Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 99

Jesu Ufolisa Baana Bababeli ba Libofu mi Utusa Zakia

Jesu Ufolisa Baana Bababeli ba Libofu mi Utusa Zakia

MATEU 20:29-34 MAREKA 10:46-52 LUKA 18:35–19:10

  • JESU UFOLISA MUUNA WA SIBOFU MWA JERIKO

  • ZAKIA MUTELISI WA BAKA

Jesu ni baazamaya ni bona bafita mwa Jeriko, ili musipili wa lizazi lililiñwi kuzwa mwa Jerusalema. Ka mokuinezi, Jeriko inani mileneñi yemibeli, kuzwa ku wakale kuya ku omunca one uyahilwe ka nako yene kubusa Roma, ki musipili obato eza likilomita ze 1.6. Jesu ni batu babañata baazamaya ni bona habasiya muleneñi omuñwi ni kuatumela omuñwi, bakupi bababeli ba libofu bautwa siyongili. Yomuñwi ku bona ki Bartimea.

Bartimea ni mulikanaa hae habautwa kuli Jesu ufita bukaufi ni bona, bahuwa bali: “Mulena, haku lushwele makeke, Mwanaa Davida!” (Mateu 20:30) Babañwi mwahalaa buñata babakalimela kuli bakuze, kono bona kona bahuwa hahulu ni kufita. Jesu hautwa kuli bamufilikanya, wayema. Ubulelela baazamaya ni bona kuli babize batu babasweli kuhuwa bao. Baya kwa bakupi ni kutaluseza yomuñwi ku bona kuli: “Hakutiye pilu! Yema; wakubiza.” (Mareka 10:49) Ka tabo, muuna wa sibofu uyumba siapalo sahae sa fahalimu, mi uyema kapili ni kuya ku Jesu.

Jesu ubabuza kuli: “Kiñi semubata kuli nimiezeze?” Libofu bababeli bao bakupa, bali: “Mulena, hakututubuluhise meeto aluna.” (Mateu 20:32, 33) Ka kubashwela makeke, Jesu ubaswala fa meeto, kihona abulelela yomuñwi wabona kuli: “Zamaya. Tumelo yahao ikufolisize.” (Mareka 10:52) Baana ba Libofu bababeli ba bakala kubona, mi kusina kukakanya, bubeli bwabona bakalisa kukanyisa Mulimu. Batu hababona zeezahezi, ni bona balumbeka Mulimu. Baana bababeli bane bali libofu bakalisa kulatelela Jesu.

Jesu upotolohiwa ki batu babañata hahulu hafita mwa Jeriko. Batu kaufela babata kubona mutu yafolisize baana bane bali libofu. Batu bapitihanya Jesu kwa maneku kaufela, mi babañwi habakoni nihaiba kumubona. Zakia ni yena haakoni kubona Jesu. Zakia ki yomuhulu wa batelisi mwa Jeriko ni libaka zeli bukaufi ni yona. Bakeñisa kuli ki yomukuswani, haboni zeezahala. Ka mukwa ocwalo, Zakia umatela kwapili ni kuyo pahama kwa kota ya sikamora ye kwatuko ni nzila yafita Jesu. Hali kwa kota cwalo, Zakia ubona hande zesweli kuezahala. Jesu hasutelela, ubona Zakia inze apahami kwa kota, mi umubulelela kuli: “Zakia, tuluka kapili, kakuli kacenu nilukela kuyo ina mwa ndu yahao.” (Luka 19:5) Zakia utuluka kapili ni kuakufela kwa ndu kuyo itukiseza kuamuhela muenyi wahae yakutekeha.

Batu hababona zeezahala, bakalisa kuñuñuna. Baikutwa kuli haki nto yelukile Jesu kuamuhelwa ki muuna yo yebaanga kuli ki muezalibi. Zakia ufumisizwe ki kusasepahala, ka kuputelelanga batu masheleñi hanze abalifisa mitelo.

 Jesu hakena mwa ndu ya Zakia, batu babilaela, bali: “Uizo pota kwa ndu ya muuna wa muezalibi.” Nihakulicwalo, Jesu ulemuha kuli Zakia wakona kubaka. Mi Jesu haaswabiswi ki taba yeo. Zakia wayema ni kubulelela Jesu kuli: “Mulena hakubone! Niabela babotana hafu ya maluwo aka, mi sika kaufela senibukuzi mutu, nimukutiseza sona ka kusiminahanya hane.”—Luka 19:7, 8.

Yeo ki nzila yende yabonisa ka yona Zakia kuli ubakile! Mwendi wakona kueza lipalo kuli abone kuli uamuhezi bukai kwa Majuda babashutana-shutana, mi uitama kuli ukakutisa hane kusababukuzi kaufela. Mane uitama kueza ka kufitelela zeubulela mulao wa Mulimu. (Exoda 22:1; Livitike 6:2-5) Hape Zakia usepisa kuli ukafa hafu ya liluwo lahae kwa babotana.

Jesu utabiswa ki bupaki bo bobubonisa kuli Zakia ubakile, mi umubulelela kuli: “Kacenu kupiliswa kutile mwa ndu ye, kakuli ni yena yo ki mwanaa Abrahama. Kakuli Mwanaa mutu utezi kuto bata ni kupilisa sene silatehile.”—Luka 19:9, 10.

Cwanoñufa, Jesu naalutile batu ka za muinelo wa mutu yalatehile mwa swanisezo yahae ya mwana yanaalatehile. (Luka 15:11-24) Cwale ubonisize mutala wa mutu luli yanaalatehile, kono ili yafumanwi. Baeteleli ba bulapeli mwendi babilaela ni kunyaza Jesu kakuli uamuhela batu babaswana sina Zakia. Kono Jesu uzwelapili kubata ni kukutisa bana ba Abrahama bane balatehile.