Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 6

Davida Naa si ka Saba

Davida Naa si ka Saba

U ezanga cwañi haiba u sabile?— Mwendi u matelanga ku bo maho ni bo ndataho kuli ba ku tuse. Kono hape ku na ni yo muñwi ya kona ku ku tusa. Kana wa ziba kuli ki mañi?— Ki Jehova Mulimu. Ha lu itute za mutangana yo muñwi ya bulezwi mwa Bibele, ya bizwa Davida. Davida naa ziba kuli Jehova naa ka mu tusanga ka nako kaufela, kacwalo, naa si ka saba.

Ku zwa feela ha naa sa li mbututu Davida, bashemi ba hae ne ba mu lutanga kuli a late Jehova. Nto yeo ne i tusize Davida kuli a si ke a saba niha naa kopananga ni lika ze sabisa. Davida naa ziba kuli Jehova ne li Mulikanaa hae mi naa ka mu tusa. Nako ye ñwi Davida ha naa nzaa lisa lingu, kwa taha tau ye tuna mi ya to shimba ngu ye ñwi ka mulomo! Kana wa ziba za naa ezize Davida? Naa matisize tau yeo mi ku bonahala kuli naa i bulaile ka mazoho a hae! Mi hape bere ha ne i lwanisize ngu nako ye ñwi, Davida a i bulaya ni yona! U nahana kuli ki mañi ya naa tusize Davida?— Ne li Jehova.

Ku na ni nako ye ñwi fa naa boniselize hahulu bundume Davida. Maisilaele ne ba lwana ni batu ba ne ba bizwa Mafilisita. Yo muñwi wa masole ba Mafilisita bao ne li muuna yo mutelele-telele, mi naa li singangalume! Libizo la hae ne li Goliati. Singangalume seo ne si sweli ku sheununa masole ba Isilaele mane ni ku sheununa Jehova. Goliati a shemaeta masole ba Isilaele kuli ba to lwana ni yena. Kono Maisilaele kaufela ne ba saba hahulu ku lwana ni yena. Davida ha naa utwile taba yeo, a bulelela Goliati kuli: ‘Ni ka ku lwanisa! Jehova u ka ni tusa, mi ni ka ku koma!’ Kana u nahana kuli Davida naa na ni bundume?— Naa na ni bundume luli. Kana wa tabela ku ziba ze ne ezahezi ku zwa fo?

Davida a nga kafwililo ka hae ni macwe a swanela a ketalizoho mi a ya kuli a yo lwanisa singangalume seo. Goliati ha naa boni kuli Davida ne li mutangana feela, a nenauna Davida. Kono Davida a bulelela Goliati kuli: ‘U tile ku na ka mukwale, na, ni taha ku wena ka libizo la Jehova!’ Cwale Davida a beya licwe mwa kafwililo ka hae, mi a matela ku Goliati, ni ku mu kunupa licwe leo. Licwe leo la yo nata Goliati fa pata! Singangalume seo sa wela fafasi ni ku shwa! Mafilisita ba saba hahulu kuli mane kaufelaa bona ba mata. Davida ya naa li mutangana naa konile cwañi ku koma singangalume seo?— Jehova naa tusize Davida, mi Jehova naa na ni maata a matuna ku fita singangalume seo!

Davida naa sa sabi kakuli naa ziba kuli Jehova naa ka mu tusa

U kona ku itutañi kwa likande la Davida?— Jehova u na ni maata a matuna hahulu ku fita mutu ufi kamba ufi. Mi Jehova ki Mulikanaa hao. Kacwalo, nako ye ñwi ha u ka saba nto ye ñwi, u hupule kuli Jehova u ka ku tusa ku ba ni bundume!