Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 11

Ne ba Ñozi ka za Jesu

Ne ba Ñozi ka za Jesu

Kana wa bona baana ba ba mwa siswaniso se?— Baana bao ki bo Mateu, Luka, Joani, Pitrosi, Jakobo, Juda, ni Paulusi. Baana bao kaufela ne ba pilile ka nako ye swana ni ya naa pilile ku yona Jesu, mi ne ba ñozi ka za Jesu. Ha lu itute ze ñata ka za baana bao.

Mu zibañi ka za baana ba?

Ba balaalu kwa baana bao ne li baapositola ba ne ba kutalize ni Jesu. Kana wa ziba baana ba balaalu bao?— Ki Mateu, Joani, ni Pitrosi. Muapositola Mateu ni muapositola Joani ne ba ziba hande Jesu, mi mañi ni mañi wa bona naa ñozi buka ya litaba za bupilo bwa Jesu. Muapositola Joani ni yena naa ñozi buka ya Sinulo ni mañolo a malaalu a bizwa Liñolo la Pili la Joani, Liñolo la Bubeli la Joani, ni Liñolo la Bulaalu la Joani. Muapositola Pitrosi naa ñozi Mañolo a mabeli a fumaneha mwa Bibele. Mañolo ao a bizwa Liñolo la Pili la Pitrosi ni Liñolo la Bubeli la Pitrosi. Mwa liñolo la hae la bubeli, Pitrosi naa ñozi kuli Jehova ya kwa lihalimu naa bulezi cwana ku amana ni Jesu. ‘Yo ki mwanaka. Na mu lata, mi na mu katelwa.’

Baana ba bañwi ba ba mwa siswaniso ni bona ba lu luta litaba za Jesu mwa libuka ze ne ba ñozi. Yo muñwi wa baana bao ki Mareka. Ku bonahala kuli Mareka naa li teñi ka nako ya naa tamilwe Jesu mi naa iponezi ze ne ezahalile kaufela. Yo muñwi hape wa baana bao ki Luka. Luka ne li mualafi, mi ku bonahala kuli naa bile Mukreste hamulaho wa lifu la Jesu.

Bañoli ba bañwi ba Bibele ba babeli be u bona mwa siswaniso ne li banyani ba Jesu. Kana wa ziba mabizo a bona?— Mabizo a bona ne li Jakobo ni Juda. Kwa makalelo Jakobo ni Juda ne ba sa lumeli ku Jesu. Mane ne ba nga kuli Jesu naa si ka iketa hande. Kono hasamulaho ne ba lumezi ku Jesu mi ne ba bile Bakreste.

Muñoli wa Bibele ya siyezi mwa siswaniso ki Paulusi. Pili a si ka ba kale Mukreste, libizo la hae ne li Saule. Naa toile Bakreste mi naa ba eza ka situhu. Kana wa ziba ze ne tahisize kuli Paulusi a be Mukreste?— Zazi le liñwi, Paulusi naa zamaya mwa mukwakwa mi ka sipundumukela a utwa linzwi la mutu ya naa bulela ku yena ku zwelela kwa lihalimu. Ne li linzwi la Jesu! Jesu naa buzize Paulusi kuli: ‘Ki kabakalañi ha u eza batu ba ba lumela ku na ka situhu?’ Hamulaho wa fo, Paulusi a cinca mi a ba Mukreste. Paulusi u ñozi libuka ze 14 za mwa Bibele, ili ku kalela fa buka ya Maroma ku isa ku ya Maheberu.

Lwa Balanga Bibele zazi ni zazi, nji cwañi?— Ha lu bala Bibele, lu ituta lika ze ñata ka za Jesu. Kana wa tabela ku ituta ze ñata ka za Jesu?—