Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 3

Rahaba Naa Bonisize Tumelo ku Jehova

Rahaba Naa Bonisize Tumelo ku Jehova

Lu ngeñi kuli lu mwa muleneñi wa Jeriko. Muleneñi wo u mwa naha ya Kanana, mo ku pila batu ba ba sa lapeli Jehova. Mwa muleneñi mo, ku pila musali ya bizwa Rahaba.

Ha naa sa li musizana, Rahaba naa utwanga makande a bonisa mo Mushe naa abezi Liwate le li Fubelu fahali ni mwa naa etelelezi Maisilaele ku ba zwisa mwa Egepita. Hape naa utwile mo Jehova naa tuselize Maisilaele ku tula mwa lindwa za bona ze ne ba lwanile ni lila za bona. Rahaba cwale u utwa kuli Maisilaele ba tibelezi kwatuko ni Jeriko!

Rahaba naa silelelize matwela kakuli naa na ni tumelo ku Jehova

Nako ye ñwi manzibwana, Maisilaele ba babeli ba ya kwa Jeriko ku yo twela muleneñi. Ba fita kwa ndu ya Rahaba. Rahaba u ba mema kuli ba fitele mwa ndu ya hae. Ka nako ya busihu, mulena wa Jeriko u lemuha kuli ku na ni batu ba ba tilo twela muleneñi ni kuli batu bao ba ile kwa ndu ya Rahaba. Cwale mulena a luma baana kuli ba yo swala batu bao ba ba tilo twela muleneñi. Rahaba u pata baana bao fa situwa sa ndu ya hae ni ku bulelela baana ba ne ba lumilwe ki mulena kuli: ‘Ki niti ne ku tile matwela ku na, kono ba fundukile kale ku zwa mwa muleneñi. Haiba mu ba latelela honafa, mwa kona ku yo ba swala!’ Kana wa ziba libaka Rahaba ha sileleza matwela?— Libaka ki la kuli u na ni tumelo ku Jehova mi wa ziba kuli Jehova u ka fa Maisilaele naha ya Kanana.

Pili matwela ba si ka zwa kale mwa ndu ya Rahaba, ba mu sepisa kuli yena ni lubasi lwa hae ba ka punyuha ka nako ye u ka sinyiwa muleneñi wa Jeriko. Kana wa ziba zeo matwela ba bulelela Rahaba kuli a eze?— Ba mu bulelela kuli: ‘U nge muhala o mufubelu wo, mi u u zwiseze mwa lihaulo. Haiba u eza cwalo, mutu kaufela ya ka ba mwa ndu ya hao u ka silelezwa.’ Rahaba u latelela ze ba mu bulelezi matwela bao. Kana wa ziba ze ezahala ku zwa fo?—

Jehova naa silelelize Rahaba ni lubasi lwa hae

Hamulaho wa mazazinyana, Maisilaele ba potoloha muleneñi inze ba kuzize. Ka mazazi a 6, ba potoloha muleneñi, hañwi ka zazi. Kono ka lizazi la bu 7, Maisilaele ba potoloha muleneñi ha 7. Mi ka nako yeo kaufelaa bona ba huweleza ka mulumo o mutuna. Jehova u tahisa kuli mamota a mandu a mwa muleneñi a kalise ku wa. Kono ndu mo ne ku na ni muhala o mufubelu o ne u lepelela mwa lihaulo ne i si ka wa! Kana wa bona ndu yeo mwa siswaniso?— Rahaba ni lubasi lwa hae ba silelelizwe!

U kona ku itutañi ku Rahaba?— Rahaba naa bonisize tumelo ku Jehova bakeñisa lika kaufela ze nde za naa utwile ka za Jehova. Ni wena u sweli wa ituta lika ze nde ze ñata ka za Jehova. Kana ni wena u na ni tumelo ku Jehova sina Rahaba?— Lwa ziba kuli u na ni tumelo ku Jehova!