Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 7

Kana U Kile wa Ikutwa Bulutu ni Sabo?

Kana U Kile wa Ikutwa Bulutu ni Sabo?

Talima mwanana ya mwa siswaniso mo. U bonahala kuli u ikutwa bulutu ni sabo, nji haki cwalo? Kana u kile wa ikutwa cwalo ni wena?— Mañi ni mañi wa ikutwanga cwalo fokuñwi. Bibele i bulela za balikani ba Jehova ili bao ni bona ne ba kile ba ikutwa bulutu ni sabo. Yo muñwi wa bona ne li Elia. Ha lu itute za hae.

Jezabele naa bata ku bulaya Elia

Elia naa pila mwa Isilaele lilimo ze ñata kwamulaho pili Jesu a si ka pepwa kale. Akabe, mulena wa Isilaele, naa sa lapeli Mulimu wa niti, yena Jehova. Akabe ni musalaa hae Jezabele ne ba lapela mulimu wa buhata, yena Baale. Kacwalo, batu ba bañata mwa Isilaele ni bona ba kalisa ku lapela Baale. Muoli Jezabele naa li ya situhu hahulu, mi naa bata ku bulaya batu kaufela ba ne ba lapela Jehova, mi yo muñwi wa batu ba naa bata ku bulaya ne li Elia! Kana wa ziba za naa ezize Elia?—

Elia naa matile! Naa matezi mwa lihalaupa mi a yo ipata mwa mukoti. U nahana kuli ki kabakalañi Elia ha naa ezize cwalo?— Naa sabile. Kono Elia naa sa tokwi ku saba. Libaka? Kakuli naa ziba kuli Jehova naa kona ku mu tusa. Jehova a kile a tusa Elia kwamulaho. Nako ye ñwi Jehova a kile a alaba tapelo ya Elia ka ku luma mulilo o ne u zwa kwa lihalimu. Kacwalo, Jehova naa ka kona ku tusa Elia ka nako yeo!

Jehova naa tusize cwañi Elia?

Elia ha naa nze a ipatile cwalo mwa mukoti, Jehova a bulela ku yena mi a mu buza kuli: “Elia, u ezañi mo?” Elia a alaba kuli: ‘Ki na feela ya sa ku lapela. Ki na feela ya siyezi, mi na saba kuli ni ka bulaiwa.’ Elia naa nahana kuli balapeli ba bañwi kaufela ba Jehova ne ba bulailwe. Kono Jehova a bulelela Elia kuli: ‘Kutokwa, taba yeo haki ya niti. Ku na ni batu ba 7,000 ba ba sa ni lapela. U be ni bundume. Ku na ni musebezi o muñata o ni sa tokwa kuli u eze!’ Kana u nahana kuli Elia naa tabile ha naa utwile taba yeo?—

U kona ku itutañi ku ze ne ezahezi ku Elia?— Ha u tokwi ku ikutwanga bulutu ni sabo. U na ni balikani ba ba lata Jehova ni ba ba ku lata. Hape Jehova u na ni maata a matuna, mi u ka ku tusa ka nako kaufela! Kana u tabile ku ziba kuli ku na ni ya kona ku ku tusa?—