Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 94

Libaka Kulapela ni Kuikokobeza Hakuli Kwa Butokwa

Libaka Kulapela ni Kuikokobeza Hakuli Kwa Butokwa

LUKA 18:1-14

  • SWANISEZO YA MBELWA YATUNDAMENA

  • MUFALISI NI MUTELISI

Jesu naabulelezi balutiwa bahae swanisezo yebonisa libaka habaswanela kutundamena kulapela. (Luka 11:5-13) Mwendi cwale umwa Samaria kamba mwa Galilea, mi hape ukoñomeka butokwa bwakutundamena kulapela. Ueza cwalo ka kuitusisa swanisezo yeñwi hape.

Jesu uli: “Mwa muleneñi omuñwi nekunani muatuli yanaasa sabi Mulimu mi naasakuteki mutu. Mwa muleneñi wo hape nekunani mbelwa yanaayanga ku yena, mi naabulelanga kuli: ‘Uniatulele ka kuluka ku yanizekisa.’ Nihaike kuli ka nakonyana naahana, kono hamulaho aipulelela, ali: ‘Niha nisasabi Mulimu kamba kukuteka mutu ufi kamba ufi, bakeñisa kuli mbelwa yo uswalelezi kunitoliya, nikabona teñi kuli waatulelwa ka kuluka ilikuli asike azwelapili kunikataza ka kupo yahae.’”—Luka 18:2-5.

Jesu utalusa zeiluta swanisezo yeo, uli: “Muutwe sabulezi muatuli yo, niha sika luka! Cwalehe, kana Mulimu yena haana kuatulela baketiwa bahae ka kuluka, baba mulilela musihali ni busihu, hailifo ubabonisa pilu-telele?” (Luka 18:6, 7) Ka mukwa ocwalo, Jesu ubonisa kuli Ndatahe ucwañi?

Jesu hatalusi kuli Jehova Mulimu waswana ni muatuli yasika luka. Zabulela libonisa kuli: Haiba muatuli yasika luka wakona kuutwa kupo ya mutu yatundamena, kusina kukakanya, Mulimu ukautwa likupo zababatundamena. Ki Mulimu yalukile ni yomunde mi ukaalaba batu bahae haiba batundamena kulapela. Lwakona kubona taba yeo kuzabulela Jesu, uli: “Namibulelela nili, [Mulimu] uka baatulela kapili ka kuluka.”—Luka 18:8.

Batu ba mayemo a kwatasi ni babotana hañata habaatulelwangwi ka kuluka, kono babanani maata ni bafumi bona baeziwangwa hande. Kono Mulimu yena hayo cwalo. Nako haikafita, ukabona teñi kuli batu babamaswe bafiwa koto ni kuli batanga bahae bafumana bupilo bobusa feli.

Ki bo mañi babaswana sina musali wa mbelwa? Ki babakai babalumela luli kuli Mulimu “uka baatulela kapili ka kuluka”? Jesu kihona asazo fa swanisezo yebonisa butokwa bwa kutundamena kulapela. Cwale ka za kuba ni tumelo ya kuli tapelo inani maata, Jesu ubuza kuli: “Kana luli ukafumana tumelo yecwalo mwa lifasi?” (Luka 18:8) Zatalusa kikuli tumelo yecwalo mwendi haina kufumaneha Kreste hakataha.

Batu babañwi babateeleza ku Jesu baikutwa kuli banani tumelo. Baikutwa kuli balukile hahulu, kono inze banyaziseza babañwi. Jesu ufa swanisezo ye, ili kuama kwa batu babacwalo.

Uli: “Batu bababeli nebakambamezi kwa tempele kuyo lapela, yomuñwi neli Mufalisi mi yomuñwi neli mutelisi. Mufalisi ayema mi akala kuitapelela cwana, ali: ‘Wena Mulimu, naitumela ku wena kakuli haniswani sina batu babañwi kaufela—babukuli, babasika luka, babuki—kamba mane sina mutelisi yo. Niitimanga lico habeli ka sunda; nifanga sabulishumi ku zenifumana kaufela.’”—Luka 18:10-12.

Bafalisi bazibahala ka likezo za kuiponahalisa kuluka fapilaa batu. Baezanga cwalo kuli batabise  batu. Baitimanga lico la Mubulo ni la Bune, ili mwa mazazi ao kutalanga batu babañata mwa misika yemituna kuli batu babañata bakone kuiponela bona. Mi balifanga sabulishumi nihaiba kwa simela sesinyinyani hahulu. (Luka 11:42) Likweli-nyana kwamulaho, nebabonisize kashwau kwa batu ba mayemo a kwatasi, ka kubulela kuli: “Sicaba se, sesisa zibi Mulao [ka kuya ka mubonelo wa Bafalisi], ki sicaba sesikutilwe.”—Joani 7:49.

Jesu uzwelapili ni swanisezo yeo, uli: “Kono mutelisi naayemezi kwahule, mi naasalati nihaiba kuinulela meeto ahae kwahalimu kono aswalelela kuinata fa sifuba, inzaali: ‘Wena Mulimu, haku nieze hande, na muezalibi.’” Kaniti, mutelisi yo ka buikokobezo uitumelela mafosisa ahae. Jesu ufeza ka kubulela kuli: “Namibulelela nili, muuna yo naaile kwa ndu yahae ali yalukile kufita Mufalisi. Kakuli mutu kaufela yaipahamisa ukakokobezwa, kono mutu kaufela yaikokobeza ukapahamiswa.”—Luka 18:13, 14.

Ka mukwa ocwalo, Jesu ubonisa hande libaka kuikokobeza hakuli kwa butokwa. Yeo ki kelezo yende kwa balutiwa bahae, babahatelelwa mwahalaa sicaba mokunani Bafalisi babaikutwa kuli balukile, ili babalata hahulu litulo ni kupahamiswa. Mi hape kelezo ye itusa balateleli ba Jesu kaufela.