Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 10

Jesu Naa Utwanga-Kamita

Jesu Naa Utwanga-Kamita

Kana ku banga bunolo ka nako kaufela ku utwa bashemi ba hao?— Fokuñwi haki ko ku bunolo ku eza cwalo. Kana wa ziba kuli Jesu naa utwanga Jehova ni bashemi ba hae?— Mutala wa Jesu wa kona ku ku tusa ku utwa bashemi ba hao nihaike kuli haki ko ku bunolo ku eza cwalo. Ha lu itute ze ñata ka za Jesu.

Jesu a si ka taha kale fa lifasi, naa banga ni Ndatahe, yena Jehova, kwa lihalimu. Kono Jesu naa tilo ba ni bashemi fa lifasi. Mabizo a bashemi ba hae bao ne li Josefa ni Maria. Kana wa ziba mo ne ku tezi kuli ba be bashemi ba hae?—

Jehova naa shimbuluzi bupilo bwa Jesu bwa kwa lihalimu ni ku bu beya mwa mba ya Maria ilikuli Jesu a pepwe ni ku pila fa lifasi. Nto yeo ne li makazo! Jesu a hula mwa mba ya Maria sina feela limbututu ze ñwi ha li hulanga mwa mba ya bo maa zona. Ibato ba hamulaho wa likweli ze 9 ku zwa fo, Jesu a pepwa. Kona mo ne ku tezi kuli Maria ni muunaa hae Josefa ba be bashemi ba Jesu ba fa lifasi.

Jesu ha naa na ni lilimo ze 12, naa ezize nto ye ñwi ye ne bonisa mwa naa latela hahulu Ndatahe, yena Jehova. Nto yeo ne i ezahezi muta Jesu ni lubasi lwa hae ne ba li mwa musipili o mutelele wa ku liba kwa Jerusalema kwa mukiti wa Paseka. Ha ne ba kutela kwa ndu, Josefa ni Maria ba lemuha kuli Jesu naa siyo mwahalaa bona. Kana wa ziba kwa naa inzi Jesu?—

Ki kabakalañi Jesu ha naa li kwa tempele?

Josefa ni Maria kapili-pili ba kutela kwa Jerusalema mi ba yo bata-bata Jesu. Josefa ni Maria ba bilaela hahulu kakuli ne ba si ka mu fumana. Kono hamulaho wa mazazi a malaalu, ba mu fumana kwa tempele! Kana wa ziba libaka Jesu ha naa inzi kwa tempele?— Kakuli ha naa li kwa tempele, Jesu naa kona ku ituta za Ndatahe, yena Jehova. Jesu naa lata Jehova mi naa bata ku ziba mwa kona ku mu tabiseza. Niha naa hula mane ku to fita fa ku ba muuna yo muhulu, Jesu kamita naa utwanga Jehova. Jesu naa utwanga niha ne ku banga taata fokuñwi ku eza cwalo kamba niha naa nyandiswanga. Kana Jesu hape naa utwanga Josefa ni Maria?— Bibele i bulela kuli naa ba utwanga.

U kona ku itutañi kwa mutala wa Jesu?— U swanela ku utwanga bashemi ba hao niha ku kona ku ba taata ku eza cwalo. Kana u ka utwa bashemi ba hao?—