Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 13

Muitute ku Jesu ka Mwanaatulezi Miliko

Muitute ku Jesu ka Mwanaatulezi Miliko

Jesu uisiwa ki moya wa Mulimu mwa lihalaupa la Judea hamulaho feela wa kukolobezwa ki Joani. Unani litaba zeñata zatokwa kunahanisisa. Jesu hakolobezwa, “mahalimu akwaluluha.” (Mateu 3:16) Kacwalo, wakona kuhupula lika zanaaitutile ni zanaaezize kwa lihalimu. Kaniti, unani litaba zeñata za kunahanisisa!

Jesu uina mazazi a 40 ni masihu a 40 mwa lihalaupa. Naasika ca sesiñwi ka nako yeo kaufela. Cwale Jesu hasaashwile hahulu tala, Satani Diabulosi utaha ku yena ni kuto mulika, uli: “Haiba u mwanaa Mulimu, bulelela macwe a kuli afetuhe linkwa.” (Mateu 4: 3) Jesu uhana muliko wo kakuli waziba kuli kufosahalile kuitusisa maata ahae a kueza limakazo kuli aipumanele zatokwa.

Diabulosi hafelezi foo. Ulika Jesu ka nzila isili. Ubulelela Jesu kuli atule fa muongola wa tempele. Kono Jesu uhana kutula fa muongola wa tempele kuli asilelezwe ki mangeloi. Ka kuama kwa Mañolo, Jesu ubonisa kuli kufosahalile kulika Mulimu ka nzila yecwalo.

Cwale Diabulosi ulika Jesu lwabulaalu ka kumubonisa “mibuso kaufela ya lifasi ni kanya yayona” ni kumubulelela kuli: “Ze kamukana nika kufa zona haiba uwa ka mañwele ni kunilapela feela hañwi.” Hape Jesu uhana kueza cwalo, ka kubulela kuli: “Zwa Satani!” (Mateu 4:8-10) Uhana muliko wo wa kueza nto yefosahalile, ka kuziba kuli ki Jehova feela yalukela kulapelwa. Kaniti, uiketela kusepahala ku Mulimu.

Lwakona kuituta sesiñwi kwa miliko yeo ni mwanaa itulezi Jesu. Miliko yeo neiezahezi luli, ili kubonisa kuli Diabulosi haki bumaswe feela sina mobabulelela batu babañwi. Ki sibupiwa saluli, sesisa bonahali. Taba yeo hape ibonisa kuli mibuso ya lifasi ki ya Diabulosi; ki yena yaizamaisa. Neusike waba muliko ku Kreste kambe mibuso yeo haki ya Diabulosi.

Hape Diabulosi naabulezi kuli naalata kufa Jesu mibuso kaufela ya lifasi, Jesu hanaaka mulapela feela hañwi. Diabulosi ukona kululika ni luna ka nzila yeswana, mwendi ili ka kulusepisa sifumu, maata, kamba situlo mwa lifasi. Lukaeza hande haluka latelela mutala wa Jesu, ka kuzwelapili kusepahala ku Mulimu niha lukalikiwa ka nzila ifi kamba ifi! Kono muhupule kuli Diabulosi naasiile Jesu “kufitela nako yeñwi yeswanela.” (Luka 4:13) Ukona kueza cwalo ni ku luna; kacwalo luswanela kuzwelapili kutokomela.