Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 97

Swanisezo ya Babeleki ba Mwa Simu ya Veine

Swanisezo ya Babeleki ba Mwa Simu ya Veine

MATEU 20:1-16

  • BABELEKI “BA MAFELELEZO” MWA SIMU YA VEINE BABA “BAPILI”

Jesu kihona asazo bulelela bateelezi bahae mwa Perea kuli: “Babañata babali bapili bakaba ba mafelelezo mi ba mafelelezo bakaba bapili.” (Mateu 19:30) Ukoñomeka sisupo sahae ka kuitusisa swanisezo ya babeleki ba mwa simu ya veine.

Uli: “Mubuso wa mahalimu uswana sina muñaa ndu yanaapakezi kakusasana kuyo bata batu kuli bayo beleka mwa simu yahae ya veine. Hasaalumelelani ni babeleki kuli uka balifa dinari iliñwi ka lizazi, abaluma mwa simu yahae ya veine. Hazwa hape ibato ba ka hora yabulaalu, abona babañwi babayemi fa patelo basina musebezi; mi ali ku bona: ‘Ni mina hamuye mwa simu ya veine, mi nika mifa sesiswanela kaufela.’ Kiha baya. Hape azwa ibato ba ka hora yabu 6 ni yabu 9 mi aeza nto yeswana. Kwa mafelelezo, ibato ba ka hora yabu 11, azwa mi afumana babañwi babayemi, mi ali ku bona: ‘Kiñi hamuyemi fa, lizazi kaufela musina musebezi?’ Baalaba, bali: ‘Kakuli hakuna yalukenyize musebezi.’ Kihaa li ku bona: ‘Ni mina hamuye mwa simu ya veine.’”—Mateu 20:1-7.

Mwendi bateelezi ba Jesu banahana ka za Jehova Mulimu habautwa Jesu habulela za “Mubuso wa mahalimu” ni za “muñaa ndu.” Mañolo abonisa kuli Jehova ki yena muñaa simu ya veine, yeyemela sicaba sa Isilaele. (Samu 80:8, 9; Isaya 5:3, 4) Batu baba mwa bulikani bwa Mulao baswanisezwa kwa babeleki ba mwa simu ya veine. Nihakulicwalo, Jesu habuleli za litaba za kwamulaho. Ubulela za muinelo oezahala mwa nako yahae.

Baeteleli ba bulapeli ni bona ka kuswana ni Bafalisi babasazo lika Jesu ka za telekano, baangiwa kuli bazwezipili kusebeza mwa sebelezo ya Mulimu. Baswana sina babeleki babasebelize lizazi mutumbi babalibelela kufiwa tuwelo yetezi, ili dinari iliñwi.

Baprisita ni babañwi ba mwa sikwata se, baanga Majuda ba mayemo a kwatasi kuli basebelelize Mulimu ka nako yekuswani feela, sina bababelekile nako yenyinyani mwa simu ya likota za veine. Mwa swanisezo ya Jesu, batu ba, ki bona babakeni musebezi “ibato ba ka hora yabulaalu” (9:00 ya kakusasana) kamba musihali ka hora ya bu 6, ya bu 9, ni yabu 11 (5:00 ya manzibwana).

Baana ni basali babalatelela Jesu baangiwa kuli ki “sicaba sesikutilwe.” (Joani 7:49) Babile bayambi kamba babeleki ba misebezi yemiñwi ka nako yetelele mwa bupilo bwabona. Kono kwa mafelelezo a silimo sa 29 C.E., “muñaa simu ya veine” naalumile Jesu kuli abize batu ba mayemo a kwatasi kuli bato belekela Mulimu sina balutiwa ba Jesu. Ki bona babeleki ba mwa simu ya veine “ba mafelelezo” batalusa Jesu, babatile ka hora yabu 11.

Ka kufeleleza swanisezo yahae, Jesu utalusa zeezahala kwa mafelelezo a lizazi, uli: “Manzibwana, muñaa simu ya veine ali ku mubabaleli wa simu yahae: ‘Biza babeleki mi ubafe lituwelo zabona, kukala ka ba mafelelezo kutisa ku bapili.’ Bane bakeni ka hora yabu 11 habafita, baamuhela dinari iliñwi mutu ni mutu. Cwale bapili habataha, banahana kuli nebaka lifiwa hahulu, kono ni bona baamuhela tuwelo ya dinari iliñwi. Hase bafilwe tuwelo yeo, bakala kubilaela ku muñaa ndu, mi bali: ‘Ba mafelelezo babelekile feela hora iliñwi; kono ubafile sesilikana ni seufile luna babasebelize ka taata lizazi kaufela kunze kucisa!’ Kono aalaba yomuñwi wa ku bona, ali: ‘Mulikani, hani kufosezi sesiñwi. Kana nelusika lumelelana dinari iliñwi? Hakuunge sesili sahao mi uikele. Nibata kufa wa mafelelezo yo sesilikana ni seni kufile. Kana hanina swanelo ya kuitusisa zaka monilatela? Kamba kana liito lahao linani muna kabakala kuli ni mutu yomunde?’ Ka mukwa ocwalo, ba mafelelezo bakaba bapili, mi bapili bakaba ba mafelelezo.”—Mateu 20:8-16.

 Mwendi balutiwa ba Jesu basweli kunahana zatalusa Jesu kwa mafelelezo a swanisezo yahae. Baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda babaikunga kuli ki bona “bapili” bakaba cwañi “ba mafelelezo”? Mi balutiwa ba Jesu bakaba cwañi “bapili”?

Balutiwa ba Jesu babangiwa ki Bafalisi kuli ki bona “ba mafelelezo” bakaba bona “bapili” kuamuhela tuwelo yetezi. Ka lifu la Jesu, Jerusalema wa fa lifasi ukasinyiwa, mi Mulimu ukaketa sicaba sesinca, yena “Isilaele wa Mulimu.” (Magalata 6:16; Mateu 23:38) Joani Mukolobezi naabulezi ka za batu babacwalo hanaabulezi za kuli kukaba ni kolobezo ya moya okenile. Batu babali “ba mafelelezo” ki bona babakaba bapili kuamuhela kolobezo yeo ni kufiwa tohonolo ya kuba lipaki za Jesu “kuyo fita kwa libaka za kwahule hahulu za lifasi.” (Likezo 1:5, 8; Mateu 3:11) Balutiwa habautwisisa hande zatalusa Jesu ka za cinceho yetuna ye, bakona kulemuha kuli bakatoiwa hahulu ki babahulu ba bulapeli, bona babakaba “ba mafelelezo.”