Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 28

Ki Kabakalañi Balutiwa ba Jesu Habasa Itimi Lico?

Ki Kabakalañi Balutiwa ba Jesu Habasa Itimi Lico?

MATEU 9:14-17 MAREKA 2:18-22 LUKA 5:33-39

  • BALUTIWA BA JOANI BABUZA JESU KA ZA KUITIMA LICO

Joani Mukolobezi sabile mwa tolongo nakonyana kuzwa fanaatezi Jesu kwa mukiti wa Paseka ya silimo sa 30 C.E. Joani naabata kuli balutiwa bahae babe balateleli ba Jesu, kono haki kaufelaa bona babaezize cwalo hamulaho wa likweli kuzwa fakenyezwa Joani mwa tolongo.

Cwale Paseka ya silimo sa 31 C.E. hainze iatumela, balutiwa babañwi ba Joani bataha ku Jesu, mi bamubuza kuli: “Ki kabakalañi luna ni Bafalisi haluitimanga lico kono balutiwa bahao bona habaitimi lico?” (Mateu 9:14) Bafalisi baitimanga lico kabakala kuli ki sizo sabona sa bulapeli. Hamulaho, Jesu uitusisa mutala wa Mufalisi yaipapata kuli ulukile yalapela kuli: “Wena Mulimu, naitumela ku wena kakuli haniswani sina batu babañwi kaufela . . . Niitimanga lico habeli ka sunda.” (Luka 18:11, 12) Mwendi balutiwa ba Joani ni bona baitimanga lico kabakala kuli ki sizo sabona. Kamba mwendi baeza cwalo ka kubonisa kuli ba mwa maswabi kabakala Joani ya mwa tolongo. Batu babañwi ni bona bakomoka libaka balutiwa ba Jesu habasa itimi lico, mwendi ka kubonisa maswabi abona kuzeezahezi ku Joani.

Jesu ualaba ka kufa mutala, uli: “Balikani ba munyali bakatokwelañi kulila, munyali hasali ni bona? Kono mazazi akataha muta munyali akazwiswa ku bona, mi ka nako yeo bakaitima lico.”—Mateu 9:15.

Joani kasibili naabulezi kuli Jesu ki munyali. (Joani 3:28, 29) Ka mukwa ocwalo, balutiwa ba Jesu habatokwi kuitima lico Jesu hasali teñi. Kono Jesu hakashwa, balutiwa bahae bakaba mwa maswabi mi habana kuba ni takazo yakuca. Kono hakuna kubacwalo hakazuswa kwa bafu! Fo habasana kuzwelapili kubonisa maswabi abona ka kuitima lico.

Kutuha fo, Jesu ufa liswanisezo zepeli ze, uli: “Hakuna mutu yalukelanga sikamba sesinca fa siapalo sa fahalimu sesisupezi, kakuli sikamba sesinca sikapazula siapalo sesisupezi mi fokupazuhile kukaekezeha hahulu ni kufita. Mi batu habaselangi waine yenca mwa mikotana ya waine ya matalo yakale. Haiba baeza cwalo, mikotana ya waine yapazuha mi waine yasuluha ni mikotana yasinyeha. Kono batu baselanga waine yenca mwa mikotana ya waine yeminca.” (Mateu 9:16, 17) Jesu utalusañi?

Jesu utusa balutiwa ba Joani Mukolobezi kulemuha kuli hakuna yaswanela kulibelela kuli balutiwa ba Jesu balatelele lizo zakale za bulapeli bwa Sijuda, zecwale ka sizo sa kuitima lico. Naasika taha ka mulelo wa kuto bukeleza lizo za bulapeli bwakale, bobusupezi, ili bone buse butokwa kufeliswa. Jesu hasusuezi batu kuzwisezapili bulapeli bwa Sijuda bobulatelela lizo za batu. Batili, habei sikamba fa siapalo sakale kamba kusela waine yenca mwa mukotana wa waine wakale oomelezi.