Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 82

Bukombwa bwa Jesu mwa Perea

Bukombwa bwa Jesu mwa Perea

LUKA 13:22–14:6

  • KUIKATAZA KUKENA MWA MUNYAKO OKUMBANI

  • JESU ULUKELA KUSHWELA MWA JERUSALEMA

Jesu naanze aluta ni kufolisa batu mwa Judea ni mwa Jerusalema. Mi cwale usilela mwabuse bwa Nuka ya Jordani kuyo luta batu mwa mileneñi kaufela ya mwa sikiliti sa Perea. Kono utuha akutela mwa Jerusalema.

Jesu hali mwa Perea, muuna yomuñwi umubuza kuli: “Mulena, kana babapiliswa ki babanyinyani?” Mwendi muuna yo waziba kañi yemwahalaa baeteleli babulapeli ka za haiba babaka piliswa ki babañata kamba ki babanyinyani feela. Jesu haalabi kuli babaka piliswa ki babakai, kono ubulela zebatokwa kueza batu kuli bapiliswe. Ubulela kuli: “Mueze ka taata kuli mukene mwa munyako okumbani.” Kaniti, buikatazo bwatokwahala. Ki kabakalañi? Jesu utalusa kuli: “Namibulelela, babañata bakabata kukena kono habana kukona.”—Luka 13:23, 24.

Jesu ufa swanisezo yebonisa libaka habatokwa kueza buikatazo, uli: “Muñaa ndu hakayema ni kupaka kwa sikwalo, mina mukayema fande ni kukala kungongota fa sikwalo, muli: ‘Mulena, haku lukwalulele.’ . . . Kono ukali ku mina: ‘Hanizibi komuzwa. Hamuzwe ku na mina kaufela babaezanga zesika luka!’”—Luka 13:25-27.

Swanisezo ye, ibonisa butata bwakopana ni bona mutu yaliyehile—yataha ka nako yabona kuli ki yende—kono ufumana kuli sikwalo sikwalilwe mi sipakilwe. Naaswanela kutaha ka kuitahanela, nihane ikaba kuli nako yeo neisi yende ku yena. Ki nto yeswana ni batu bane baswanela kufumaneha kwa naalutela batu Jesu ilikuli batusiwe. Nebapalezwi kuunga bulapeli bwa niti kuba bwa butokwa mwa bupilo bwabona. Batu baalumilwe ku bona Jesu, habasika amuhela tohonolo yabafile Mulimu ya kuli bapiliswe. Jesu ubulela kuli ‘bakalila ni kukweca meeno’ habaka nepelwa kwande. Kono batu babazwa mwa macaba kamukana, ili “kuzwa kwa upa ni kwa wiko ni kwa mutulo ni kwa mboela . . . bakaina kwa tafule mwa Mubuso wa Mulimu.”—Luka 13:28, 29.

Jesu utalusa kuli: “Kunani ba mafelelezo [babacwale ka batu babasi Majuda ni Majuda babahatelelwa] babaka ba bapili, mi kunani bapili [baeteleli babulapeli babaikuhumuseza kuba bana ba Abrahama] babaka ba ba mafelelezo.” (Luka 13:30) Kuba kwabona ba “mafelelezo” kutalusa kuli batu babacwalo babasina buitebuho, habana kuba mwa Mubuso wa Mulimu.

Cwale Bafalisi babañwi bataha ku Jesu mi bamukupa kuli: “Zwa mo mi uye, kakuli Heroda [Antipasi] ubata kukubulaya.” Mwendi Mulena Heroda ki yena yanaakalile kubulela taba ye ilikuli Jesu azwe mwa sibaka sahae. Heroda mwendi usaba kuli akasuhana aba mwa mulatu wa kubulaya mupolofita yomuñwi hape, sina mwanaabezi mwa mulatu wa kubulaya Joani Mukolobezi. Kono Jesu ubulelela Bafalisi, uli: “Muye muyo bulelela  luwawa lo kuli: ‘Nisaleleka madimona ni kufolisa batu kacenu ni kamuso, mi ka lizazi labulaalu nikabe nifelize.’” (Luka 13:31, 32) Ka kubiza Heroda kuli “luwawa,” Jesu mwendi utalusa makilikicani a luwawa. Kono Jesu haana kuhapelezwa kamba kumata-matiswa ki Heroda kamba mutu yomuñwi. Ukazwelapili kueza musebezi wamufile Ndatahe, mi ukaeza cwalo ka kulatelela tomahanyo ya Mulimu isiñi ya mutu.

Jesu uzwelapili mwa musipili wahae wakuliba kwa Jerusalema, kakuli uli: “Hakukonahali kuli mupolofita abulaelwe kwande a Jerusalema.” (Luka 13:33) Hakuna bupolofita bwa Bibele bobubonisa kuli Mesia uswanela kubulaelwa mwa muleneñi wo, ka mukwa ocwalo, ki kabakalañi Jesu habulela za kuyo bulaelwa mwateñi? Kakuli Jerusalema ki ona muleneñi omutuna mokufumaneha baatuli ba 71 ba kuta yetuna ya Sanhedrini, mi ki mona mobazekisezwanga batu kaufela babatamiwa mulatu wa kuli ki bapolofita babuhata. Hape ki mona mokufelwanga matabelo a lifolofolo. Ka mukwa ocwalo, Jesu ulemuha kuli hakuswaneli kuli abulaelwe kusili.

Jesu uli: “Jerusalema, Jerusalema, mubulai wa bapolofita ni mupobauli wa bane balumilwe ku yena—ki hakai ninze nibata kukubukanya bana bahao hamoho sina nasikuku moikubukanyezanga tuzwinyani twayona mwa mafufa ayona! Kono mina nemusika lata cwalo. Hamubone! Muyubekezwi ndu yamina.” (Luka 13:34, 35) Sicaba sihana Mwanaa Mulimu, mi siswanela kufiwa koto!

Jesu asika fita kale mwa Jerusalema, mueteleli yomuñwi wa Bafalisi umumemela kwa ndu yahae kuyo ca lico la Sabata. Babamemilwe batalimisisa kuli babone zakaeza Jesu ku muuna yali ni bona mwa ndu mo, yakula butuku bwa kululuha mubili (butuku bo butahiswa ki kuba ni mezi amañata mwa mahutu). Jesu ubuza Bafalisi ni babaziba Mulao kuli: “Kana kwalumelezwa kufolisa mutu la Sabata kamba kutokwa?”—Luka 14:3.

Hakuna yamualaba. Jesu ufolisa muuna yo mi kihona ababuza kuli: “Ki mañi ku mina yasike azwisa kapili mwanaa hae kamba poho yahae mwa lisima, haiwezi mwateñi ka lizazi la Sabata?” (Luka 14:5) Hape bapalelwa kumualaba.