Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 53

Mubusi Yakona Kuzamaisa Moya ni Liwate

Mubusi Yakona Kuzamaisa Moya ni Liwate

MATEU 14:22-36 MAREKA 6:45-56 JOANI 6:14-25

  • BATU BABATA KUBEYA JESU FA BULENA

  • JESU UZAMAYA FA MEZI, MI UKUZISA MOYA

Makazo ya Jesu ya kufepa batu babañata iamile hahulu batu. Babulela kuli “yo luli ki yena Mupolofita yanaaswanezi kutaha mwa lifasi,” yena Mesia, mi ukaba mubusi yomunde luli. (Joani 6:14; Deuteronoma 18:18) Ka mukwa ocwalo, batu balelisana kuswala Jesu kuli bamueze mulena.

Nihakulicwalo, Jesu ulemuha zebalela kueza. Ufundula buñata ni kulaela balutiwa bahae kuli bakutele mwa sisepe sabona. Bakafita nzila ifi mi baya kai? Baliba pili kwa Betsaida kihona bakaya kwa Kapernauma. Jesu yena uya kwa malundu kuyolapela anosi busihu bo.

Mwa liseli la kweli ili ka nako ya busihu, Jesu ubona sisepe inze sili kwahule. Mandinda a liwate asweli kukashezwa kafa ni kafa ki moya omutuna, mi baapositola ‘bafumana taata kufuluha kakuli moya wa balwanisa.’ (Mareka 6:48) Jesu ushetumuka kuzwa fa lilundu mi uzamaya fa mandinda kuliba kwa balutiwa bahae. Cwale ‘nese bafuluhile limaili zetaalu kamba zeene.’ (Joani 6:19) Balutiwa babona Jesu inze asutelela bukaufi ni bona mi bakenelwa ki sabo mi bahuwa bali: “Hamubone, kiñi sani!”—Mareka 6:49.

Jesu ka kubaomba-omba ualaba kuli: “Mutiye lipilu! Ki na; musike mwasaba.” Kono Pitrosi uli: “Mulena, haiba ki wena, nilaele, nitahe ku wena fa mezi.” Jesu ualaba kuli: “Taha!” Honafo, Pitrosi uzwa mwa sisepe ni kuzamaya fa mezi kuliba ku Jesu. Kono hatalima liñungwa, Pitrosi wasaba mi ukalisa kutiba. Uhuwa uli: “Mulena, nipilise!” Jesu uotolola lizoho lahae, kuswala Pitrosi mi uli: “Wena wa tumelo yenyinyani, kiñi haukakanyize?”—Mateu 14:27-31.

Pitrosi ni Jesu bakena mwa sisepe, mi moya waombala. Balutiwa bakomokile, kono kana baswanela kukomokiswa ki taba yeo? Kambe ‘nebalemuhile zene baswanela kuituta kwa makazo ya linkwa,’ yanaaezize Jesu lihora lisikai kwamulaho yakufepa batu babañata, nebasike bakomoka habamubona azamaya fa mezi kamba hakuzisa moya. Cwale bamukubamela mi bali: “Kaniti u Mwanaa Mulimu.”—Mareka 6:52; Mateu 14:33.

Cwale bafita mwa libala lelinde hahulu la Genesareta, leli kwa mboela wa Kapernauma. Bawisa liankora za sisepe mi bataha fa likamba. Batu baziba Jesu, mi bona hamoho ni batu baba mwa libaka zeli bukaufi batisa bakuli ku yena. Bakuli bao habaswala feela kwa mungundo wa siapalo sa Jesu sa fahalimu, bafola.

Zeo halili cwalo, buñata bone buiponezi makazo ya kufepa batu babañata bulemuha kuli Jesu hasaliyo. Ka mukwa ocwalo, lisepenyana zezwa kwa Tiberiya halifita, batu bakena kuzona ni kusilela kwa Kapernauma kuyo bata Jesu. Habamufumana bamubuza kuli: “Rabbi, utile lili kwanu?” (Joani 6:25) Jesu wabakalimela, mi ueza cwalo ka libaka leliswanela, sina moluka bonela mwa taba yetatama.