Jehova Ulapelwa Hape ka Nzila Yelukile!

Mwa buka ya mwa Bibele ya Ezekiele, kunani bupolofita bobuñata bobubulela hahulu za kulapela Jehova hape ka nzila yelukile. Bupolofita bo, bukona kulutusa cwañi?

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Haike buka ye imituse kulemuha kuli Jehova ki yena feela yaswanelwa kulapelwa.

Kutalusa Likalulo Zetuna za Mwa Buka Ye

Mwa tumbokisi ni chati yebonisa linako kunani litaba zeñwi zekona kulutusa kuutwisisa hande lika.

KAUHANYO 1

“Ki Jehova Mulimu Wahao Yeulukela Kulapela”

Ka kutahisa kuli Adama ni Eva bakwenuhele Mulimu mwa simu ya Edeni, Satani naalwanisize tukelo ya Jehova Mulimu ya kubusa, mi naakalisize kulwanisa taba ya kuli Jehova alapelwe hape ka nzila yelukile.

KAUHANYO 2

“Mulimu Naatabisizwe ki Limpo” Zabona

Mutala one balutomezi baana bane basepahala ulubonisa kuli lutokwa kueza lika zetuna zeene kuli lusebeleze Jehova ka nzila yemutabisa.

KAUHANYO 3

“Nakala Kubona Lipono Zezwa ku Mulimu”

Pono yabona Ezekiele yamukomokisa hahulu. Zanaaboni litusa hahulu batanga ba Mulimu babasepahala kacenu.

KAUHANYO 4

Libupiwa Zepila Zenani Lipata Zeene” Liyemelañi?

Jehova naabonisize Ezekiele lipono kuli alutuse kuutwisisa lika zesabonwi zene lusike lwautwisisa.

KAUHANYO 5

‘Bona Lika Zemaswe Zenyenyisa, Zebaeza’

Ezekiele ubona likalulo zeene zekomokisa zebonisa sicaba sesisa lapeli Mulimu mwatokwela.

KAUHANYO 6

“Cwale Mafelelezo Atile Fahalimwaa Hao”

Likezo za Ezekiele za bupolofita nelibonisa kezahalo yeneka bonisa bunyemi bwa Jehova Mulimu fahalimwaa Jerusalema.

KAUHANYO 7

Macaba ‘Akaziba Kuli ki na Jehova’

Macaba anaasinyize libizo la Jehova ni kunyandisa kamba kukukueza batu bahae kueza lika zemaswe naaka kena mwa butata kabakala likezo zaona. Luitutañi kwa Maisilaele ka mone basebelisanezi ni macaba anaali bukaufi ni bona?

KAUHANYO 8

“Nikalifa Mulisana Alimuñwi”

Ka kuitusisa moya okenile, Mulimu ususumeza Ezekiele kuñola bupolofita bobubulela za Mesia, yena Mulena yakabusa kwapili ni Mulisana yakatusa batu kulapela Jehova hape ka nzila yelukile kuya kuile, ni yakababalela lingu za Jehova.

KAUHAUNYO 9

“Nika Bafa Pilu Yeswalisani”

Kana bupolofita bone bufilwe kwa Majuda babasepahala bane bahapilwe bwakona kulutusa kacenu?

KAUHANYO 10

“Mukapila Hape”

Ezekiele ubona pono ya musindi otezi masapo aomile aakutela kwa bupilo. Pono yeo italusañi?

KAUHANYO 11

“Nikuketile Kuba Mulibeleli”

Ki buikalabelo mañi bwanani bona mulibeleli yo? Ki temuso mañi yashaela mulibeleli?

KAUHANYO 12

“Nika Baeza Sicaba Silisiñwi”

Jehova usepisa kuswalisanisa batu bahae.

KAUHANYO 13

‘Utaluse Tempele’

Tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono italusañi?

KAUHANYO 14

“Wo ki Ona Mulao wa Tempele”

Majuda bane bahapilwe nebaitutile lituto mañi za butokwa kwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele? Mi pono yeo ilutusa cwañi?

KAUHANYO 15

“Nikafelisa Buhule Bwahao”

Lukona kuitutañi ka mwataluselizwe mahule mwa buka ya Ezekiele ni Sinulo?

KAUHANYO 16

“Uswaye Liswayo fa Lipata”

Mone baswayezwi batu babasepahala ba mwa linako za Ezekiele kuli bapiliswe kwalutusa ni luna kacenu.

KAUHANYO 17

“Nakulwanisa, Wena Gogo”

Gogo wa kwa Magogo ki mañi, mi ki naha ifi yataseza?

KAUHANYO 18

“Mabifi Aka Amatuna Akatuka”

Gogo hakalwanisa batu ba Mulimu, ukahalifisa Jehova, ili nto yekatahisa kuli Mulimu asileleze batu bahae.

KAUHANYO 19

“Lika Kaufela Likapila Kai ni Kai Koibubela Nukana”

Pono ya nuka yebuba kuzwelela mwa tempele neitalelelizwe cwañi mwa linako za kwaikale, italelezwa cwañi mwa linako zaluna, mi ikatalelelezwa cwañi kwapili?

KAUHANYO 20

“Muabe Naha Sina Saanda”

Mwa pono, Mulimu naalaezi Ezekiele ni bahapiwa babañwi kuli baabe Naha ya Sepiso kwa masika a Isilaele.

KAUHANYO 21

“Muleneñi Ukabizwa Jehova U Mwateñi”

Lukona kuitutañi kwa pono yanaaboni Ezekiele ya muleneñi ni libizo la muleneñi wo lelinani taluso ya butokwa?

KAUHANYO 22

‘Mulapele Mulimu’

Hatiso ye ilukiselizwe kulutusa kuikatulela kulapela feela Jehova Mulimu anosi.

Moluutwisiseza Litaba Zeñwi Cwale

Ki kabakalañi kutwisiso yaluna ka za bupolofita bobubulezwi mwa buka ya Ezekiele haicincize?

MBOKISI 1A

Kulapela Kutalusañi?

Kulapela kukona kutalusañi? Kukoñomekilwe cwañi mwa buka ya Ezekiele? Kulapela Jehova ka nzila yelukile kuamañi?

LIPUZO ZA LUNDULULO 1B

Litaba ka za Buka ya Ezekiele

Buka ya Ezekiele yakona kualulwa ka kuya ka mone liezahalezi lika ni molitatamanela.

MBOKISI 2A

Kuutwisisa Bupolofita Bwa Ezekiele

Mwa buka ya Ezekiele kunani lipono, liswanisezo, linguli, ni lika zene baezize batu babañwi zeama bupolofita. Litaba zeo kaufela nelizwa ku Mulimu mi nelika ezahala kwapili.

MBOKISI 2B

Ezekiele​—Bupilo Bwahae ni Nako Yanaapila ku Yona

Nekunani bapolofita bane bapila mwa linako za Ezekiele. Nekuezahezi lika za butokwa mwa nako yanaapilile ku yona Ezekiele.

MBOKISI 3A

Musipili Omutelele wa Kuya Kwa Babilonia

Ki nzila ifi yeo mwendi bahapiwa nebafitile hane bazwa kwa Juda kuya kwa Babilona?

MBOKISI 4A

‘Nenitalima Libupiwa Zepila

Maswaniso amatuna a kucakula anaafumanehanga mwa naha ya Asiria ni Babilonia naashutana cwañi ni libupiwa zeene zanaaboni Ezekiele mwa pono?

MBOKISI 5A

“Mwanaa Mutu, Kana Wabona Lika Ze?”

Ezekiele ubona lika zenyinyisa zeene zeezahala mwa tempele ni mwa lapa layona.

MBOKISI 6A

“Beula Toho Yahao ni Milelu Yahao”

Ka kuetelelwa ki Mulimu, Ezekiele ueza lika zebonisa zene tuha liezahala mwa Jerusalema.

MBOKISI 7A

Macaba Anaali Bukaufi ni Jerusalema

Macaba amañata naabata kuzamaisa Juda ni linaha zeneli bukaufi.

MBOKISI 7B

Lipulelo Zeitusisizwe Hahulu Mwa Buka ya Ezekiele

Mwa buka ye ya bupolofita, kunani lipulelo zeñata zeitusisizwe hahulu.

MBOKISI 8A

Bupolofita bwa Mesia​—Kota ya Sidare Yende Hahulu

Nguli ya bupolofita yebulezwi kwa Ezekiele kauhanyo 17 italusañi?

MBOKISI 8B

Bupolofita Bobulaalu Bobubulela za Mesia

Ezekiele naapolofitile kuli kwapili, mueteleli wa batu ba Mulimu naakaba ni tukelo ya kubusa sina Mulena yazwa mwa lusika lwa Davida.

MBOKISI 9A

Jehova Watalelezanga Lisepiso Zahae​—Mwa Linako za Kwaikale

Mulimu naasusumelize Ezekiele kupolofita lisepiso zeketalizoho za kulukululwa ni kukutiswa sinca kwa lika.

MBOKISI 9B

Silimo sa 1919?

Ki kabakalañi halubulela kuli batu ba Mulimu nebalukuluzwi kwa butanga bwa Babilona Yomutuna ka silimo sa 1919?

MBOKISI 9C

Jehova Watalelezanga Lisepiso Zahae​—Mwa Linako Zaluna

Lisepiso zeñwi za Mulimu litalelelizwe cwañi mwa linzila zepeli?

MBOKISI 9D

Bupolofita Bwa Kuhapiwa ni Kukutiswa Sinca Kwa Lika

Bupolofita bobubulela za kuhapiwa kwa Majuda ki Babilona wa kwaikale nebutalelelizwe ka nzila yetuna muta puteho ya Sikreste neihapilwe ki Babilona Yomutuna.

MBOKISI 9E

“Linako za Kukutiswa Sinca Kwa Lika Kaufela”

Muapositola Pitrosi naasusumelizwe kupolofita ka za nako yende hahulu, ili yeneka kala ka nako yanaaka beiwa Kreste fa bulena kuisa kwa mafelelezo a puso yahae ya lilimo ze 1000.

MBOKISI 10A

Kulapela Jehova Hape ka​—Nzila Yelukile

Ki lika mañi zene tahisize kuli musebezi wa kukutaza uzwelepili mwa linako zaluna?

MBOKISI 10B

Bupolofita Bwa “Masapo Aomile” ni Bwa “Lipaki Zepeli”​—Buswalisana Cwañi?

Bupolofita bo, nebutalelelizwe cwañi mwa linako zaluna?

MBOKISI 10C

Kutusiwa Kuyema Hape ka Mahutu Aluna

Fokuñwi lukana lwaikutwa kuimezwa ki miinelo yetaata yelukopana ni yona mwa bupilo, mi kukona kulubela taata kuitiyela. Nihakulicwalo, lwakona kutiiswa ki pono ya masapo aomile anaapilile hape.

MBOKISI 11A

Balibeleli Babali Mitala Yeminde

Balibeleli ba niha nebanyandiswa, nebazwezipili kusepahala ku Jehova, mi nebafanga litemuso ni kushaela taba yende.

MBOKISI 12A

Kukopanyiwa Kwa Milamu Yemibeli

Milamu yeo neiyemela bo mañi mwa linako za kwaikale ni mwa linako zaluna?

MBOKISI 13A

Lituto Zeshutana Zeluituta Kwa Litempele Zeshutana

Tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono neishutanela cwañi kwahule ni taba yanaabulezi muapositola Paulusi ka za tempele ya kwa moya?

MBOKISI 14A

Zeluituta Kwa Tempele Yanaaboni Ezekiele Mwa Pono

Ki lituto mañi zemuituta kwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele zemukatabela kuitusisa hamunze musebeleza Jehova?

MBOKISI 15A

Mutu ni Munyanaa Hae ba Mahule

Mabizo anaaitusisize Jehova a Ohola ni Oholiba, alutusa kuutwisisa mwaikutwela Jehova ka za batu babaitusisa maswe libizo lahae lelikenile, ni babasa lateleli likuka zahae zebonisa mobaswanela kumulapelela.

MBOKISI 16B

Kutonga, Kulila, Kuswaya, ni Kutuba​—Lika Zeo Likaezahala Lili mi Ikaba ka Mukwa Ufi?

Pono yeñozwi kwa Ezekiele kauhanyo 9 ikatalelezwa mwa linako zaluna. Kuutwisisa molikaezahalela lika za mwa pono yeo kukalutusa kutiyela miinelo yetaata lifasi le halinze liya kwa kufela.

MBOKISI 18A

Jehova Ulemusa Batu ka za Ndwa Yetuna Yetaha

Mwa Bibele kunani bupolofita bobululemusa ka za ndwa yetuna ya Mulimu ya kuyundisa ka yona batu kaufela babamulwanisa.

MBOKISI 19A

Linuka Zefa Limbuyoti Zezwa ku Jehova

Bañoli ba Bibele babashutana-shutana baitusisize swanisezo yeswana kubonisa limbuyoti zezwa ku Jehova.

MBOKISI 19B

Mezi Ashulumuka Apilisa Aba Amañata Hahulu!

Nukana yebuba kuzwa kwa sibaka sesikenile sa Mulimu iswanisezañi?

MBOKISI 20A

Kuaba Naha

Pono yanaaboni Ezekiele ya kuaba naha neisusuelize Majuda bane bahapilwe mwa Babilona, mi hape yasusueza ni batanga ba Mulimu kacenu.

MBOKISI 21A

“Sibaka sa Nubu Semuka Siya”

Sibaka seo sesisiyelwa Mulimu sinani libaka lifi zeketalizoho? Mi mulelo wazona ki ufi?

MBOKISI 22A

Kulikiwa Lwa Mafelelezo

Ki limbuyoti mañi zebaka ikola batu babaka punyuha tiko ya mafelelezo?