Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 8

Josiasi Naa na ni Balikani ba Bande

Josiasi Naa na ni Balikani ba Bande

Kana u nahana kuli ku eza ze lukile ku taata?— Kona mo ba nahanela batu ba bañata. Bibele i lu bulelela kuli ne ku si ko ku bunolo ku mutangana ya bizwa Josiasi ku eza ze lukile. Kono Josiasi naa na ni balikani ba bande ba ne ba mu tusize. Ha lu itute za Josiasi ni balikani ba hae.

Ndatahe Josiasi ne li Amoni, mulena wa Juda. Amoni ne li mutu ya maswe mi naa lapela milimu ya maswaniso. Ndatahe Josiasi ha naa timezi, Josiasi a ba mulena wa Juda. Kono naa na ni lilimo ze 8 feela! Kana u nahana kuli Josiasi ne li mutu ya maswe sina ndatahe?— Ne si mutu ya maswe!

Zefania naa lemusize batu kuli ba si ke ba lapela milimu ya maswaniso

Niha naa li mwanana, Josiasi naa bata ku utwa Jehova. Kacwalo, naa ketile balikani ba ne ba lata Jehova. Mi balikani bao ne ba tusize Josiasi ku eza ze lukile. Ki bo mañi ba bañwi ba ne ba li balikani ba hae?

Yo muñwi wa balikani ba Josiasi ne li Zefania. Zefania ne li mupolofita ya naa lemusize batu ba mwa Juda kuli lika ze maswe ne li ka ezahala ku bona haiba ne ba ka lapela milimu ya maswaniso. Josiasi naa utwile litemuso za naa file Zefania mi naa lapezi Jehova, isiñi milimu ya maswaniso.

Yo muñwi hape wa balikani ba Josiasi ne li Jeremia. Josiasi naa na ni lilimo ze bato likana ni za Jeremia mi bubeli bwa bona ne ba pila mabapa ka nako ye ne ba hula. Ne ba li balikani ba batuna hahulu kuli mane Josiasi ha naa timezi, Jeremia a ñola pina ye ipitezi ye ne bonisa kuli naa tonda hahulu Josiasi. Jeremia ni Josiasi ne ba tusananga kuli ba eze lika ze lukile mi ne ba utwile Jehova.

Josiasi ni Jeremia ne ba tusananga kuli ba eze lika ze lukile

U kona ku itutañi kwa mutala wa Josiasi?— Niha naa li mwanana, Josiasi naa bata ku eza ze lukile. Josiasi naa ziba kuli naa swanela ku eza bulikani ni batu ba ne ba lata Jehova. Ni wena u ketange balikani ba ba lata Jehova ili ba ba kona ku ku tusa ku eza lika ze lukile!