Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 11

Joani Mukolobezi Ulukisa Nzila

Joani Mukolobezi Ulukisa Nzila

MATEU 3:1-12 MAREKA 1:1-8 LUKA 3:1-18 JOANI 1:6-8, 15-28

  • JOANI UTAHA INZE AKUTAZA NI KUKOLOBEZA

  • BATU BABAÑATA BAKOLOBEZWA, KONO ISIÑI KAUFELAA BONA

Sekufitile lilimo zebato eza 17 kuzwa fo Jesu naabuzelize baluti lipuzo mwa tempele inze anani lilimo ze 12. Cwale seli kwa makalelo a mbumbi ya silimo sa 29 C.E. Batu babañata baambola ka za Joani, mwanahabo Jesu, yasweli kukutaza mwa naha kaufela kwa wiko wa Nuka ya Jordani.

Joani ki muuna yazibahala ka ponahalo yahae ni zabulela. Uapalanga liapalo zeezizwe fa boya bwa kamele, mi uitamanga lukanda lwa litalo mwa teka. Lico zahae ki nziye ni linosi za mwa naheñi. Ki taba mañi yabulela? Uli: “Mubake, kakuli Mubuso wa mahalimu usutelezi.”—Mateu 3:2.

Taba yabulela Joani isusueza babatile kuto muteeleza. Batu babañata balemuha kuli batokwa kubaka, kucinca mubonelo ni linzila zabona, ili kutuhela mupilelo wabona omaswe wa kwamulaho. “Batu ba mwa Jerusalema ni ba mwa Judea kamukana ni mwa libaka kaufela za Jordani” bataha ku yena. (Mateu 3: 5) Babañata babataha ku Joani babaka. Ubakolobeza ka kubanwelisa mwa mezi a Jordani. Ki kabakalañi?

Joani ukolobeza batu ka kolobezo yepaka kubaka kwabona, ili kubonisa kuli babakezi libi zebaezize ka kutula tumelelano ya Mulao wa Mulimu. (Likezo 19:4) Kono haki batu kaufela babakolobezwa. Babahulu ba bulapeli, ili Bafalisi ni Basaduki, habataha ku yena, Joani ubabiza kuli “bana ba limili.” Uli: “Mubeye muselo obonisa kubaka. Musike mwa nahana inze muipulelisa muli: ‘Ndataa luna ki Abrahama.’ Kakuli namibulelela nili, Mulimu wakona kutahiseza Abrahama bana kuzwa fa macwe a. Capu seili kwa mibisi ya likota. Hakulicwalo, kota kaufela yesabeyi muselo omunde ikalemiwa ni kunepelwa mwa mulilo.”—Mateu 3:7-10.

Bakeñisa kuli batu babañata basweli kutaha ku Joani, mi ubulela taba yemaata, ni kuli usweli kukolobeza batu babañata, baprisita ni Malivi balumiwa ku yena kuto mubuza kuli: “Ki wena mañi?”

Joani uitumelela, uli: “Haki na Kreste.”

Bamubuza kuli: “Ki wena mañi he? Kana ki wena Elia?”

Ualaba, uli: “Haki na.”

Bamubuza, bali: “Kana ki wena Mupolofita?” ili kutalusa Mupolofita yomutuna yanaabulezwi ki Mushe kuli ukataha.—Deuteronoma 18:15, 18.

Joani ualaba kuli: “Batili!”

Batundamena kumubuza, bali: “Ki wena mañi? Ulubulelele kuli luyo alaba baba lulumile. Hakuipulele, ki wena mañi?” Joani uli: “Ki na linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Mubaakanye nzila ya Jehova,’ sina mwanaabulelezi mupolofita Isaya.”—Joani 1:19-23.

Bazwelapili kumubuza, bali: “Cwale kiñi he haukolobeza haiba haki wena Kreste kamba Elia kamba Mupolofita?” Joani ubafa kalabo ya butokwa yeli: “Na nikolobeza mwa mezi. Kunani yayemi mwahalaa mina yemusa zibi, yanitaha mwamulaho.”—Joani 1:25-27.

Joani uitumelela kuli ulukisa nzila ka kutusa batu kuba ni lipilu zende zekaamuhela Mesia yanaasepisizwe, yena yakaba Mulena. Joani ubulela ka za Mesia, uli: “Yanitaha mwamulaho yena unani maata kunifita, mi hanina tukelo ya kutubula makatulo ahae.” (Mateu 3: 11) Mane Joani uli: “Yanitaha mwamulaho wanifita, kakuli naaliteñi pili ku na.”—Joani 1: 15.

Kacwalo, taba yabulela Joani yaswanela luli, ili yeli: “Mubake, kakuli Mubuso wa mahalimu usutelezi.” (Mateu 3: 2) Izibisa batu kuli Mulena yataha wa Jehova, yena Jesu Kreste, utuha akalisa bukombwa bwahae.