Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 14

Mubuso O ka Busa Lifasi Kaufela

Mubuso O ka Busa Lifasi Kaufela

Kana wa ziba Mubuso wo kuli ki ufi?— Ki Mubuso wa Mulimu, ona Mubuso o ka cinca lifasi ku ba paradaisi. Kana wa tabela ku ituta ze ñata ka za Mubuso wo?—

Mubuso ni mubuso u na ni mulena. Mi mulena u busanga batu ba ba pila mwa sibaka sa hae. Kana wa ziba Mulena wa Mubuso wa Mulimu?— Ki Jesu Kreste. Jesu Kreste u pila kwa lihalimu. Jesu u tuha a ba Mulena wa batu kaufela fa lifasi! Kana u nahana kuli lu ka ba ni tabo Jesu ha ka ba Mulena wa lifasi kaufela?—

Ki lika mañi ze u nyolelwa ku to bona mwa Paradaisi?

Lu ka ba ni tabo luli! Mwa paradaisi, batu ha ba sa na ku lwana kamba ku ya kwa ndwa. Batu kaufela ba ka latana. Ha ku na mutu ya ka kula kamba ku shwa. Libofu li ka bona, bosusu ba ka utwa, mi ba ba sa koni ku zamaya ba ka kona ku mata ni ku tula-tula. Mañi ni mañi u ka ba ni lico ze ñata za ku ca. Mi lifolofolo li ka pilisana mwa kozo, mi ni batu ni bona ba ka pilisana mwa kozo ni lifolofolo. Batu ba ba shwile ba ka zusiwa. Buñata bwa baana ni basali be u itutile za bona mwa broshuwa ye, ba ba cwale ka Rebeka, Rahaba, Davida, ni Elia ni bona ba ka zusiwa kwa bafu! Kana wa tabela ku to bonana ni bona ha ba ka zuha?—

Jehova wa ku lata mi u bata kuli u be ni tabo. Haiba u zwelapili ku ituta za Jehova ni ku mu utwa, wa kona ku to pila ku ya ku ile mwa paradaisi ye nde! Kana wa tabela ku to pila mwa paradaisi?—