Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 12

Mwanaa Kaizelaa Paulusi Naa na ni Bundume

Mwanaa Kaizelaa Paulusi Naa na ni Bundume

Ha lu itute za mutangana yo muñwi ya naa tusize malumahe kuli a si ke a bulaiwa. Malumahe mutangana yo ne li muapositola Paulusi. Ha lu zibi libizo la mutangana yo, kono ze lu ziba kikuli naa ezize nto ye ñwi ye bonisa kuli naa na ni bundume. Kana wa tabela ku ziba za naa ezize?—

Paulusi naa inzi mwa tolongo mwa Jerusalema. Naa tamilwe kabakala kuli naa kutaza ka za Jesu. Baana ba bañwi ba ba maswe ne ba toile Paulusi, kacwalo ba ba ni mulelo o maswe. Ne ba bulezi kuli: ‘Ha lu kupeñi muzamaisi wa masole kuli a bulelele masole ba hae kuli ba tise Paulusi kwa kuta. Lu ka ipata mwa mukwakwa, mi Paulusi ha ka fita, lu ka mu bulaya!’

Mwanaa kaizelaa Paulusi naa bulelezi Paulusi ni muzamaisi wa mpi ya masole za mulelo o maswe

Mwanaa kaizelaa Paulusi a utwa mulelo o ne ba na ni ona baana ba ba maswe bani. Mutangana yo naa ka ezañi? A ya kwa tolongo mi a yo bulelela Paulusi za mulelo o maswe wo. Paulusi honafo a bulelela mutangana yo kuli a yo taluseza muzamaisi wa mpi ya masole za mulelo o maswe wo. Kana u nahana kuli ne ku li ko ku bunolo kuli mwanaa kaizelaa Paulusi a yo bulelela muzamaisi wa mpi ya masole taba yeo?— Ne ku si ko ku bunolo kakuli muzamaisi yo ne li muuna ya naa kutekiwa hahulu. Kono mwanaa kaizelaa Paulusi naa na ni bundume mi a yo ambola ni muzamaisi wa mpi yo.

Muzamaisi wa mpi yo naa ziba luli sa ku eza. A onga-onga masole ba ba bato eza 500 kuli ba sileleze Paulusi! A laela masole bao kuli ba ise Paulusi kwa Sesarea bona busihu bo. Kana Paulusi naa bulailwe?— Naa si ka bulaiwa, baana ba ba maswe ne ba palezwi ku mu taseza. Mulelo wa bona o maswe ne u palile.

U kona ku itutañi mwa likande le?— Ni wena wa kona ku ba ni bundume inge mwanaa kaizelaa Paulusi. Lu swanela ku ba ni bundume ha lu bulelela batu ba bañwi za Jehova. Kana u ka zwelapili ku ba ni bundume ni ku zwelapili ku bulela za Jehova?— Haiba u eza cwalo, u ka tusa kuli batu ba bañwi ba kone ku piliswa.