Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 15

Muikole Musebezi Wamina

Muikole Musebezi Wamina

“Mutu kaufela uswanela . . . kuikola misebezi yahae kaufela yaeza ka taata.”—MUEKELESIA 3:13.

1-3. (a) Batu babañata baikutwanga cwañi ka za musebezi wabona? (b) Ki lipuzo mañi zelukanyakisisa mwa kauhanyo ye?

BATU mwa lifasi kaufela babelekanga ka taata kuli baipabalele ni kubabalela mabasi abona. Batu babañata habatabeli musebezi wabona mi babañwi bazina-zinanga kuya kwa musebezi ka zazi. Haiba kona momuikutwelanga cwalo, mukona kueza cwañi kuli muikole musebezi wamina? Mukona kutabela cwañi musebezi wamina?

2 Jehova ulubulelela kuli: “Mutu kaufela uswanela kuca ni kunwa ni kuikola misebezi yahae kaufela yaeza ka taata. Ki mpo yezwa ku Mulimu.” (Muekelesia 3:13) Jehova naalubupile ni takazo ya kubeleka. Ubata kuli lutabele lika zelueza.—Mubale Muekelesia 2:24; 5:18.

3 Ka mukwa ocwalo, ki nto mañi yekona kulutusa kuli luikole musebezi waluna? Bakreste baswanela kuambuka misebezi yecwañi? Lukona kueza cwañi kuli musebezi waluna usike wafilikanya sebelezo yaluna ku Jehova? Mi ki musebezi ufi wa butokwa hahulu oluswanela kueza?

BABELEKI BABABELI BABATUNA

4, 5. Ki ufi mubonelo wa Jehova ka za musebezi?

4 Jehova walata kusebeza. Genese 1:1 ibulela kuli: “Kwa simuluho, Mulimu naabupile mahalimu ni lifasi.”  Mulimu hasaafelize kubupa lifasi ni ze kulona kaufela, naabulezi kuli lika zanaabupile “nelilukile hahulu.” (Genese 1:31) Mubupi waluna naatabisizwe ki lika zanaabupile.—1 Timotea 1:11.

5 Jehova haasika tuhela kubeleka. Jesu naabulezi kuli: “Ndate uzwezipili kusebeza kufitela cwale.” (Joani 5:17) Nihaike kuli haluzibi lika kaufela zekomokisa zazwezipili kueza Jehova, lwaziba zeñwi zazona. Uzwezipili kuketa batu babaka busa ni Mwanaa hae, yena Jesu Kreste, kuli babe kalulo ya Mubuso wahae. (2 Makorinte 5:17) Jehova hape usweli kuetelela ni kubabalela batu. Ka musebezi wa kukutaza oezwa mwa lifasi kaufela, batu babañata bafitile fa kuziba Jehova mi banani sepo yakupila kuya kuile mwa Paradaisi fa lifasi.—Joani 6:44; Maroma 6:23.

6, 7. Jesu ki mubeleki yacwañi?

6 Ka kuswana ni Ndatahe, Jesu walata kusebeza. Pili asika taha kale fa lifasi, Jesu naali “mubeleki wa sikwala,” yanaaabani ni Mulimu mwa musebezi wakubupa lika kaufela mwa lihalimu ni mwa lifasi. (Liproverbia 8:22-31; Makolose 1:15-17) Hanaali fa lifasi, Jesu naazwezipili kubeleka ka taata. Naaitutile musebezi wa bubeti inge asali mwanana, mwendi okopanyeleza kubeta ni kuyaha mandu. Jesu naaziba hande musebezi wahae kuli mane naazibahala kuli ki “mubeti.”—Mareka 6:3.

7 Niteñi, musebezi wa butokwa hahulu wanaaeza Jesu fa lifasi neli wa kukutaza taba yende ni kuluta batu ka za Jehova. Naanani kuunga lilimo zetaalu ni likweli ze 6 kuli afeze musebezi wahae wa kukutaza, mi naabelekanga ka taata kuzwa kakusasana kuisa busihu. (Luka 21:37, 38; Joani 3:2) Jesu naazamaile misipili yemitelele  mwa mikwakwa ya maluli inze akutaza taba yende kwa batu babañata.—Luka 8:1.

8, 9. Ki kabakalañi Jesu hanaaikozi musebezi wahae?

8 Ku Jesu, kueza musebezi wa Mulimu nekuswana sina sico. Musebezi wo neu mufile maata. Kunani mazazi amañwi fo Jesu naasebelize ka taata kuli mane naasika fumana nako ya kuca. (Joani 4:31-38) Naaitusisize kolo kaufela yanaanani yona kuli atuse batu kuziba Ndatahe. Ki lona libaka hanaakona kubulelela Jehova kuli: “Nikukanyisize mwa lifasi, mi nifelize musebezi ou nifile kueza.”—Joani 17:4.

9 Kaniti Jehova ni Jesu babeleka ka taata mi baikutwa kuba ni tabo ni buikolwiso mwa musebezi wabona. Lubata kuba ‘babalikanyisa Mulimu,’ mi lubata ‘kuhata ka busepahali mwanaahatile Jesu.’ (Maefese 5:1; 1 Pitrosi 2:21) Ki lona libaka halulikanga kubeleka ka taata ni kueza zelukona kaufela.

LUSWANELA KUUNGA CWAÑI MUSEBEZI WALUNA?

10, 11. Ki nto mañi yekona kulutusa kuba ni mubonelo omunde ka za musebezi waluna?

10 Ka kuba batu ba Jehova, lwabelekanga ka taata kuli luipabalele ni kubabalela mabasi aluna. Lubata kutabela musebezi waluna, kono kueza cwalo kutaata. Ka mukwa ocwalo, ki lika mañi zelutokwa kueza haiba haluikoli musebezi waluna?

Kuba ni mubonelo omunde kwakona kutahisa kuli muikole hahulu musebezi wamina

11 Mube ni mubonelo omunde. Mwendi halukoni kucinca sibaka selubelekela ku sona kamba nako yelutandanga fa mubeleko, kono lwakona kucinca mubonelo waluna. Kuziba zabata Jehova ku luna kwakona kulutusa. Ka mutala, Jehova ubata kuli litoho za mabasi baeze mobakonela kaufela kuli bafumanele mabasi abona  zaatokwa. Mane Bibele ibulela kuli mutu yapalelwa kubabalela lubasi lwahae “ufitwa ki mutu yasina tumelo.” (1 Timotea 5:8) Haiba mutoho ya lubasi, mubeleke ka taata kuli mufumanele lubasi lwamina zelutokwa. Ibe kuli mwalata musebezi wamina kamba kutokwa, mwaziba kuli mutabisa Jehova ka kufumanela lubasi lwamina zelutokwa.

12. Kusebeza ka taata ni kusepahala kulutusa cwañi?

12 Mubeleke ka taata mi musepahale. Kueza cwalo kwakona kutahisa kuli muikole musebezi wamina. (Liproverbia 12:24; 22:29) Mane mubelekisi wamina uka misepa. Babelekisi baitebuhanga babeleki babasepahala bakeñisa kuli habana kuuzwa masheleñi, libyana kamba nako. (Maefese 4:28) Mane sa butokwa ni kufita ki kuli, Jehova waziba halubeleka ka taata ni halusepahala. Mwakona kuba ni “lizwalo lelisepahala” bakeñisa kuli mwaziba kuli mutabisa Mulimu yemulata.—Maheberu 13:18; Makolose 3:22-24.

13. Ki lika mañi zeñwi zekona kutahiswa ki busepahali bwaluna kwa musebezi?

13 Mulemuhe kuli zemueza kwa musebezi zakona kutahisa tumbo ku Jehova. Nto yeo ni yona itahisa kuli lutabele musebezi waluna. (Tite 2:9, 10) Mane kwakona kutahisa kuli mutu yemubeleka ni yena atabele kuituta Bibele bakeñisa mutala wamina omunde.—Mubale Liproverbia 27:11; 1 Pitrosi 2:12.

KI MUSEBEZI MAÑI ONISWANELA KUKENA?

14-16. Lutokwa kunyakisisañi haluketa musebezi?

14 Bibele haisika fa mukoloko wa misebezi yaswanela kueza Mukreste kamba yasaswaneli kueza. Kono inani likuka zekona kulutusa kueza likatulo zende ka za musebezi.  (Liproverbia 2:6) Ka kuitusisa likuka za Bibele, lwakona kuipuza lipuzo ze latelela.

Mubate musebezi osalwanisani ni likuka za Jehova

15 Kana musebezi wo ukatokwa kuli nieze lika zaanga Jehova kuli limaswe? Luitutile ka za likezo zatoile Jehova zecwale ka busholi ni buhata. (Exoda 20:4; Likezo 15:29; Maefese 4:28; Sinulo 21:8) Ka mukwa ocwalo, lwatokomelanga kusaeza musebezi ufi kamba ufi olwanisana ni likuka za Jehova.—Mubale 1 Joani 5:3.

16 Kana musebezi wo wayemela likezo zatoile Jehova? Ka mutala, kucwañi haiba mufiwa musebezi wa  kuamuhela batu kwa kapatela kakatusa batu kusulula limba? Hakuna sesifosahalile kubeleka musebezi wakuamuhela batu. Kono mwaziba mwaikutwela Jehova ka za kusulula mba. Hakulicwalo, nihaike kuli hamuna kutusanga batu kusulula limba, kana hamuna kuikutwa kuli Jehova umiinga kuli musweli kuabana mwa bumaswe bo?—Exoda 21:22-24.

17. Ki nto mañi yekona kulutusa kueza likatulo zetabisa Mulimu?

17 Ka kuitusisa likuka za Mulimu, lwakona kuba sina batu bababulezwi kwa liñolo la Maheberu 5:14, kuli ki “babatwaelize maata abona a kulemuha, ilikuli bataluhanye zelukile ku zesika luka.” Muipuze kuli: ‘Kana ni kasitatalisa babañwi haiba niamuhela musebezi wo? Kana musebezi wo ukatahisa kuli nisiye mutu yeni nyalani ni yena ni bana baka ni kuya kwa naha isili? Kueza cwalo kukaama cwañi lubasi lwaka?’

‘MULEMUHE LIKA ZA BUTOKWA HAHULU NIKUFITA’

18. Ki kabakalañi hakukona kulubela taata kubeya sebelezo yaluna ku Jehova mwa sibaka sapili?

18 Kukona kulubela taata kubeya sebelezo yaluna ku Jehova mwa sibaka sapili mwa “linako zetaata, zeziyeza” ze. (2 Timotea 3:1) Kufumana musebezi ni kuzwelapili fa musebezi wo kukona kuba hahulu taata. Lutokwa kubabalela mabasi aluna, kono lwaziba kuli bulapeli bwaluna ki bwa butokwa hahulu. Halukoni kutuhelela bufumu kuli bube bwa butokwa hahulu mwa bupilo bwaluna. (1 Timotea 6:9, 10) Hakulicwalo, lukona cwañi “kulemuha lika za butokwa hahulu nikufita” mi ka nako yeswana inge lubabalela lubasi lwaluna?—Mafilipi 1:10.

19. Kusepa Jehova kukona kulutusa cwañi kuba ni mubonelo omunde ka za musebezi waluna?

 19 Musepe Jehova ka kutala. (Mubale Liproverbia 3:5, 6.) Lwaziba kuli Mulimu waziba hande lika zelutokwa ni kuli walutokomela. (Samu 37:25; 1 Pitrosi 5:7) Linzwi lahae lilubulelela kuli: “Mwa bupilo bwamina, musike mwaba ni lilato la masheleñi, inze mukolwa ka zemunani zona cwale. Kakuli uize: ‘Hanina kumisiya nikamuta, mi hanina kumiyubeka nikamuta.’” (Maheberu 13:5) Jehova haalati kuli luzwelepili kubilaela ka za kubabalela lubasi lwaluna. Ukuta-kutezi kubonisa kuli waakona kufa batu bahae zebatokwa. (Mateu 6:25-32) Kusina taba ni mouinezi musebezi waluna, lwaitutanga Linzwi la Mulimu kamita, kukutaza taba yende, ni kufumaneha kwa mikopano ya Sikreste.—Mateu 24:14; Maheberu 10:24, 25.

20. Lukona kunolofaza cwañi mupilelo waluna?

20 Liito lamina litalimele feela nto iliñwi. (Mubale Mateu 6:22, 23.) Taba ye italusa kupila bupilo bobubunolo ilikuli muise mamelelo yamina kwa kusebeleza Jehova. Lwaziba kuli ki butoto kutuhelela masheleñi, mupilelo omunde, kamba lipangaliko zenca kuba za butokwa hahulu ku luna kufita silikani saluna ni Jehova. Ka mukwa ocwalo, ki nto mañi yeka lutusa kubeya lika za butokwa mwa sibaka sapili? Luswanela kuambuka likoloti. Haiba munani likoloti, mubate mukwa wa kulikusufaza ka ona kamba kulilifa. Halusa tokomeli, lika za kwa mubili zakona kulucela nako ni maata, mi mwendi haluna kufumananga nako ya kulapela, kuituta ni kukutaza. Kufita kutuhelela lika za kwa mubili kutatafaza mupilelo waluna, luswanela kuituta kupila ka lika  za butokwa zelunani zona zecwale ka “lico ni liapalo.” (1 Timotea 6:8) Kusina taba ni muinelo oluli ku ona, ki kwa butokwa kunyakisisanga miinelo yaluna kuli lubone molukona kusebeleza Jehova ka kutala.

21. Ki kabakalañi haluswanela kunyakisisa lika zeluunga kuba za butokwa mwa bupilo bwaluna?

21 Mubeye lika za butokwa mwa sibaka sapili. Luswanela kuitusisa hande nako, maata, ni maluwo elunani ona. Halusa tokomeli, lika zesi za butokwa hahulu zecwale ka tuto ya kwa sikolo, kamba masheleñi  lika lucela nako yaluna yabutokwa. Jesu naabulezi kuli: “Muzwelepili kubata pili Mubuso.” (Mateu 6:33) Lika zeluketa kueza, mikwa yaluna, lika zelueza ka zazi ni zazi, ni likonkwani zaluna libonisa lika zeluunga kuba za butokwa.

MUSEBEZI WA BUTOKWA HAHULU OLUKONA KUEZA

22, 23. (a) Ki musebezi ufi wa butokwa hahulu oluswanela kueza ka kuba Bakreste? (b) Ki lika mañi zeka lutusa kuikola musebezi olueza?

22 Musebezi wa butokwa hahulu oluswanela kueza ki kusebeleza Jehova ni kukutaza taba yende kwa batu babañwi. (Mateu 24:14; 28:19, 20) Ka kuswana ni Jesu, lubata kueza musebezi wo ka molukonela kaufela. Batu babañwi batutezi kwa libaka kokutokwahala hahulu bakutazi. Babañwi basweli kuituta puo isili ilikuli bakone kukutaza kwa batu bababulela puo yeo. Muambole ni batu babaezize cwalo, mi mubabuze ka za taba yeo. Baka mitaluseza kuli babile ni tabo mwa bupilo.—Mubale Liproverbia 10:22.

Kusebeleza Jehova ki ona musebezi wa butokwa hahulu olutokwa kueza

23 Kacenu, buñata bwaluna lutokwa kubeleka nako yeñata kamba mane kueza misebezi yemiñata kuli lufumanele lubasi lwaluna lika zelutokwa. Jehova waziba taba ye, mi waitebuha lika kaufela zelueza kuli lubabalele lubasi lwaluna. Ka mukwa ocwalo, haike luzwelepili kulikanyisa Jehova ni Jesu ka kubeleka ka taata kusina taba kuli ki musebezi ocwañi olueza. Mi luhupule kuli musebezi waluna wa butokwa hahulu ki kusebeleza Jehova ni kukutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu. Kueza cwalo kuka lutahiseza tabo sakata.