Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 60

Kufetuha Kubonisa Kanya ya Kreste

Kufetuha Kubonisa Kanya ya Kreste

MATEU 16:28–17:13 MAREKA 9:1-13 LUKA 9:27-36

  • PONO YA KUFETUHA

  • BAAPOSITOLA BAUTWA LINZWI LA MULIMU

Jesu hanzaa luta batu mwa sibaka sa Sesarea wa Filipi, sesili likilomita ze 25 kuzwa kwa Lilundu la Hermoni, ufa zibiso yekomokisa hahulu baapositola bahae, uli “Kaniti namibulelela nili, kunani babañwi ku babayemi fa babasike bashwa nikamuta kufitela pili babona Mwanaa mutu ataha mwa Mubuso wahae.”—Mateu 16:28.

Balutiwa balukela kukomokiswa ki zatalusa Jesu. Hasamulaho wa sunda, uunga baapositola babalaalu, ili Pitrosi, Jakobo, ni Joani mi uya ni bona fa lilundu lelilumbile. Mwendi ki nako ya busihu, kakuli baana babalaalu ba, baozela. Jesu hanzaa lapela, wafetuha fapilaa bona. Baapositola babona sifateho sahae hasibenya sina lizazi mi babona liapalo zahae halibenya sina liseli, kuba zesweu.

Mi babona batu bababeli bababonahala sina “Mushe ni Elia.” Bakalisa kuambola ni Jesu ka za ‘kufunduka kwahae, ko kukayo ezahalela kwa Jerusalema.’ (Luka 9:30, 31) Kufunduka ko, kuama kwa lifu la Jesu ni zuho yahae, ili zanaasazo bulela. (Mateu 16:21) Ngambolo ye, ibonisa kuli Jesu utamehile kushwa lifu leli kashwau, ili nto yeshutana ni mubonelo wa Pitrosi.

Cwale hase batuhezi kuozela, baapositola babalaalu bao batalimela ni kuteeleza ka kukomoka. Nihaike kuli ye ki pono feela, Pitrosi ukala kuinga kuli ki lika zeezahala luli mi ubulela kuli: “Rabbi, neikaba hande hane lukaina hona fa. Cwale lulumeleze kutoma litende zetaalu, yeñwi ibe yahao, yeñwi ibe ya Mushe, mi yeñwi ibe ya Elia.” (Mareka 9:5) Kana Pitrosi ubata kuli kubapulwe litende ilikuli pono izwelepili ka nako yetelele?

Pitrosi hanzaa bulela, lilu lelibenya labaapesa mi kwautwahala linzwi lelizwa mwa lilu, lelili: “Yo ki Mwanaka, yalatwa, yanitabisa. Mumuteeleze.” Habautwa linzwi la Mulimu, baapositola basaba mi bawela fafasi ka lipata, kono Jesu ubasusueza kuli: “Hamuyeme. Musike mwasaba.” (Mateu 17:5-7) Habayema, babona feela Jesu. Pono ifelile. Hase busile, habanze bashetumuka kuzwa fa lilundu, Jesu ubalaela kuli: “Musike mwabulelela mutu pono ye, kufitela Mwanaa mutu azusiwa kwa bafu.”—Mateu 17:9.

Kubonahala kwa Elia mwa pono kutahisa puzo. Baapositola babuza kuli: “Ki kabakalañi bañoli habali Elia ulukela kutaha pili?” Jesu ubaalaba kuli: “Elia mane utile kale, mi habasika mulemuha.” (Mateu 17:10-12) Jesu ubulela ka za Joani Mukolobezi, yapetile musebezi oswana ni wa Elia. Elia naalukisize nzila ya Elisha, mi Joani ulukisize nzila ya Kreste.

Pono ye, itiisa Jesu ni baapositola! Ibonisa kanya ya Mubuso wa Kreste. Ka mukwa ocwalo, balutiwa baboni “Mwanaa mutu ataha mwa Mubuso wahae,” sina mwanaasepiselize Jesu. (Mateu 16:28) Hane bali fa lilundu, nebali “lipaki zeneiponezi butuna bwahae.” Nihaike kuli Bafalisi nebabata sisupo sesibonisa kuli Jesu ki Mulena yaketilwe ki Mulimu, naasika bafa sisupo seo. Kono balutiwa bahae neba lumelelizwe kubona Jesu hafetuha, ili kutaleleza bupolofita bwa Mubuso. Ka mukwa ocwalo, Pitrosi uñola kuli: “Lunani linzwi la bupolofita lelitiisizwe nikufita.”—2 Pitrosi 1:16-19.