Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 Kalulo 4

Kuikutwa Mulatu—‘Unikenise Kwa Sibi Saka’

Kuikutwa Mulatu—‘Unikenise Kwa Sibi Saka’

Bo Martha babulela kuli: “Musebezi waka omunca neutahisize kuli mupilelo waluna mwa lubasi ube omunde, kono hape neunitahiselize kueza lika zeñata zesika luka. Nenikalile kuezanga mikiti ya pumulo, kuikenya mwa litaba za lipolitiki, mane ni kuyanga kwa likeleke. Nenili Paki ya Jehova yanaakeluhile mwa niti ka lilimo ze 40. Hase kufitile nako yetelele, naikutwa kuli Jehova hakoni kuniswalela. Kamita neniikutwanga mulatu, bakeñisa kuli neniziba niti pili nisika keluha kale.

KUIKUTWA mulatu kukona kuimeza hahulu mutu. Mulena Davida naañozi kuli: ‘Milatu yaka ki yemituna, yanifita, yaniimela, sina mulwalo obukiti.’ (Samu 38:4) Bakreste babañwi baikutwa hahulu bufosi kuli mane banahananga kuli Jehova hakoni kubaswalela. (2 Makorinte 2:7) Kana mubonelo wo ulukile? Nihaike kuli muezize libi zetuna, kana munahana kuli Jehova hakoni kumiswalela? Batili, wakona kumiswalela!

‘Amutahe, Lulukise Litaba’

Jehova hayubekangi baezalibi bababakile. Yena mane ubatanga kubatusa! Mwa nguli ya mwana yalatehile, Jesu naaswaniselize Jehova ku ndate yalilato ili yo mwanaa hae naasiile lubasi lwahabo ni kuyo pila bupilo bobumaswe. Hamulaho wa nako, mwana yo ahupula kukutela kwa lubasi lwahabo. ‘Hanaasa tahelela kwahule, ndatahe amubona mi amushwela makeke, amumatela ni kuyo mukumbata mi amutubeta.’ (Luka 15:11-20) Kana mubata kusutelela ku Jehova kono muikutwa kuli musali ‘kwahule’ ni yena? Sina ndate wa mwa nguli ya Jesu, Jehova wamiutwela makeke. Unyolelwa hahulu kumibona hamukutela kuyena.

Kono kucwañi haiba muikutwa kuli libi zamina ki zetuna hahulu kamba ki zeñata hahulu kuli mane Jehova hakoni kumiswalela? Shangwe munyakisise manzwi a Jehova añozwi kwa Isaya 1:18, ali: ‘Amutahe, lulukise litaba, kubulela Muñaa Bupilo. Libi zamina, niha likaba zefubelu sina mali, likafetuha zesweu sina litwa.’ Ki cwalo, nihaiba libi zetuna zekona kubonahala inge mubala wabufubelu bobutibile fa lisila lelisweu, Jehova wakona kuliswalela.

Jehova hatabeli kuli muzwelepili kusisitwa ki lizwalo bakeñisa kuikutwa mulatu. Kono cwale mukona kuba cwañi ni tabo yetiswa ki kuswalelwa ki Mulimu ni kuba ni lizwalo lelikenile? Munyakisise lika zepeli zanaaezize Mulena Davida. Sapili, Davida naabulezi kuli: ‘Nikaipulela lifoso zaka ku Muñaa Bupilo.’ (Samu 32:5) Muhupule kuli Jehova umimemile kale kuli mumuatumele mwa tapelo ni ‘kulukisa litaba’ ni yena. Muamuhele memo yeo. Muipulele libi zamina ku Jehova, mi mumubulelele momuikutwela. Kulikana ni zeneezahezi mwa bupilo bwahae, Davida naanani buikolwiso hanaalapezi kuli: ‘Unikenise kwa sibi saka. . . . Wena Mulimu haunyenyi pilu yelobehile, yeswabile.’—Samu 51:2, 17.

Sabubeli, Davida naamuhezi tuso yanaafilwe ki mupolofita Natani, yanaaketilwe ki Jehova. (2 Samuele 12:13) Kacenu, Jehova uketile baana-bahulu ba puteho, babalutilwe kutusa  baezalibi bababakile kuli bakutele kuba ni silikani ni Jehova. Hamukaatumela baana-bahulu, bakaitusisa Mañolo mi bakalapela kuzwelela kwatasaa lipilu zabona ilikuli bamiomba-ombe, ni kumiimulula kuli musike mwazwelapili kuikutwa bumaswe, mane ni kumitusa kuli mukutele ku Jehova.—Jakobo 5:14-16.

Jehova ubata kuli mube ni tabo yetiswa ki kuba ni lizwalo lelikenile

‘Ufilwe Mbuyoti Mutu Yaswalezwi Kufosa Kwahae’

Niti kikuli, mukana mwaikutwa kuli kubulela libi zamina ku Jehova Mulimu ni kuatumela baana-bahulu, kutaata. Kubonahala kuli Davida ni yena naanani maikuto aswana. ‘Naaikuzelize’ ka nako yetelele asabuleli libi zahae. (Samu 32:3) Kono hamulaho, naalemuhile kuli ki kwa butokwa kuipulela libi zahae, mi atuhela kueza lika zesika luka.

Nto yetuna yenezwile mwakueza cwalo kikuli Davida naakutezwi ki tabo yanaanani yona sapili. Naañozi kuli: ‘Ufilwe mbuyoti mutu yaswalezwi kufosa kwahae, yakwahelezwi libi zahae.’ (Samu 32:1) Hape naalapezi kuli: ‘Mulena, uatamise milomo yaka, mi mulomo waka ukaopela milumbeko yahao.’ (Samu 51:15) Bakeñisa kuli libi zahae neliswalezwi, Davida naasusuelizwe kubulelela babañwi ka za Jehova.

Jehova ubata kuli ni mina mube ni tabo yetiswa ki kuba ni lizwalo lelikenile. Ubata kuli mutaluseze babañwi ka zahae ni ka za milelo yahae, mi ubata kuli mueze cwalo ka tabo yetuna ili ka kuzwelela kwatasaa pilu, isike kueza cwalo inze mukatazwa ki lizwalo. (Samu 65:1-4) Muhupule manzwi ahae a kuli ‘libi zamina litakulwe, kuli linako za kukatuluha litahe kuzwa ku Jehova yena kasibili.’—Likezo 3:19.

Ki zona zeneezahezi ku bo Martha. Babulela kuli: “Mwanaa ka wamushimani naazwezipili kunilumelanga limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe! Hanyinyani hanyinyani nakala kusutelela ku Jehova hape. Nto yenenibezi hahulu taata kueza kuli nikutele ku Jehova, neeli kuikupela swalelo ya libi kaufela zene niezize. Kono kwa mafelelezo, nalapela ku Mulimu kumukupa kuli aniswalele libi zaka. Kutaata kuutwisisa kuli lilimo ze 40 nelifitile nisika kutela kale ku Jehova. Zeezahezi ku na libonisa hande kuli nihaiba hamulaho wa lilimo zeñata za kukeluha mwa niti, mutu wakona kukutela ku Mulimu, mi Mulimu uka mubonisa lilato.”