Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 51

Joani Ubulaiwa ka Nako ya Mukiti wa Lizazi la Kupepwa

Joani Ubulaiwa ka Nako ya Mukiti wa Lizazi la Kupepwa

MATEU 14:1-12 MAREKA 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • HERODA ULAELA KULI JOANI APUMIWE TOHO

Baapositola ba Jesu habanze bakutaza mwa Galilea, mutu yanaazibahalize Jesu yena hana tukuluho ya kukutaza. Joani Mukolobezi saali mwa tolongo ka lilimo zebato ba zepeli.

Joani naabulezi kuli kufosahalile kuli Mulena Heroda Antipasi anyale Herodiasi, musalaa muhulwanaa hae Filipi. Heroda ulelekile musalaa hae wapili kuli anyale Herodiasi. Ka kuya ka Mulao wa Mushe, ili waipapata Heroda kuli waulatelela, linyalo le ki la bubuki mi haki la ka mulao. Mwendi ka kususuezwa ki Herodiasi, Heroda ukenya Joani mwa tolongo kabakala kumunyazeza taba ye.

Heroda hazibi zakueza ka za Joani kakuli batu ‘bali Joani ki mupolofita.’ (Mateu 14:5) Kono Herodiasi, yena haanahani cwalo. ‘Ubulukezi Joani sikoto kwa pilu’ mi mane ubata kolo ya kumubulaya. (Mareka 6:19) Cwale ufumana kolo ya kueza cwalo.

Nakonyana pili mukiti wa Paseka ya silimo sa 32 C.E. usika ezwa kale, Heroda ueza mukiti wa lizazi la kupepwa kwahae. Makwambuyu kaufela ba Heroda, ni bazamaisi ba masole, hamohocwalo ni babahulu ba mwa muleneñi wa Galilea, batile kwa mukiti. Ka nako ya mukiti, Salome, mwanaa Herodiasi wa kupepa ku muunaa hae wapili, yena Filipi, ukena kutobinela baenyi. Baana bao batabiswa hahulu ki mubinelo wahae.

Ka kutabiswa hahulu ki mwanaa hae wa kuañula yo, Heroda umubulelela kuli: “Nikupe seubata kaufela, mi nika kufa sona.” Mane ukonka uli: “Seuka nikupa kaufela, nika kufa sona, nihaiba kukupumela mubuso waka fahali.” Salome pili asika alaba kale, uya ku mahe ni kuyo mubuza kuli: “Nikupe sika mañi?”—Mareka 6:22-24.

Ye cwale ki yona kolo yanaabata Herodiasi! Ualaba kapili-pili kuli: “Kupa toho ya Joani Mukolobezi.” Honafo feela, Salome ukutela ku Heroda, mi uli: “Nibata kuli honafa unife toho ya Joani Mukolobezi fa mukeke.”—Mareka 6:24, 25.

Taba ye, iziyeza hahulu Heroda, kono baenyi bahae nebaikutwezi hakonka ku Salome. Uswaba hahulu kakuli hakoni kuhana kupo yeo, nihaikaba kubulaya mutu yasina mulatu. Ka mukwa ocwalo, Heroda uluma mulibeleli kwa tolongo ni kumufa taelo ya kuyo puma toho ya Joani. Hamulahonyana, mulibeleli utaha ni toho ya Joani fa mukeke. Uifa ku Salome, mi yena uiisa ku mahe.

Balutiwa ba Joani habautwa zeezahalile, bataha kutonga situpu sahae ni kuyo sibuluka. Kihona cwale babiha taba yeo ku Jesu.

Hamulaho, Heroda uutwa kuli Jesu usweli kufolisa batu ni kuleleka madimona, mi usaba hahulu. Unahana kuli mwendi mutu yaeza limakazo zeo—yena Jesu, ki Joani Mukolobezi ya ‘zusizwe kwa bafu.’ (Luka 9:7) Ka mukwa ocwalo, Heroda Antipasi unyolelwa hahulu kubona Jesu. Habati kuutwa za lituto za Jesu. Kono Heroda ubata kubona Jesu ilikuli aikolwisise haiba zanahana ki za niti kamba kutokwa.