Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 69

Kana Ndataa Bona ki Abrahama Kamba ki Diabulosi?

Kana Ndataa Bona ki Abrahama Kamba ki Diabulosi?

JOANI 8:37-59

  • MAJUDA BAIPAPATA KULI ABRAHAMA KI YENA NDATAA BONA

  • JESU NAALITEÑI PILI ABRAHAMA ASIKA PEPWA KALE

Isali mwa Jerusalema kwa Mukiti wa Litabernakele (kamba wa Minganda), Jesu uzwelapili kuluta batu litaba za butokwa. Majuda bane baliteñi kwa mukiti kihona basazo mubulelela kuli: “Lu bana ba Abrahama mi halusika ba kale batanga.” Jesu ualaba kuli: “Naziba kuli mu bana ba Abrahama. Kono mubata kunibulaya, kakuli hamuamuheli linzwi laka. Nibulela lika zeniboni hane nili ni Ndate, kono mina mueza zemuutwile ku ndataa mina.”—Joani 8:33, 37, 38.

Taba yabulela Jesu ki ya niti: Ndatahe washutana ni ndataa bona. Ka kusaziba zatalusa Jesu, Majuda bakutela manzwi abona bali: “Ndataa luna ki Abrahama.” (Joani 8:39; Isaya 41:8) Basimuluha ku Abrahama. Ka mukwa ocwalo, baikutwa kuli banani tumelo yeswana ni ya mulikanaa Mulimu, yena Abrahama.

Kono, Jesu ubaalaba ka nzila yekomokisa, uli: “Kambe mu bana ba Abrahama, nemukaeza misebezi ya Abrahama.” Kaniti, mwana ulikanyisanga ndatahe. Jesu uzwelapili kubulela kuli: “Kono cwale mubata kunibulaya, na mutu yamibulelezi niti yeniutwile ku Mulimu. Abrahama naasika eza cwalo.” Jesu kihona abulela taba yebakomokisa hahulu, uli: “Mueza misebezi ya ndataa mina.”—Joani 8:39-41.

Majuda basapalelwa kuutwisisa zabulela Jesu. Babulela kuli ki bana babapepezwi mwa linyalo, bali: “Nelusika pepwa ka muzamao wa buhule; Ndataa luna ki alimuñwi, yena Mulimu.” Kono kana Mulimu luli ki yena ndataa bona? Jesu uli: “Kambe Mulimu ki yena Ndataa mina, nemuka nilata, kakuli nizwile ku Mulimu mi ki na yo. Mi hanisika itela ka ili na, kono ki Yena yanilumile.” Jesu ubuza puzo mi hape waialaba yena muñi, uli: “Ki kabakalañi hamusa utwisisi zenibulela? Ki kabakala kuli hamukoni kuteeleza kwa linzwi laka.”—Joani 8:41-43.

Jesu ulikile kubabonisa bumaswe bwakumuhana. Kono cwale ubataluseza ka kunonga kuli: “Muzwa ku ndataa mina Diabulosi, mi mutabela kueza litakazo za ndataa mina.” Ndataa bona ucwañi? Jesu umutalusa hande kuli: “Yena neli mubulai hakalisa, mi naasika tiiseza mwa niti.” Jesu uekeza kubulela kuli: “Yazwa ku Mulimu uteeleza kwa manzwi a Mulimu. Ki lona libaka hamusa teelezi, kakuli hamuzwi ku Mulimu.”—Joani 8:44, 47.

Kunyaziwa ka nzila yecwalo, kufilikanya hahulu Majuda, mi baalaba kuli: “Kana haki niti halubulela kuli, ‘u Musamaria mi unani mudimona’?” Hababulela kuli Jesu ki “Musamaria” babonisa kuli haki mutu wa butokwa. Kono Jesu haisi pilu kwa manzwi abona a kashwau, mi ualaba kuli: “Hanina mudimona, kono nikuteka Ndate, mi mina mwanishwaula.” Sepiso yaafa Jesu ibonisa kuli taba yeo ki yetuna, ubulela kuli: “Yamamela linzwi laka, hana kubona lifu nikamuta.” Fo hatalusi kuli baapositola ni batu babañwi kaufela babamulatelela habana kushwa. Kono habana kutimezwa kuya kuile, “lifu labubeli,” basina sepo ya zuho.—Joani 8:48-51; Sinulo 21:8.

Kono Majuda habautwisisi zatalusa Jesu, bali: “Cwale ki kale luziba kuli unani mudimona. Abrahama ushwile, bapolofita ni bona bashwile, kono wena uli: ‘Haiba mutu amamela linzwi laka, haana kulupa lifu nikamuta.’ Kana wena ufita ndataa luna Abrahama yaitobalezi? . . . Uipala kuli umañi?”—Joani 8:52, 53.

Kaniti, Jesu utalusa kuli ki yena Mesia. Kono kufita kualaba puzo yabona ka kunonga ya kuli ki yena mañi, Jesu uli: “Haiba niikanyisa ili na, kanya yaka haki sesiñwi. Ki Ndate yanikanyisa, yena yemuli ki Mulimu wamina. Niteñi hamusika muziba, kono na namuziba. Mi haiba nibulela kuli hani muzibi, fo nikaba lihata.”—Joani 8:54, 55.

 Jesu cwale uama kwa mutala wa kuku wabona yasepahala, uli: “Abrahama ndataa mina naatabile hahulu kuba ni sepo ya kubona lizazi laka, mi naaliboni ni kunyakalala.” Kaniti, ka kuba ni tumelo mwa sepiso ya Mulimu, Abrahama naalibelezi kutaha kwa Mesia. Majuda bamualaba ka kusalumela, bali: “Hausika kwanisa kale lilimo ze 50, kono kuti Abrahama umuboni?” Jesu ualaba kuli: “Kaniti luli namibulelela nili, Abrahama asika ba kale teñi, na nenili teñi.” Fo utalusa ka nako yanaapila kwa lihalimu sina lingeloi leli maata.—Joani 8:56-58.

Majuda banyemiswa ki taba yabulela Jesu yakuli naapilile pili Abrahama asikaba kale teñi, mi babata kumupobaula. Kono Jesu uzwa kubona asika holofala.