Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 74

Lituto ka za Kuamuhela Baenyi ni ka za Kulapela

Lituto ka za Kuamuhela Baenyi ni ka za Kulapela

LUKA 10:38–11:13

  • JESU UPOTELA MARETA NI MARIA

  • KUTUNDAMENA KULAPELA KI KWABUTOKWA

Munzi wa Betania ufumaneha fa njetumuko ye kwa upa wa Lilundu la Likota za Olive, ibato ba likilomita zetaalu kuzwa kwa Jerusalema. (Joani 11:18) Ki kona kwaya Jesu mi upotela Mareta ni Maria. Mareta, Maria, ni kaizelaa bona Lazaro ki balikani ba Jesu mi bamuamuhela hande.

Ki tohonolo yetuna luli kupotelwa ki Mesia. Mareta ubata kuamuhela hande Jesu, ka mukwa ocwalo, upateha kumulukiseza sico sesiipitezi. Mareta hanze abeleka cwalo, munyanaa hae Maria uina kwa mahutu a Jesu ni kuteeleza ku yena. Hasamulaho wa nako, Mareta ubulelela Jesu kuli: “Mulena, kana hauna taba munyanaaka hanisiyezi misebezi nilinosi? Haku mubulelele atahe ato nitusa.”—Luka 10:40.

Kufita kunyaza Maria, Jesu ueleza Mareta kuli haswaneli kuiyakatwa hahulu za kwa mubili, ka kubulela kuli: “Mareta, Mareta, ubilaezwa ni kukatazwa ki zeñata. Kono sesitokwahala ki lika lisikai feela kamba mane silisiñwi. Haili Maria yena, uiketezi kabelo yende, mi haana kuiamuhiwa.” (Luka 10:41, 42) Kaniti, Jesu ubonisa kuli haki kwa butokwa kusinyeza nako fa kulukisa lico zeñata. Kono sabutokwa ki kulukisa feela sico sesilikani.

Mulelo wa Mareta ki omunde. Ubata kuamuhela muenyi. Kono kupatehiswa hahulu ki kulukisa sico kutahisa kuli asike ateeleza kwa lituto za butokwa zezwa ku Mwanaa Mulimu! Jesu utalusa kuli Maria uiketezi nto yende yekamutusa hahulu, mi ki tuto yeluswanela kuhupula kaufelaa luna.

Nako yeñwi hape, Jesu uluta tuto yeñwi yeshutana ni ye, kono ili ya butokwa. Mulutiwa yomuñwi umukupa kuli: “Mulena, hakululute mwakulapelela, sina Joani ni yena mwanaalutezi balutiwa bahae.” (Luka 11:1) Jesu naalutile kale mwa kulapelela ibatoba silimo ni likweli ze 6 kwamulaho mwa Ngambolo ya fa Lilundu. (Mateu 6:9-13) Nihakulicwalo, mwendi mulutiwa yo naasiyo ka nako yeo. Ka mukwa ocwalo, Jesu ukutela kubulela lisupo za butokwa. Kihona afa swanisezo yebonisa butokwa bwa kutundamena kulapela.

Jesu uli: “Luunge kuli yomuñwi ku mina unani mulikani mi uya ku yena fahalaa busihu ni kuyo mukupa kuli: ‘Mulikani, haku nikolotise kwateñi linkwa zetaalu, kakuli yomuñwi wa balikani baka kihona asazo fita kuzwa mwa musipili mi hanina sa kumufa.’ Kono mulikanaa hae yanaali mwa ndu, amualaba, ali: ‘Tuhela kunikataza. Sikwalo sipakilwe kale, mi nilobezi ni bana baka babanyinyani. Hani koni kuzuha kuli nito kufa sesiñwi.’ Namibulelela nili, nihaike haana kuzuha ni kuyo mufa sesiñwi kabakala kuba mulikanaa hae, kaniti ukazuha ni kuyo mufa zatokwa kabakala kutundamena kwahae.”—Luka 11:5-8.

Jesu haatalusi kuli Jehova hatabeli kuutwa likupo zaluna sina mwanaaezelize mulikanaa mutu wa mwa swanisezo. Kono utalusa kuli haiba mulikani yasatabeli yo, naalabile kupo bakeñisa kutundamena kwa mulikanaa hae, Ndataa luna ya kwa lihalimu yena ukaalaba likupo zezwelela kwatasaa pilu za batanga bahae babasepahala! Jesu uzwelapili uli: “Namibulelela nili, muzwelepili kukupa, mi mukafiwa; muzwelepili kubata, mi mukafumana; muzwelepili kungongota, mi mukakwalulelwa. Kakuli mutu kaufela yakupa wafiwanga, mi mutu kaufela yabata wafumananga, mi mutu kaufela yangongota wakwalulelwanga.”—Luka 11:9, 10.

Jesu cwale ukoñomeka sisupo sahae ka kubapanya Mulimu ku ndate, uli: “Ki ufi ndate mwahalaa mina yakupiwa tapi ki mwanaa hae, yaka mufa noha mwa sibaka sa tapi? Kamba yaka mufa kabanze haiba amukupa lii? Cwale haiba mina babamaswe muziba kufa limpo zende kwa bana bamina, Ndate ya kwa lihalimu yena ukafa hahulu moya okenile ku babamukupa!” (Luka 11:11-13) Taba ye luli ilufa buikolwiso bwakuli Ndataa luna watabela kuluutwa ni kulufa zelutokwa!