Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 102

Mulena Ukena Mwa Jerusalema Inze Apahami fa Mbongolo yamwana

Mulena Ukena Mwa Jerusalema Inze Apahami fa Mbongolo yamwana

MATEU 21:1-11, 14-17 MAREKA 11:1-11 LUKA 19:29-44 JOANI 12:12-19

  • JESU UKENA SINA MULENA MWA JERUSALEMA

  • JESU UPOLOFITA ZA KUSINYIWA KWA JERUSALEMA

Zazi lelitatama, la Sunda, ka la Nisani 9, Jesu uzwa mwa Betania ni balutiwa bahae mi uya mwa Jerusalema. Habanze baatumela munzi wa Batefage, ofa Lilundu la Likota za Olive, Jesu ubulelela balutiwa bahae bababeli kuli:

“Muye mwa munzi omubona fapili, mi musakena feela mwateñi mukafumana mbongolo yefungilwe ni mwanaa yona. Mulitamulule ni kulitisa ku na. Haiba mutu amibuza, mubulele muli: ‘Mulena walitokwa.’ Mi uka lilumela ku na kapili-pili.”—Mateu 21:2, 3.

Balutiwa bapalelwa kulemuha kuli taelo yabafa Jesu iama kutalelezwa kwa bupolofita bwa Bibele. Kono hamulaho balemuha kuli italeleza bupolofita bwa Zakaria. Zakaria naapolofitile kuli Mulena yasepisizwe wa Mulimu ukataha mwa Jerusalema, naaize: “Waikokobeza mi upahami fa mbongolo, Upahami fa pizi yamuuna yamwana, mwanaa mbongolo yamusali.”—Zakaria 9:9.

Balutiwa habataha mwa Batefage kutonga mbongolo yamuuna yamwana ni maa yona, batu babali bukaufi bababuza kuli: “Kiñi semufungululela kambongolo?” (Mareka 11:5) Kono habautwa kuli yabata limbongolo ki Mulena, balumeleza balutiwa kuliisa ku Jesu. Balutiwa bayala liapalo zabona za fahalimu fa mbongolo ni ku mwanaa yona kono Jesu upahama fa mbongolo yamwana.

Batu baba babañata hahulu Jesu hakena mwa Jerusalema. Babañata bayala liapalo zabona mwa nzila. Babañwi “bapumaka mitai mwa masimu” ni kuiyala mwa nzila. Bahuwa bali: “Umupilise, lwalapela! Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova! Ufuyozwi Mubuso otaha wa ndataa luna Davida!” (Mareka 11:8-10) Bafalisi babali mwahala buñata banyemiswa ki taba yeo. Babulelela Jesu kuli: “Muluti, kalimela balutiwa bahao.” Jesu ualaba kuli: “Namibulelela nili, haiba ba bakuza, macwe akahuweleza.”—Luka 19:39, 40.

Jesu habona Jerusalema, ukalisa kulila mi uli: “Kambe wena kasibili neulemuhile lika zetahisa kozo fa lizazi le—kono cwale lipatezwi meeto ahao.” Jerusalema ukasinyiwa kabakala kusautwa kwahae. Jesu upolofita kuli: “Lila zahao lika kupotolosa ka lukwakwa lwa mamota lolunani misumo yeshengile ni kukubeya mwahali ni kukupotoloha mwa maneku kaufela. Baka kuwiseza fafasi hamoho ni bana bahao baba ku wena, mi ku wena habana kusiya licwe fahalimwaa leliñwi.” (Luka 19:42-44) Sina feela mwapolofitela Jesu, sinyeho ya Jerusalema ikataha ka silimo sa 70 C.E.

Jesu hakena mwa Jerusalema, “ba mwa muleneñi kaufela bayema maefeefe, bali: ‘Ki mañi yo?’” Mi buñata buzwelapili kubulela kuli: “Yo ki Jesu mupolofita, yazwa kwa Nazareta wa mwa Galilea!” (Mateu 21:10, 11) Batu baba mwa buñata bane baboni Jesu hazusa Lazaro bakandekela babañwi za makazo yeo. Bafalisi babilaela kuli habasakona kutuhelisa batu kulatelela Jesu. Babulelisana bali: “Lifasi kaufela limulatelezi.”—Joani 12:18, 19.

Sina mwaezezanga kamita hakena mwa Jerusalema, Jesu uya kwa tempele kuyo luta batu. Hali kwa tempele ufolisa libofu ni liyanga za mahutu. Baprisita babahulu ni bañoli hababona zasweli kueza ni habautwa bashimani mwa tempele inze bahuwa kuli, “Lwalapela, pilisa Mwanaa Davida!” bafilikana. Babahulu ba bulapeli babuza Jesu bali: “Kana wautwa zebabulela ba?” Ualaba kuli: “Kana hamusika bala kuli, ‘Utahisize kuli milomo ya banana ni limbututu ikulumbeke’?”—Mateu 21:15, 16.

Jesu utatuba lika ze mwa tempele. Cwale seli manzibwana, ka mukwa ocwalo, ufunduka ni baapositola. Pili lizazi la Nisani 10 lisika fita kale, ukutela kwa Betania kwayo lobala, busihu bwa la Sunda.