Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 4

Naa Tabisize Ndatahe ni Jehova

Naa Tabisize Ndatahe ni Jehova

Jefita u sepisañi Jehova?

Mwanaa Jefita naa talelelize buitamo bwa naa ezize Jefita ku Jehova, nihaike kuli ku eza cwalo ne ku li taata

Kana wa bona musizana ya mwa siswaniso?— Musizana yo ki mwanaa muuna ya bizwa Jefita. Bibele ha i lu buleleli libizo la musizana yo, kono se lu ziba kikuli naa tabisize ndatahe ni Jehova. Ha lu ituteñi za hae ni za ndatahe, yena Jefita.

Jefita naa li muuna yo munde mi naa tandanga nako ye ñata ku luta mwanaa hae ka za Jehova. Jefita hape naa tiile mi naa li mueteleli yo munde. Kacwalo, Maisilaele ba mu kupa kuli a ba etelele mwa ndwa ye ne ba ka lwana ni lila za bona.

Jefita naa lapezi ku Mulimu kuli a mu tuse ku wina mwa ndwa. Jefita naa sepisize Mulimu kuli ha naa ka wina mwa ndwa, naa ka fa Jehova mutu wa pili ya naa ka zwa mwa ndu ya hae ku to mu katanyeza. Mutu yo ya naa ka mu katanyeza naa ka yo sebeleza kwa tabernakele ya Mulimu mwa bupilo bwa hae kaufela. Tabernakele ne li sibaka ko ne ba yanga batu mwa linako za kwamulaho ku yo lapela Mulimu. Jefita naa winile ndwa! Kana wa ziba mutu ya naa kalile ku zwa mwa ndu Jefita ha naa fitile kwa ndu?—

Ne li mwanaa Jefita wa musizana! Ne li yena feela mwanaa hae a nosi, mi cwale Jefita naa tokwa ku lukulula mwanaa hae yo kuli a ye kwa tabernakele. Taba yeo ne i tahisize kuli Jefita a ikutwe ku swaba hahulu. Kono u hupule kuli naa sepisize ku eza cwalo. Ona fo, mwanaa hae a li ku yena: ‘Tate, ha mu itamile ku Jehova, mu eze mo mu itamezi.’

Silimo ni silimo, balikani ba Jefita ne ba yo mu potelanga

Mwanaa Jefita ni yena naa swabile. Mwanaa Jefita ha naa li kwa tabernakele, naa sa koni ku nyalwa kamba ku pepa bana. Kono naa bata hahulu kuli buitamo bwa naa ezize ndatahe ku Jehova bu talelezwe mi naa bata ku tabisa Jehova. Nto yeo ki yona ye ne li ya butokwa hahulu ku mwanaa Jefita ku fita ku nyalwa kamba ku ba ni bana. Kacwalo, mwanaa Jefita a zwa fa ndu mi a yo sebeleza kwa tabernakele mwa bupilo bwa hae kaufela.

Kana u nahana kuli za naa ezize mwanaa Jefita ne li tabisize ndatahe ni Jehova?— Ee, ne li ba tabisize! Haiba u utwa ni ku lata Jehova, u ka swana sina mwanaa Jefita. Mi ni wena u ka tabisa hahulu bashemi ba hao ni Jehova.