Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 77

Jesu Ufa Kelezo ka za Sifumu

Jesu Ufa Kelezo ka za Sifumu

LUKA 12:1-34

  • SWANISEZO KA ZA MUUNA WA MUFUMI

  • JESU UBULELA KA ZA MAÑWALALA NI MAYANGAYANGA

  • “MUTAPINYANA” UKABA MWA MUBUSO

Jesu hanze aca lico mwa ndu ya Mufalisi, batu babañata-ñata bamulibelela fande. Hape hanaali mwa Galilea buñata nebutile ku yena. (Mareka 1:33; 2:2; 3:9) Cwale fa haali mwa Judea, batu babañata babata kumubona ni kuteeleza ku yena, mi babonisa moya oshutana hahulu ni wa Bafalisi babaca ni yena.

Jesu ukala ka kubulelela balutiwa bahae taba ya butokwa hahulu, uli: “Mutokomele mumela wa Bafalisi, bona buipi.” Jesu naafile temuso ye kwamulaho, kono zaboni hanaaca lico libonisa kuli uswanela kufa temuso ye kapili-pili. (Luka 12:1; Mareka 8:15) Mwendi Bafalisi balika kupata bumaswe bwabona ka kuiponahaza kuba babakenile, kono ki batu babamaswe mi batokwa kulemuhiwa. Jesu ubulela kuli: “Hakuna nto yeshwatekilwe yesike yapatululwa, mi hakuna kunutu yesike yazibahala.”—Luka 12:2.

Mwendi buñata bwa batu babakubukani ku Jesu ki babazwa mwa Judea, ili bane basiyo Jesu hanaaluta batu mwa Galilea. Kabakaleo, ukutela kubulela litaba zetuna zanaabulezi kale kwamulaho. Ususueza batu kaufela babateeleza ku yena, kuli: “Musike mwasaba bababulaya mubili, mi hamulaho wa fo, habakoni kueza sesiñwi hape.” (Luka 12:4) Sina mwanaaezelize kwamulaho, utaluseza balutiwa bahae libaka habaswanela kusepa kuli Mulimu ukabafa zebatokwa. Hape baswanela kuziba Mwanaa mutu ni kulemuha kuli Mulimu wakona kubatusa.—Mateu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Cwale muuna yomuñwi yamwahalaa buñata ubulelela Jesu pilaelo yahae, uli: “Muluti, hakubulelele muhulwanaaka aikabele saanda ni na.” (Luka 12:13) Mulao ubonisa kuli mwanaa mweli wamushimani uswanela kufiwa habeli kwa nto ni nto yeo mushemi aabela bana bahae, ka mukwa ocwalo, hakuswaneli kuba ni likañi ka za teñi. (Deuteronoma 21:17) Kono kubonahala kuli muuna yo ubata kufiwa zeñata kufita zaswanela kufiwa ka kuya ka Mulao. Jesu ka maseme uhana kuikenya mwa taba yeo. Ubuza kuli: “Wena mutu, ki mañi yaniketile kuba muatuli kamba muyemeli mwa taba yamina bababeli?”—Luka 12:14.

Jesu ulemusa batu kaufela kuli: “Mutokomele mi muitibelele kwa mufuta kaufela wa mukwañuli, kakuli mutu nihakaba ni zeñata, zaluwile halikoni kumufa bupilo.” (Luka 12:15) Mutu nihakaba ni sifumu sesiñata, uka sisiya hakashwa. Jesu ukoñomeka sisupo seo ka kufa swanisezo yesahupulwa hahulu ili yebonisa butokwa bwakuba ni libizo lelinde ku Mulimu.

Uli: “Simu ya mufumi yomuñwi neibeile hahulu. Kihaa kala kunahana, ali: ‘Nikaeza cwañi cwale haubona hanina mwakubulukela lico zaka?’ Cwale ali: ‘Nikaeza cwana: Nikalutulula mabulukelo aka ni kuyaha amatuna, mi ki mona monika kubukanyeza bubeke bwaka kaufela ni lika zende zaka kaufela, mi nikaipulelela, nili: “Unani lika zende zeñata zekubukanyelizwe lilimo zeñata; cwale hakuikatuluse, uce, unwe, uikole.”’ Kono Mulimu ali ku yena: ‘Wena yasina kutwisiso, bona busihu bo, bakabata bupilo bwahao ku wena. Cwale ki mañi yakaluwa lika zeukubukanyize?’ Kukaba cwalo ni ku mutu yaikubukanyeza bufumu kono hasika fumela ku Mulimu.”—Luka 12:16-21.

Balutiwa ba Jesu ni batu babañwi babateeleza ku yena mwendi bakona kuswaseha mwa katwa ka kuikubukanyeza sifumu. Kamba mwendi kubata zakuipilisa ka zona kukona kubapaleliswa kusebeleza Jehova. Ka mukwa ocwalo, Jesu ukutela kufa kelezo yanaafile kwamulaho, ibato ba silimo ni likweli ze 6 mwa Ngambolo ya fa Lilundu.

 Uli: “Mutuhele kubilaela za bupilo bwamina, ka zemuka ca, kamba kubilaela za mibili yamina, ka zemuka apala. . . . Mubone mañwalala: Haacali peu kamba kukutula; haana situli kamba sibulukelo; niteñi Mulimu waafepa. Kana mina hamu ba butokwa hahulu kufita linyunywani? . . . Mubone mwahulela mayangayanga: Habeleki ka taata kamba kuota bwanda; kono nimibulelela nili, nihaiba yena Salumoni mwa kanya yahae kaufela, naasika kaba sina leliñwi laona. . . . Hakulicwalo, mutuhele kubata zemuka ca ni zemuka nwa, mi mutuhele kubilaela hahulu . . . Ndataa mina waziba kuli mwatokwa lika zeo. . . . Muzwelepili kubata Mubuso wahae, mi lika zeo muka liekelezwa kwateñi.”—Luka 12:22-31; Mateu 6:25-33.

Ki bo mañi babaka bata Mubuso wa Mulimu? Jesu upatulula kuli ki batu basikai feela, ona “mutapinyana,” wa batu babasepahala. Hamulaho kukapatululwa kuli palo yabona ikaba feela 144,000. Bakafiwa mupuzo mañi? Jesu ubasepisa kuli: “Ndataa mina ulumelelize kumifa Mubuso.” Batu ba, habana kuisa pilu kwa kuikubukanyeza sifumu mwa lifasi, ili sebakona kuuzwa masholi. Kono bakaisa feela pilu kwa “bufumu bobusa feli mwa mahalimu,” ko bakabusa ni Kreste.—Luka 12:32-34.