Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 1

Litaba Zepeli Zezwa ku Mulimu

Litaba Zepeli Zezwa ku Mulimu

LUKA 1:5-33

  • LINGELOI GABRIELE LIPOLOFITA ZA KUPEPWA KWA JOANI MUKOLOBEZI

  • GABRIELE UBULELELA MARIA ZA KUPEPWA KWA JESU

Bibele mukatumbi ikona kungiwa kuli ki litaba zezwa ku Mulimu. Ndataa luna ya kwa lihalimu ulufile yona kuli ilulute. Nihakulicwalo, hamunyakisise litaba zepeli za butokwa zenefitisizwe lilimo zefitelela 2,000 kwamulaho. Litaba zeo, nelifitisizwe ki lingeloi lelibizwa Gabriele, yena “yayemanga bukaufi fapilaa Mulimu.” (Luka 1:19) Ki miinelo ifi yene liteñi lingeloi halifitisa litaba za butokwa zeo?

Ibatoba ka silimo sa 3 B.C.E. Ki kai kwafitiseza taba yapili Gabriele? Muprisita wa Jehova yabizwa Zakaria upila kwa malundu a Judea, mwendi ili bukaufi ni Jerusalema. Zakaria ni musalaa hae Elizabeta sebasupezi, mi habana bana. Ki nako ya kuli Zakaria aeze musebezi wahae wa buprisita kwa tempele ya Mulimu mwa Jerusalema. Zakaria haali kwa tempele, ka sipundumukela Gabriele uiponahaza bukaufi ni aletare ya kuciseza insense.

Kusina kukakanya, kezahalo yeo isabisa Zakaria. Kono lingeloi litiisa Zakaria pilu, libulela kuli: “Usike wasaba Zakaria, kakuli kupo yahao iutwilwe, mi musalaa hao Elizabeta uka kupepela mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Joani.” Gabriele uekeza kubulela kuli Joani “ukaba yomutuna mwa meeto a Jehova” ni kuli ‘ukalukiseza Jehova batu babaitukiselize.’—Luka 1:13-17.

Zakaria upalelwa kulumela taba yeo. Ki kabakalañi? Kabakala kuli yena ni Elizabeta sebasupezi. Ka mukwa ocwalo, Gabriele umubulelela kuli: “Ukaba simumu mi ukapalelwa kubulela kufitela lizazi folika ezahalela lika ze, kakuli neusika lumela manzwi aka.”—Luka 1:20.

Zeo halilicwalo, batu babali fande bakomoka hahulu kuli Zakaria naainzi nako yetelele mwa tempele. Cwale uzwela fande, kono hakoni kubulela. Zakaria ukona kueza feela liponiso ka mazoho ahae. Batu ki hase balemuha kuli uboni makazo mwa tempele.

Zakaria ukutela kwa hae hasafelize sebelezo yahae ya kwa tempele. Kutuhafo, Elizabeta waitwala! Elizabeta aina kwa ndu kokusina batu ka likweli zeketalizoho, kufitela mwanaa hae apepwa.

Cwale Gabriele uiponahaza lwabubeli. Ku mañi? Ku musizana yasika nyalwa yabizwa Maria yapila kwa mutulo, mwa sibaka sa Galilea ili mwa muleneñi wa Nazareta. Lingeloi limubulelelañi? Lili: “Mulimu ukushemubile.” Gabriele uzwelapili kubulelela Maria kuli: “Hakubone! Ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Jesu.” Gabriele uekeza kuli: “Yena ukaba yomutuna mi ukabizwa Mwana wa Yapahami ka Kufitisisa, . . . mi ukabusa sina Mulena fahalimwaa ba ndu ya Jakobo kuya kuile, mi Mubuso wahae hauna kufela.”—Luka 1:30-33.

Kaniti, Gabriele naatabile hahulu kufitisa litaba zepeli zeo. Halunze lubala zeñata ka za Joani ni Jesu lukaiponela hande libaka litaba zeo halili za butokwa hahulu.