko kwa mikopano ya Sikreste ni mwa bukombwa. (Maef. 4:11, 12) Baana-bahulu bakona kuituta sesiñwi ka mo Jehova naanyazelize manduna ba Isilaele bane baitusisize maswe maata abona. (Ezek. 45:9) Ka nzila yeswana, baana-bahulu ni bona habaswaneli kunahana kuli bona habakoni kufiwa kelezo kamba kusikululwa. Mane baitebuha hahulu kusikululwa ki Jehova ilikuli bapete hande musebezi wabona ka kuba balisana ni baokameli.—Mubale 1 Pitrosi 5:1-3.

 23 Mwa Paradaisi yetaha ya fa lifasi, Jehova ukabona teñi kuli kunani baokameli babanani buikoneli ni lilato. Ka mubulelelo omuñwi, baana-bahulu babañata kacenu, basweli kulutiwa mobaka yo petela hande musebezi wabona wa bulisana mwa Paradaisi. (Samu 45:16) Ka niti, kwatabisa luli kunahana mobaka yo lutuseza baana babacwalo mwa lifasi lelinca. Mwendi lukautwisisa hande pono ya Ezekiele, inge cwalo litaba zeñwi za bupolofita bwa kukutiswa sinca kwa lika, ka nako yeswanela yatomile Jehova. Mwendi litaba zeñwi za bupolofita bo, likatalelezwa kwapili ka nzila yelusakoni kuutwisisa cwale. Ka nako ya cwale, lutokwa feela kulibelela.

Minyako yemitelele ni malapa lilulutañi ka za kulapela Jehova? (Mubone Paragilafu 18 kuisa 21)

Jehova Ufuyaula Batu Babamulapela Ka Nzila Yelukile

24, 25. Pono ya Ezekiele ibonisa cwañi limbuyoti za Jehova kwa batu bahae hane bakamulapela ka nzila yelukile?

24 Halufezeñi ka kunyakisisa kezahalo yetuna yabona Ezekiele mwa pono. Jehova utaha kwa tempele yeo ya mwa pono mi usepisa batu bahae kuli ukazwelapili kuba mwahalaa bona ibile feela bazwelapili kulatelela likuka zahae habanze bamulapela. (Ezek. 43:4-9) Kuba teñi kwa Jehova mwahalaa batu bahae kubatusa cwañi ni naha yabona kaufela?

25 Pono yeo ibulela za limbuyoti zezwa ku Mulimu ka kuitusisa lika zepeli za swanisezo: (1) Nuka ibubisa mezi kuzwa kwa sibaka sesikenile sa tempele, ili kutahisa kutulo yende mwa naha; ni (2) naha ialuzwi hande, ili mwa likalulo zelikanelela, mi tempele ni sibaka sayona liinezi fahali. Luswanela kuutwisisa cwañi litaba zeo kacenu? Lupila mwa nako yeo Jehova atatubile ni kutabiswa ki tempele yetuna ya kwa moya, ili nzila yelumulapela ka yona. (Mala. 3:1-4) Mwa Kauhanyo 19 kuisa 21 ya buka ye, lukanyakisisa lika zepeli za swanisezo za mwa pono ya Ezekiele.

^ para. 6 Jehova naabonisize mone baezeza batu kwa ndu yahae yekenile hanaabulezi kuli: “Basilafaza libizo laka lelikenile ka likezo zabona zenyenyisa zene baezize, ka kubeya munyako wabona mabapa ni munyako waka ni kubeya musumo wa kwa munyako wabona kwatuko ni musumo wa kwa munyako waka, inze basiile feela limota mwahalaa bona ni na.” (Ezek. 43:8) Mwa Jerusalema wa kwaikale, nekunani limota lene liinzi mwahalaa tempele ya Jehova ni mandu mone kupila batu. Batu hane batuhezi kulatelela likuka za Jehova zelukile, nebalapezi milimu ya maswaniso ni kutisa lika zemasila mwa ndu ya Jehova. Jehova naasike atuhelela muinelo wo kuzwelapili!

^ para. 13 Pono ya tempele yanaaboni Ezekiele, yaswalisana ni bupolofita bobuñwi bobubulela za kukutiswa sinca kwa lika bobutalelezwa mwa mazazi a mafelelezo. Ka mutala, munyakisise mwaswalisanela Mañolo acwale ka Ezekiele 43:1-9 ni Malaki 3:1-5; Ezekiele 47:1-12 ni Joele 3:18.

^ para. 18 Tempele ya kwa moya neikalile kuba teñi ka 29 C.E. ili silimo sanaakolobelizwe Jesu ni kukalisa kusebeza sina Muprisita Yapahami. Nihakulicwalo, baapositola ba Jesu hase bashwile, batu nebatuhezi kulapela Mulimu ka nzila yelukile fa lifasi. Batu nebakalile kulapela Jehova hape ka nzila yelukile sihulu kuzwa feela ka silimo sa 1919.