Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 4

Maria Uitwezi Asika Nyalwa Kale

Maria Uitwezi Asika Nyalwa Kale

MATEU 1:18-25 LUKA 1:56

  • MARIA UTALUSEZA JOSEFA KULI UITWEZI

  • MARIA UBA MUSALAA JOSEFA

Maria saitwezi ka likweli zeene. Muhupule kuli hamano itwala naaizo potela Elizabeta mwanaa habo yena yapila mwa malundu a Judea kwa mboela. Kono ka nako ye, Maria ukutezi habo yena kwa Nazareta. Mi cwale batu sebatuha baziba kuli uitwezi. Munahane feela mwabilaelezwa ki taba yeo!

Taba yebilaeza hahulu ki ya kuli Maria ubeelelizwe ki muuna wa mubeti yabizwa Josefa. Mi hape waziba kuli kakuya ka Mulao wanaafile Mulimu kwa Maisilaele, musali yabeelelizwe halobala ni muuna usili uswanela kupobaulwa ka macwe kufitela ashwa. (Deuteronoma 22:23, 24) Kabakaleo, Maria niha naasika lobala ni muuna, mwendi unahana mwakataluseza Josefa za mulwalo wahae ni zeneka ezahala.

Bakeñisa kuli Maria ubile siyo ka likweli zetaalu, kusina kukakanya, Josefa unyolezwi hahulu kumubona. Hababonana, Maria mwendi ueza mwakonela kaufela kutaluseza Josefa kuli uitwezi ka moya okenile wa Mulimu. Kono kutaata hahulu ku Josefa kuutwisisa ni kulumela taba yeo.

Josefa waziba kuli Maria ki musali yomunde ni kuli unani libubo lelinde. Mi umulata hahulu. Kono niha mubulelela cwalo, Josefa yena unahana feela kuli kunani muuna usili yafile Maria mulwalo. Josefa halati kuli Maria apobaulwe ka macwe kufitela ashwa kamba kushubulwa fapilaa batu; kacwalo unahana za kumuleleka kwa mukunda. Mwa linako zeo, batu bababeelezani nebangiwa sina babanyalani, mi nekutokwahala telekano haiba kupala kuli banyalane.

 Hasamulaho, Josefa haanze anahanisisa litaba zeo, walobala. Lingelo la Jehova litaha ku yena mwa tolo, lili: “Usike wasaba kuisa Maria musalaa hao kwa ndu, kakuli ubeilwe fa mezi amanca ka moya okenile. Ukapepa mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Jesu, kakuli ukapilisa sicaba sahae kwa libi zasona.”—Mateu 1:20, 21.

Josefa hazuha, utaba hahulu bakeñisa kuli cwale sautwisisa taba yeo! Ueza kapili ka mwalaelezwi ki lingeloi. Uisa Maria kwa ndu yahae. Yeo ki kezo yeswana sina mukiti wa sinawenga ili kubonisa batu kuli Josefa ni Maria cwale ki kale banyalana. Nihakulicwalo, Josefa halobali ni Maria hanze aitwezi Jesu.

Hamulaho wa likweli, Josefa ni Maria ili yo mulwalo wahae seuhulile, baitukiseza kutama musipili kuzwa mwa Nazareta mobapila. Babata kuya kai hailifo Maria utuha apuluha?