Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 5

Samuele Naa Zwezipili ku Eza Lika ze Lukile

Samuele Naa Zwezipili ku Eza Lika ze Lukile

Ku zwa feela ha naa sa li mwanana hahulu, Samuele naa pila ni ku sebeleza kwa tabernakele, ili ko ne ba tahanga batu ku to lapela Jehova. Kana wa ziba mo ne ku tezi kuli Samuele a ye kwa tabernakele? Ha lu kale ka ku ituta za mahe Samuele, yena Anna.

Ka nako ye telele, Anna naa sa pepi kono naa bata hahulu ku ba ni mbututu. Kacwalo, a lapela ku Jehova ku mu kupa kuli a mu tuse ku ba ni mwana. Anna a sepisa kuli haiba naa ka ba ni mwana, naa ka mu isa kwa tabernakele kuli a yo pila ni ku sebeleza kwateñi. Jehova naa alabile tapelo ya hae, mi Anna a pepa mwanaa mushimani. A mu beya libizo la Samuele. Mi sina mwa naa sepiselize Anna, Samuele ha naa na ni lilimo ze taalu kamba zee ne, Anna a mu isa kwa tabernakele kuli a yo sebeleza Mulimu.

Eli naa li muprisita kwa tabernakele. Bana ba Eli ba babeli ni bona ne ba sebeza sina baprisita kwa tabernakele. U hupule kuli tabernakele ne li ndu ya Mulimu ko ne ba yanga batu ku yo lapela, mi batu ba ne ba pila kwateñi ne ba tokwa ku ezanga lika ze nde. Kono bana ba Eli ne ba ezanga lika ze maswe. Samuele naa bona ze ne ba eza. Kana Samuele naa ezize lika ze maswe sina mo ne ba ezelize bana ba Eli?— Batili, Samuele naa zwezipili ku eza lika ze nde, sina mo ne ba mu lutezi bashemi ba hae.

Ki lika mañi za naa swanela ku eza Eli ka za bana ba hae?— Naa swanela ku ba fa koto. Naa sa swaneli ku ba lumeleza kuli ba zwelepili ku sebeleza mwa ndu ya Mulimu. Kono Eli naa si ka eza cwalo, kacwalo, Jehova naa mu halifezi ni ku halifela bana ba hae ba babeli. Jehova a ba fa koto.

Samuele naa bulelezi Eli lushango lo ne lu zwa ku Jehova

Zazi le liñwi busihu Samuele ha naa lobezi, a utwa mutu ya mu biza inze a li: ‘Samuele!’ Samuele a matela ku Eli, kono Eli a li: ‘Ne ni sa ku bizi.’ Nto yeo ne i ezahalile halaalu. Nto yeo ha se i ezahalile lwa bulaalu, Eli a bulelela Samuele kuli haiba a utwa mutu ya mu biza hape, Samuele a bulele kuli: ‘Bulela Jehova, mutangaa hao wa teeleza.’ Kona mwa naa ezelize Samuele. Cwale Jehova a li ku Samuele: ‘U bulelele Eli kuli ni ka fa koto kwa lubasi lwa hae kabakala bumaswe bo ba ezize.’ Kana u nahana kuli ne ku li bunolo ku Samuele ku bulelela Eli taba yeo?— Batili, ne si nto ye bunolo. Kono nihaike kuli Samuele naa saba, naa ezize za naa mu bulelezi Jehova kuli a eze. Za naa bulezi Jehova ne li ezahezi luli. Bana ba Eli ba babeli ne ba bulailwe, mi Eli ni yena naa shwile.

Samuele u lu tomezi mutala o munde. Naa ezize ze lukile ku si na taba kuli naa bona ba bañwi inze ba eza lika ze maswe. Wena bo? Kana u ka likanyisa Samuele ka ku zwelapili ku ezanga lika ze lukile? Haiba u eza cwalo, u ka tabisa Jehova hamohocwalo ni bashemi ba hao.