Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 9

Jeremia Naa si ka Tuhela ku Bulela za Jehova

Jeremia Naa si ka Tuhela ku Bulela za Jehova

Ki kabakalañi batu ba ha ba nyemezi Jeremia?

Jehova naa silelelize Jeremia

Fokuñwi batu ba lu sheununanga kamba ku lu nyemela ha lu ambola ni bona ka za Jehova. Taba yeo ya kona ku tahisa kuli lu tuhele ku bulela ka za Mulimu. Kana u kile wa ipumana mwa muinelo o cwalo?— Bibele i lu bulelela za mutangana ya naa lata Jehova kono ili ya naa batile ku tuhela ku bulela za Mulimu. Mutangana yo ne li Jeremia. Ha lu itute ze ñata ka za hae.

Jeremia ha naa li mutangana, Jehova naa mu bulelezi kuli a lemuse batu kuli ba tuhele ku eza lika ze maswe. Ne ku li taata ku Jeremia ku eza cwalo, mi naa kenezwi ki sabo. Jeremia a bulelela Jehova kuli: “Ha ni zibi ku bulela, kakuli ni sa li mwanana.” Kono Jehova a li: ‘U si ke wa saba. Ni ka ku tusa.’

Cwale Jeremia a kalisa ku lemusa batu kuli ne ba ka fiwa koto haiba ba sa tuheli ku eza lika ze maswe. Kana u nahana kuli batu ne ba utwile temuso ya Jeremia?— Ne ba si ka utwa temuso yeo. Ne ba sheunuzi Jeremia mi ne ba mu nyemezi hahulu. Ba bañwi mane ne ba bata ku mu bulaya! U nahana kuli Jeremia naa ikutwile cwañi?— Jeremia naa kenezwi ki sabo mi naa bulezi kuli: ‘Ha ni sa tola ni bulela za Jehova.’ Kono kana naa tuhezi luli?— Naa si ka tuhela. Jeremia naa lata hahulu Jehova kuli mane naa sa koni ku tuhela ku bulela za Jehova. Mi bakeñisa kuli Jeremia naa si ka zwafa, Jehova naa zwezipili ku mu sileleza.

Ka mutala, nako ye ñwi baana ba bañwi ba ba maswe ne ba nepezi Jeremia mwa musima o tungile mo ne ku na ni sileze se si ñata. Ha naa li mwa musima mo, Jeremia naa si na lico ni mezi. Baana bao ne ba bata kuli Jeremia a shwele mwa musima mo. Kono ka ku tusiwa ki Jehova, Jeremia a zwa mwa musima mo!

U kona ku itutañi kwa mutala wa Jeremia?— Nihaike kuli naa banga ni sabo fokuñwi, Jeremia naa si ka tuhela ku bulela za Jehova. Ha u bulela za Jehova, batu ba kona ku ku sheununa kamba ku ku nyemela. U kana wa ikutwa ku swaba kamba mane wa kona ku saba. Kono u si ke wa tuhela ku bulela za Jehova. Jehova u ka zwelapili ku ku tusa sina mwa naa tuselize Jeremia.