Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 7

Babanuha ka Linaleli Bapotela Jesu

Babanuha ka Linaleli Bapotela Jesu

MATEU 2:1-12

  • BABANUHA KA LINALELI BALATELELA “NALELI” YEBALIBISA KWA JERUSALEMA MI HAMULAHO IBALIBISA KU JESU

Kutaha baana babazwa kwa Upa. Ki baana babanuha ka linaleli—bona babatatubisisa molizamaela linaleli, ili bababulela kuli ka kueza cwalo, bakona kufa taluso ya zeezahala mwa bupilo bwa batu. (Isaya 47:13) Hane basali kwa Upa, babona “naleli” mi bailatelela ka likilomita zeñata, kuliba kwa Jerusalema isiñi kwa Betelehema.

Babanuha ka linaleli habafita mwa Jerusalema, babuza kuli: “Ukai yapepilwe, mulena wa Majuda? Kakuli neluboni naleli yahae hane luli kwa Upa, mi lutilo mukubamela.”—Mateu 2:1, 2.

Mulena Heroda wa Jerusalema uutwa taba yeo mi ufilikana hahulu. Ka mukwa ocwalo, ubiza baprisita babahulu ni baluti ba bulapeli, mi ubabuza kwaswanela kupepelwa Kreste. Bamualaba ka kuya ka zabulela Mañolo, bali: “Ki mwa Betelehema.” (Mateu 2:5; Mika 5:2) Hautwa cwalo, Heroda ubizeza kwatuko babanuna ka linaleli, mi ubabulelela kuli: “Muye muyo batisisa mwana yo mi hase mumufumani, munizibise ilikuli ni na niye niyo mukubamela.” (Mateu 2:8) Kono Heroda zabata luli ki kuziba kwainzi mwana yo ilikuli amubulaye!

Babanuha ka linaleli habafunduka, kuezahala nto yekomokisa. “Naleli” yene baboni hane basali kwa Upa, ibazamaya kwapili. Kaniti, yeo nesi naleli feela, kono neitahisizwe ka mulelo wa kubaetelela. Babanuha ka linaleli bailatelela kufitela iyema fahalimwaa ndu mokuinzi Josefa, Maria, ni mwanaa bona.

Babanuha ka linaleli habakena mwa ndu, bafumana Maria ni mwana, yena Jesu. Honafo, bakubamela Jesu. Mi bamufa limpo zecwale ka gauda, insense yesweu, ni mira. Kutuha fo, habali bakutele ku Heroda, Mulimu ubalaela mwa tolo kuli basike baeza cwalo. Ka mukwa ocwalo, bakutela kwa naha yahabo bona ka nzila isili.

Ki mañi yemunahana kuli ki yena yanaatahisize “naleli” yeneetelezi babanuha ka linaleli? Muhupule kuli neisika balibisa ku Jesu mwa Betelehema. Kono neibalibisize pili kwa Jerusalema, kone baizo kopana ni Mulena Heroda yanaabata kubulaya Jesu. Mi Heroda naakabe aezize cwalo kambe Mulimu naasika laela babanuha ka linaleli kuli basike bamubulelela kwainzi Jesu. Kaniti, neli sila sa Mulimu, yena Satani, yanaabata kuli Jesu abulaiwe, mi naaitusisize mukwa wo kuli apete mulelo wahae.